Obavešenje o transparentnosti

Uvod

Kompanija PwC (u daljem tekstu "mi") je veoma posvećena zaštiti podataka o ličnosti.  U ovom obaveštenju o transparentnosti objašnjavaju se razlozi i načini prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti i pružaju informacije o pravima pojedinaca.  Kompanija PwC ima pravo da koristi podatke o ličnosti koji su joj povereni, i to u svrhe navedene u ovom obaveštenju o transparentnosti, odnosno u druge svrhe naznačene na mestu prikupljanja podataka.

Podatak o ličnosti je svaka informacije koja se odnosi na živo lice čiji je identitet određen ili odrediv.  Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti za različite potrebe, s tim što se u zavisnosti od svrhe u koju se prikupljaju mogu razlikovati načini prikupljanja podatka, pravni osnov za obadu podataka, upotreba i obelodanjivanje podataka, kao i period tokom kojeg se podaci zadržavaju 

U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti, naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

Bezbednost podataka

Mi veoma ozbiljno pristupamo pitanju bezbednosti podataka.  Pridržavamo se međunarodno priznatih standarda u oblasti bezbednosti podataka. Naš sistem za upravljanje zaštitom poverljivih informacija klijenata ima sertifikaciju saglasno zahtevima ISO/IEC 27001: 2013.  Imamo uspostavljen okvir za politike, procedure i obuku u oblasti zaštite, očuvanja poverljivosti i bezbednosti podataka te redovno vršimo proveru prikladnosti uspostavljanih mera radi očuvanja bezbednosti podataka.
 

Obrada podataka


Više informacija potražite u relevantnim odeljcima ove izjave.
 

Prikupljanje podataka o ličnosti
 

PwC vrši obradu podataka o ličnosti kao što su kontakti (postojeći i potencijalni klijenti kompanije PwC, odnosno sa njima povezana fizička lica), uz pomoć sistema za upravljanje odnosima sa kupcima (u daljem tekstu “PwC CRM”).
Korisnik podataka koji je zaposlen u PwC pokreće proces obrade podataka o ličnosti tj. proces obrade kontakata te vrši unos podataka u PwC CRM sistem kao što su ime kontakt osobe, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email i drugi poslovni podaci.   Osim toga, PwC CRM sistem može da prikuplja podatke iz sistema elektronske pošte (ime pošiljaoca poruke, ime primaoca poruke, datum i vreme) i kalendara kompanije PwC (ime i prezime organizatora, ime i prezime učesnika događaja, datum i vreme događaja) koji omogućavaju interakciju između PwC korisnika podataka i kontakata tj. trećih lica.
 

Korišćenje podataka o ličnosti
 

PwC korisnici kontakata imaju pristup podacima o ličnosti poslovnih kontakata i mogu da ih koriste za pribavljanje više informacija o klijentu, odnosno prilikama za koje su zainteresovani. Podaci o ličnosti koji se odnose na poslovne kontakte mogu da se koriste u sledeće svrhe:

·         Razvoj poslovanja i usluga,

·         Pružanje informacija o nama i našim uslugama,

·         Stavljanje podataka o ličnosti na raspolaganje zaposlenima u PwC, koji će iste korisiti za pružanje usluga, odnosno ponudu novih usluga,

·         Identifikovanje klijenata sa sličnim potrebama,

·         Analizu tržišnih trendova, poslovnih veza i prodajnih mogućnosti.

Osim pomenutog, PwC CRM sistem koristi algoritam za procenu stepena interakcije koji se ostvaruje između PwC korisnika kontakata i samih kontakta.  Rangiranje se vrši prvenstveno na osnovu obeležja interakcije, koja uključuju učestalost, trajanje, skorašnjost i vreme odziva.

 

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti poslovnih kontakata na osnovu svojih legitimnih interesa, odnosno saglasnosti za obradu podataka ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka. U interesu kompanije PwC je da oglašava svoje usluge, odnosno upućuje saopštenja i druga pisana obraćanja licima za koja veruje da su zainteresovana za ista.


Zadržavanje podataka
 

Podaci o ličnosti zadržavaju se u PwC CRM sistemu tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe navedene u tekstu gore (npr. dokle god vodimo, odnosno imamo razloga da vodimo evidenciju poslovnih kontakata).


Kada i na koji način vršimo razmenu podataka o ličnosti. Mesta na kojima se vrši obrada podataka


Razmenu podataka sa drugim licima vršimo samo onda kada nam zakon dozvoljava.  Prilikom razmene podataka sa drugim licima mi zaključujemo ugovore i koristimo druge mehanizme zaštite sa ciljem da zaštitimo podatke i poslujemo u skladu sa našom politikom o zaštiti podataka i standardima u oblasti bezbednosti podataka i očuvanja poverljivosti informacija.

Mi smo deo globalne mreže društava te, kao i drugi pružaoci profesionalnih usluga, koristimo usluge trećih lica sa sedištem u inostranstvu da nam pomognu u realizaciji poslovnih aktivnosti.  Shodno tome, moguće je da će se podaci o ličnosti prenositi u druge zemlje, mimo one u kojoj se nalazi naše sedište, kao i sedišta naših klijenata.

Budući da je oblast koja se odnosi na podatke o ličnosti regulisana zakonima EU, skrećemo vam pažnju na sledeće: prekogranični prenos podataka može da se odnosi na prenos podataka u zemlje izvan Evropske unije (EU), kao i u zemlje koje nemaju zakonsku regulativu u oblasti zaštite podataka o ličnosti.   Kompanija PwC je preduzela mere sa ciljem da obezbedi adekvatnu zaštitu svih podataka o ličnosti, kao i da svi prenosi podataka o ličnosti izvan EU budu izvršeni u zakonito sprovedenom postupku.  U slučajevima kada vršimo prenos podataka o ličnosti izvan EU, primera radi u zemlju koja od strane Evropske komisije nije označena kao zemlja koja pruža adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti, prenos podatka vršimo saglasno ugovoru koji uključuje zahteve EU u pogledu prenosa podataka o ličnosti izvan EU kao što su uvođenje standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije.  Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije mogu se preuzeti ovde.

Podaci o ličnosti koji su u posedu kompanije PwC mogu se preneti:

· Drugim članicama mreže PwC društava
Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže PwC društava, pritisnite ovde. Kompanija PwC ima pravo da vrši razmenu podataka o ličnosti sa drugim članicama PwC mreže društava kada je to potrebno iz administrativnih razloga, kao i radi  pružanja profesionalnih usluga našim klijentima (npr. prilikom pružanja usluga koje uključuju usluge savetovanja od strane PwC društava sa sedištem u inostranstvu).  Naše poslovne kontakte mogu videti i koristiti ostali PwC korisnici kontakata zaposleni u kompanijama članicama mreže PwC društava, i to radi sticanja više informacija o kontaktu, klijentu ili, pak, prilikama za koje su zainteresovani.

· Trećim licima (organizacijama) koja nam obezbeđuju aplikacije i njihove funkcionalnosti, odnosno pružaju usluge obrade podataka ili usluge u oblasti informacionih tehnologija.

· Usluge trećih lica koristimo radi dobijanja pomoći u procesu pružanju naših usluga, kao i u procesu  uspostavljanja, pokretanja i upravljanja  našim internim IT sistemima.  Reč je o subjektima koji obezbeđuju informacione tehnologije, uslugu „Cloud“ servisa, upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu i upravljanje, analizu podataka, uslugu bekapovanja, kao i uslugu zaštite i skladištenja podataka.  Serveri koji pokreću i omogućavaju rad „Cloud“ tehnologija nalaze se u obezbeđenim centrima podataka širom sveta a podaci o ličnosti mogu se skladištiti u svakom od njih.

· Trećim licima (organizacijama) koja nam na drugačiji način pomažu u procesu pružanja roba, usluga i informacija

· Revizorima i drugim licima koja pružaju profesionalne usluge savetovanja.

· Organima za sprovođenje zakona, vladinim institucijama i regulatornim telima, odnosno trećim licima u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

· Nadležna treća lica nam povremeno upućuju zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti kao što su zahtevi radi  provere usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativom, ispitivanja navoda o počinjenom krivičnom delu, ustanovljenja, ostvarivanja i odbrane zakonskih prava.  Zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti ispunjavamo samo ukoliko dopušta važeća zakonska regulativa.

Kontrolor podataka i kontakt podaci

Kontrolor podataka je PricewaterhouseCoopers d.o.o i PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o., odnosno članica mreže društava PwC, naznačena na spisku do kog vodi ovaj  link, koja predstavlja ugovornu stranu u postupku pružanja/primanja usluga. Drugim rečima, kontrolor podataka je društvo sa kojim ste zaključili ugovor.


Za sva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, odnosno o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podataka o ličnosti pozovite nas:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Omladinskih brigada 88a
11070 Beograd

Tel: 381 11 3302 100


Prava pojedinaca i kako ih ostvariti


Pojedinci imaju određena prava nad svojim ličnim podacima, dok su  kontrolori podataka (lica kojima su ti podaci povereni) odgovorni za realizaciju pomenutih prava.  Odlučivanjem o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podatka postajemo kontrolori podataka. Više informacija o pravima pojedinaca i načinima ostvarivanja pomenutih prava nalazi se u daljem tekstu.


Pristup podacima o ličnosti


Vi imate pravo pristupa podacima o ličnosti koji su nama, kao kontroloru podataka, povereni.  Ovo pravo možete da ostvarite upućivanjem email-a na petar.mijatovic@pwc.com .

Izmene i dopunu podataka o ličnosti koji su nam povereni možete da izvršite upućivanjem email-a na  petar.mijatovic@pwc.com , stupanjem u kontakt sa nama preko stranice za registraciju na našem veb-sajtu ili, pak, direktnom izmenom podataka o ličnosti u aplikacijama na kojima ste registrovani.

Nakon prijema obaveštenja o tome da podatak o ličnosti koji smo već obradili  nije više validan, mi vršimo izmenu podatka, čim je to praktično izvodljivo, u skladu sa  ažuriranom informacijom koju ste nam dostavili.

Povlačenje saglasnosti

Kada vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti nosioca podataka, nosilac podatka ima pravo da povuče svoju izjavu o saglasnosti u svakom trenutku.  Po pravilu, mi ne vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti (jer nam najčešće drugi pravni osnov to omogućava).  Da biste povukli saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti pišite nam na petar.mijatovic@pwc.com odnosno ukoliko ne želite više da primate objave i marketinški materijal kompanije PwC, pritisnite link za odjavu koji se nalazi u email-u koji smo vam poslali.

Pravo na odbijanje, odnosno ograničavanje obrade podataka o ličnosti

Vi imate pravo da u svakom trenutku, iz razumnih razloga koji se odnose na vašu situaciju, ograničite, odnosno odbijete obradu vaših podataka o ličnosti, osim ukoliko obradu podataka ne nalaže zakonska regulativa.

Tada mi prestajemo da vršimo, odnosno ograničavamo vršenje obrade podataka o ličnosti, osim u situaciji kada možemo da dokažemo pravni osnov za obradu podatka ili pokretanje, odnosno izvršenje sudskog postupka radi naplate potraživanja ili, pak, za odbranu u slučaju tužbe.


Ostala prava nosioca podataka


Obaveštenje o transparentnosti treba da pruži informaciju o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, kao i na koji način ih koristimo.  Osim prava na pristup podacima, izmenu i dopunu podataka, ograničenje ili odbijanje obrade podataka o ličnosti, nosioci podataka mogu imati i druga prava u pogledu podataka o ličnosti koja su nam poverena, i to pravo na brisanje podataka i pravo na prenosivost podataka (data portability).  

Ukoliko želite da realizujete bilo koje od pomenutih prava, pošaljite nam email na petar.mijatovic@pwc.com.
 

Žalbe

Nadamo se da nikada nećete imati potrebu za upućivanje žalbe. Ipak, ukoliko želite da podnesete žalbu na način korišćenja podataka o ličnosti od strane PwC, pošaljite nam email uz jasan opis žalbe na petar.mijatovic@pwc.com.  Razmotrićemo i odgovoriti na sve žalbe koje budemo primili.

Osim pomenutog, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Više informacija o vašim pravima, kao i načinu podnošenja žalbe Povereniku nalazi se na https://www.poverenik.rs/sr/

 

 

 

Pratite nas: