Da li ste uočili zabrinjavajuću pojavu koju biste želeli da prijavite? Iznesite otvoreno i bez oklevanja svaku dilemu

Mi u kompaniji PwC verujemo da smo stvorili kvalitetno radno okruženje za sve zaposlene, bez obzira na različitosti koje postoje među njima, u kojem zaposleni imaju osećaj da mogu da budu istinski autentični u okruženju koje je bezbedno, u kojem se neguje kultura otvorenog dijaloga, u kojem zaposleni mogu slobodno izlože svoje ideje ili pak iznesu svoje probleme. To su osnovne vrednosti koje određuju nas kao kompaniju i naš način poslovanja i koje nam pomažu u pružanju usluga visokog kvaliteta svim našim klijentima. Upravo to svojstvo, koje se odnosi na otvoreno i bez oklevanja iznošenje dilema i ukazivanje na eventualne zabrinjavajuće pojave, čini bitan element našeg identiteta kao kompanije.

Naši bezbedni kanali za komunikaciju između uzbunjivača i primaoca prijave, tj. naša linija za podršku uzbunjivačima i veb stranica pod nazivom 'Kaži otvoreno, bez oklevanja' dostupni su svim partnerima i zaposlenima putem kojih oni mogu da prijave uočene slučajeve neprimerenog poslovnog ponašanja, odnosno neetičnog postupanja koje nije moguće rešiti lokalno ili pak u čijem rešavanju nije uputno primeniti uobičajeni postupak konsultacije. Osim toga, linija za podršku uzbunjivačima i veb stranica su na raspolaganju i trećim licima putem kojih oni mogu da prijave uočeno zabrinjavajuće ponašanje ili postupanje partnera, odnosno zaposlenih u kompaniji PwC.

 

Putem linije za podršku uzbunjivačima i veb stranice takođe mogu da se postavljaju pitanja, odnosno traže saveti u vezi sa eventualnim dilemama i njihovim otvorenim iznošenjem, kao i u vezi sa podnošenjem prijave.

Kodeks ponašanja društva PwC ohrabruje partnere i sve zaposlene u kompaniji da  otvoreno i bez odlaganja prijave svaku situaciju koja bi mogla biti neprikladna, odnosno svako postupanje koje bi moglo biti neispravno. Prilikom podnošenja prijave, odnosno ukazivanja na zabrinjavajuću pojavu, partneri, zaposleni i treća lica su dužni da postupaju u dobroj veri, objektivno, iskreno i sa poštovanjem. Kompanija PwC se zalaže za odgovoran, otvoren i profesionalan pristup rešavanju svake iskreno iskazane zabrinutosti zbog eventualne pojave nesavesnog vršenja dužnosti. Osim toga, kompanija PwC ne toleriše nikakav oblik odmazde i uzima u zaštitu uzbunjivače u slučaju bilo kakve osvete zbog dobronamernog prijavljivanja zabrinjavajuće pojave. u

Liniji za pomoć možete pristupiti ovde.

Pratite nas: