PayWell istraživanje zarada i beneficija

Vidite ovu stranu u: English

Pravilno postavljen sistem naknada suštinski je element motivacije zaposlenih i stvaranja slike kompanije kao atraktivnog poslodavca. PayWell izveštaj je alat razvijen da pruži pomoć HR profesionalcima i direktorima kompanija da kreiraju konkurentne HR politike koje privlače, motivišu i zadržavaju talentovane zaposlene.

PayWell izveštaj istraživanja zarada i beneficija sadrži specifične informacije koje se odnose na sledeće oblasti:

  • Podatke o zaradama za opšte i specifične pozicije za celokupno tržište i svaki od sektora posebno;
  • Pregled politika iz oblasti kompenzacija;
  • Pregled politika iz oblasti beneficija.

Kako vam PayWell može koristiti?

PayWell izveštaj može koristi pri preispitivanju trenutne strategije naknada, budžetiranju, definisanju strukture zarada, podsticaja i beneficija, optimizaciji poreskih troškova i veze između naknada i učinka zaposlenih. Predstavlja osnovu prilikom planiranja efektivnog sistema naknada u kompanijama koje žele da privuku, motivišu i zadrže najkvalitetnije zaposlene.

PayWell izveštaj istraživanja zarada i beneficija omogućava poređenje zarada i beneficija kako za opšte tako i za specifične sektorske pozicije i odlično je sredstvo za modelovanje sistema naknada u svakoj kompaniji.

Ovde možete videti primer PayWell Izveštaj o zaradama i Izveštaj o kompenzacijama i beneficijama. Za učestvovanje u istraživanju možete se prijaviti putem sledećeg linka Prijavite se za učešće.

Poverljivost i zaštita podataka

Sve informacije dobijene od učesnika kroz istraživanje će biti tretirane kao strogo poverljive.

U nastavku možete naći pravila poverljivosti:

  • Manje od 3 dostavljena unosa za jedno radno mesto (od strane 3 kompanije) – PwC u izveštaju neće prikazati analize;
  • Za 3  dostavljena unosa za jedno radno mesto (od strane 3 kompanije) – PwC će u izveštaju prikazati srednju (prosečnu) vrednost;
  • Između 4 i 5 dostavljenih unosa za jedno radno mesto (od strane 3 kompanije) – PwC će u izveštaju prikazati srednju vrednost i medijanu;
  • Između 6 i 7 dostavljenih unosa za jedno radno mesto (od strane 3 kompanije) – PwC će prikazati najnižu i najvišu vrednost kvartila, srednju vrednost i medijanu;
  • Za više od 7 dostavljenih unosa za jedno radno mesto (od strane 3 kompanije) – PwC će dostaviti 10. i 90. percentil, najnižu i najvišu vrednost kvartila, srednju vrednost i medijanu.

Svaki upitnik za unos podataka biće zaštićen šifrom. Podaci o zaradama odnosiće se na šifrovana radna mesta, te neće sadržati imena i prezimena lica zaposlenih na navedenim pozicijama.

Dobijeni podaci će biti statistički obrađeni prezentovani u izveštaju sumarno. Pravila poverljivosti osiguraće da se u izveštaju ne mogu identifikovati individualni podaci kompanija.