Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD) - Nivo 5

Od jeseni 2021. godine organizujemo obuku za sticanje NOVOG sertifikata u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD)

Kvalifikacija CIPD omogućiće vam da se povežete sa kolegama iz struke, upoznate sa strategijom za unapređenje znanja i veština koja će vam pomoći da ubrzate put ka uspehu na poslu i ostvarite pozitivan uticaj.

Ukoliko volite poslove koji podrazumevaju razvoj i upravljanje kadrovima, potreban vam Sertifikat u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova (CIPD Associate Diploma). Sticanjem ove kvalifikacije proširićete znanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima i bićete u mogućnosti da svoju pažnju usmerite ka aspektima posla koji su vama lično najbitniji. 

 • Nadogradite postojeće znanje i usavršite se u oblasti upravljanja ljudskim resursima;
 • Uvećajte znanje u oblasti strategije upravljanja ljudskim resursima i prakse utemeljene na dokazima, kao i u oblasti upravljanja promenama, jačanja veza između poslodavca i zaposlenih, upravljanja talentovanim kadrovima, nagrađivanja zaposlenih po osnovu ostvarenih rezultata rada i radi ostvarivanja strategijskih ciljeva kompanije i mnogim drugim oblastima;
 • Načinite korak ka strukovnoj specijalizaciji za više zvanje u oblasti upravljanja ljudskim resursima.
Obuka je namenjena polaznicima koji imaju najviše 10 godina iskustva u struci, a čiji opis posla podrazumeva upravljanje ljudskim resursima, (npr. regrutovanje kadrova, nagrađivanje zaposlenih, upravljanje talentovanim kadrovima, praćenje odnosa između zaposlenih, analizu kadrova), odnosno zaposlenima u zvanju poslovni partner u Odeljenju ljudskih resursa ili onima koji rukovode funkcijom Ljudskih resursa i teže ka tome da se u da se razvijaju u toj oblasti i ostvare veći uticaj na poslovanje.   

O Ovlašćenom institutu za razvoj kadrova (CIPD) i PwC Akademiji

 • CIPD je strukovna organizacija eksperata u oblasti upravljanja ljudskim resursima u preduzeću. Ova organizacija se više od 100 godina zalaže za bolj rad i bolji život zaposlenih uvođenjem profesionalnih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja kadrova, kao i uvođenjem pozitivnih promena u svet rada.  

 • Nova mapa zanimanja Ovlašćenog insituta za razvoj kadrova uspostavlja međunarodne standarde u oblasti upravljanja ljudskim resursima i afirmiše skup kvalifikacija koje ekspertima različitih specijalnosti i radnog iskustva omogućavaju bolju budućnošću u okviru profesije kojom se bave. 

 • Kompanija PwC je globalni lider u oblasti poslovnog konsaltinga, a PwC Akademija odobreni centar za stručno osposobljavanje kadrova koji izdaje potvrde o završenoj obuci za sticanje kvalifikacija Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova. 

 • PwC Akademija ima bogato iskustvo u oblasti obuke kadrova za potrebe sticanje profesionalnih kvalifikacija budući da na godišnjem nivou realizuje obuku više od 10000 polaznika za obavljanje poslova unutar različitih oblasti rada, uključujući poslove u oblasti ljudskih resursa. Svi naši predavači angažovani na realizaciji obuke CIPD su sertifikovani konsultanti u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji imaju bogato iskustvo u oblasti držanja nastave i odlične međuljudske komunikacijske veštine.

 • PwC Akademija pruža mogućnost polaznicima da koriste pogodnosti globalne mreže društava PwC, kao i njena kumulirana znanja i praksu kako bi svaki polaznik obuke mogao da u najvećoj mogućoj meri doprinese kompaniji u kojoj je zaposlen.

Program obuke i njegova korist

Veći stepe znanja, kompetentnosti i samopouzdanja u ključnim oblastima upravljanja kadrovima u skladu sa novom mapom zanimanja Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova samo je jedna od mnogobrojnih koristi programa obuke. Usvajaćete nova znanja i razvijaćete se na bazi kritičnog razmatranja rezultata  akademskih istraživanja i primera najbolje poslovne prakse, razgovora sa za predavačem i polaznicima obuke, kao i kroz razmenu iskustava. Poželećete i bićete ohrabreni da stečeno znanje primenite u svakodnevnom radu, kao da učite kroz iskustvo, odnosno rad.  Pripadnost zajednici koja uči, a koju čine pripadnici struke i rukovodioci vodećih organizacija u zemljama centralne i istočne Evrope još jedna je od koristi programa obuke.

Budući da svi sertifikati omogućavaju članstvo u CIPD, sticanjem sertifikata stičete dživotnog partnera u službi i dobijate potvrdu svog znanja i stručnosti.

Prijem u članstvo CIPD predstavlja međunarodno priznanje vaše stručnosti.  Članstvom u CIPD pokazujete da posedujete stručno znanje i uticaj među pripadnicima struke. Prijavom za sticanje stručne kvalifikacije dobijate status polaznika obuke na putu ka članstvu u CIPD- prvi korak. Tokom obuke, mi ćemo vas podržavati, podsticati i pomagati vam da steknete veći stepen samopouzdanja i ostvarite bolje rezultate rada. Imaćete pristup brojnim resursima kao što su rezultati istraživanja sprovedeni od strane CIPD, časopisi, informativni listovi, linije za pomoć i online zajednice, na osnovu kojih ćete biti u prilici da dobijete različite informacije i uspostavite saradnju sa pripadnicima struke.  Po sticanju kvalifikacije postaćete pridruženi član CIPD, čime ćete steći pravo na stručno zvanje “Assoc CIPD”, koje ćete u vašem potpisu navoditi iza svog imena. Sticanjem ovog zvanja utvrdićete svoj kredibilitet, obogatićete svoju radnu biografiju i otvoriće vam se  vrata za nove poslove.

Šta je predmet izučavanja tokom obuke? 

Usavršavanje znanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima.  Usmeravanje pažnje na situacije iz stvarnog života, usvajanje načina ponašanja u skladu sa novom mapom zanimanja Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova koja je zasnovana na kumuliranim  uvidima hiljade pripadnika struke.

 

Struktura programa obuke

 • Program obuke u trajanju od 12 meseci uključuje pohađanje radionica (11 dana predavanja) i kombinaciju ostalih aktivnosti usmerenih ka usvajanju znanja.

 • Tokom obuke, polaznici su u obavezi da napišu rad na osnvou istraživačkog projekta kako bi bili adekvatno ocenjeni.

 • Moduli u okviru obuke održavaju se u prostorijama PwC Akademije, odnosno online.

 • Obuka se održava na engleskom jeziku.

Ko su predavači? 

Vanda Sinkova
Vanda Šinková

Radionice vode iskusni akreditovani stručnjaci kompanije PwC koji poseduju izuzetne kompetencije za obavljanje obuke i bogato iskustvo kada je reč o različitim sadržajima iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i njihovoj praktičnoj primeni. Polaznici obuke dobijaju materijal za obuku pripremljen od strane CIPD i eksperata kompanije PwC, kao i punu podršku predavača.

 

Sadržaj programa

1. Tematska celina

Uspešnost poslovanja organizacije i organizaciona kultura u praksi

 • Razumevanje povezanosti organizacione strukture, strategije i poslovnog okruženja.

 • Razumevanje organizacine kulture i, teorijski posmatrano, načina na koj se zaposleni ponašaju u radnom okruženju.

 • Razumevanje načina na koji Sluba za kadrove pomaže kompaniji u ostvarivanju poslovnih ciljeva.

2. Tematska celina

Praksa utemeljena na dokazima

 • Razumevanje strategije za razvoj kritičkog mišljenja i odlučivanja. 

 • Razumevanje značaja strategije odlučivanja za potrebe rešavanje pitanja iz oblasti ljudskih resursa.

 • Efekat Službe za kadrove i njena vrednost za organizaciju kojoj služi. 

3. Tematska celina

Profesionalno ponašanje i uvažavanje zaposlenih

 • Sposobnost da se pokažu profesionalno i etičko ponašanje u kontekstu upravljanja ljudskim resursima. 

 • Sposobnost da se zastupa tj. promoviše inkluzivna i kolaborativna praksa radi  izgradnje pozitivnih odnosa među zaposlenima.

 • Sposobnost da se pokažu sposobnost i spremnost za učenje, profesionalni razvoj i poboljšanje rezultata rada.

4. Tematska celina

Upravljanje radnim odnosima

 • Razumevanje glasa radnika, njegovog angažovanja i oblasti njegovog delovanja, a sve u cilju unapređenja uslova života i rada radnika.

 • Razumevanje različitih oblika konfliktnog ponašanja i različitih pristupa njihovom rešavanju.

 • Razumevanje na koji način se u skladu sa zakonom vrši upravljanje rezultatima rada zaposlenih, disciplinskim predmetima i žalbama.

 • Razumevanje uloge predstavničkih tela zaposlenih u organizaciji.

5. Tematska celina

Upravljanje talentovanim kadrovima i planiranje ljudskih resursa

 • Razumevanje osnovnih trendova na savremenom tržištu rada, kao i njihovog značaja za planiranje ljudskih resursa.

 • Razumevanje značaja i svrhe u koju se vrši planiranje resursa.

 • Razumevanje svrhe i efekata uspešnog planiranja resursa.

 • Razumevanje važnosti upravljanja ugovornim aranžmanima i uspešne organizacione socijalizacije zaposlenih.

6. Tematska celina

Nagrađivanje zaposlenih za ostvarene rezultate rada i doprinos u ostvarivanju organizacionih ciljeva

 • Razumevanje metode nagrađivanja zaposlenih i različitih kompenzacionih paketa.

 • Referentno upoređivanje podataka radi donošenja informisane odluke prilikom odabira metode nagrađivanja zaposlenih.

 • Razumevanje podrške koju stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima pružaju rukovodiocima linija usluga u procesu odlučivanja o nadgrađivanju zaposlenih

7. Tematska celina

Razvijanje liderstva i menadžmenta

 • Razumevanje značaja liderstva i menadžmenta, kao i znanja, veština i načina ponašanja potrebnih za izvršenje zaduženja.

 • Razumevanje različitih inicijativa u oblasti obuke i razvoja lidera i menadžera.

 • Razumevanje efikasnosti inicijativa u oblasti razvoja liderstva i menadžmenta.

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas