Skip to content Skip to footer
rs

Učitavanje rezultata

Milana Malešev: predavač na programu za sticanje Sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima (CHRM) Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova (CIPD)

Milana je zaposlena kao predavač i konsultant u PwC Akademiji u Beogradu. Član je regionalnog tima nadležnog za obuku i razvoj zaposlenih čiji je zadatak da pruža podršku razvoju menadžera i talentovanih kadrova u kompanijama PwC u regionu centralne i istočne Evrope. Ona obavlja funkciju savetnika za pitanja razvoja ljudskog kapitala u kompaniji PwC u Srbiji.

Milena ima 11 godina radnog staža u kompaniji PwC stečenog na poslovima pružanja usluga savetovanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja kadrova, stranim i domaćim klijentima.

Usluge savetovanja koje pruža u oblasti ljudskih resursa odnose se na   regrutovanje i odabir kadrova, upravljanje sistemom nagrađivanja zaposlenih, organizacionu analizu, obuku i razvoj zaposlenih, programe podrške za zaposlene koji ostaju bez posla, benčmarking i kontroling u oblasti ljudskih resursa.

Milana je zadužena za pružanje specijalističkih saveta zasnovanih na savremenoj psihologiji, kako zaposlenima u kompaniji tako i eksternim klijentima.

Ona je predavač Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova (CIPD) na programima za sticanje sledećih sertifikata: Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima (srednji nivo) i Sertfikat u oblasti obuke i razvoja zaposlenih (početni nivo).

Osim pomenutog, Milana poseduje relevantno profesionalno iskustvo i u sledećim oblastima:

  • Analiza potreba za obukom i razvojem kadrova
  • Kreiranje programa i realizacija obuka u oblasti razvoja zaposlenih
  • Evaluacija kadrova i njihovo dalje usmeravanje
  • Evaluacija programa i aktivnosti za razvoj i obuku zaposlenih

Milana je autor i realizator brojnih obuka u oblastima kao što su: upravljanje ljudskim resursima, komunikacija, rešavanje konflikata, emocionalna inteligencija, obuka i razvoj rukovodećih kadrova, upravljanje timovima, rešavanje problema i izrada akcionog plana, upravljanje stresom, kao i paketa obuka namenjenih razvoju upravljačkih i liderskih veština.

Osim pojedinačnih obuka, Milana je učestvovala u izradi, realizaciji i evaluaciji čitavih programa namenjenih razvoju rukovodećih kadrova.

Milana se bavi mentorskim radom i pruža mentorske usluge srednjim i višim menadžerima u domaćim i stranim kompanijama. Njen pristup mentorskom radu uključuje tri grupe aktivnosti: evaluaciju zaposlenih, „osporavanje“ njihovih stavova i podršku zaposlenima, a sve u cilju optimalnog razvoja liderskih znanja i veština zaposlenih.

Milana trenutno pohađa doktorske studije psihologije, poseduje Sertifikat za mentorski rad sa zaposlenima Centra za koučing iz Londona i član je istraživačke grupe u okviru Evropskog saveta za mentorstvo i koučing (EMCC).

Milana je završila programe obuka u oblasti racionalno-emotivno bihevioralne terapije (REBT), kao i obuku u oblasti primene pomenute terapije (REBC).

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas