Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

O Korporativnom upravljanju - u kratkim crtama sa dr Konstantin Kiritsis

 

Ovaj jednodnevni program obuke nudi polaznicima sveobuhvatan pristup razumevanju korporativnog upravljanja kao sistema upravljanja preduzećem.  Obuka počinje sticanjem razumevanja koncepta korporativnog upravljanja, kao i razumevanjem razloga zbog kojih se ovaj koncept smatra značajnim u 21. veku.  

Obukom su obuhvaćeni osnovni elementi potrebni  za uspostavljanje uspešnog i efikasnog okvira korporativnog upravljanja, kao što su npr. različiti odbori u kompaniji i njihova uloga, neizvršni direktori,  zainteresovane strane i njihova analiza,  pitanje koncepta nezavisnosti, konflikt interesa i etičke dileme.

Korporativno upravljanje zapravo počinje spoznajom da je neophodno imati solidno znanje o rizicima i metodama njihovog upravljanja.  Pomenuto znanje služi za uspostavljanje  preko potrebnih internih kontrola. 

 

 

Teme koje će biti obuhvaćene

 

Koncept upravljanja u preduzeću

 • Istorijat
 • Koncept

Vlasništvo i kontrola nad preduzećem

 • Agencijska teorija
 • Teorija promene  

Profesionalne vrednosti, etično ponašanje i  društveno odgovorno poslovanje

 • Obrazloženje
 • Teorije i modeli
 • Konflikt interesa i transakcije sa povezanim pravnim licima
 • Etički problemi i pristupi u njihovom rešavanju
 • Video klipovi i javna rasprava polaznika

Ključni koncepti i ključna pitanja korporativnog upravljanja

 • Primeri poslovne etike
 • Etički kodeks poslovnog ponašanja

Analiza strukture interesnih strana kao usov dobrog  korporativnog upravljanja

 • Mapiranje i definisanje korporativne strategije
 • Analiza strukture interesnih strana i rad sa njima 

Okviri korporativnog upravljanja

 • Okvir zasnovan na zakonskoj regulativi (npr. Sarbanez Oksli /SoX)
 • Okvir zasnovan na principima (npr. Principi korporativnog upravljanja)
 • Međunarodne institucije (npr. OECD)
 • Upravljanje u javnom sektoru
 • Analiza

Odbor za reviziju i stalni komiteti

 • Komiteti
 • Uloga i sastav
 • Najbolja praksa 

Odbor direktora

 • Vrste direktora
 • Uloga neizvršnih direktora
 • Politike
 • Dokumentacija, Dnevni red, Zapisnik sa sastanka
 • Sastav Odbora
 • Skup znanja i veština, različiti obrazovni i stručni profili
 • Korporativni sekretar
 • Najbolja praksa

Ocena rada Odbora

 • Metode
 • Najbolja praksa

Naknada članovima Odbora

 • Osnovna zarada
 • Uloga Komisije za naknade
 • Najbolja praksa

Upravljanje rizicima i Interna kontrola kao instrument upravljanja rizicima

 • Razumevanje rizika kao neophodnost
 • Proces upravljanja rizicima
 • Identifikacija i analiza rizika
 • Strategija upravljanja rizicima
 • Praćenje potencijalnih rizika
 • Upravljanje rizicima u preduzeću

Internom kontrolom do uspešnog korporativnog upravljanja

 • Rizici i kontrole
 • Uspostavljanje pouzdanih sistema
 • Uloga Interne revizije
 • Poslovni odnos sa spoljnim revizorom

Kontrolna lista– U kojoj meri je uspešno korporativno upravljanje u vašem preduzeću?

 • 15 koraka do ocene rezultata rada vašeg preduzeća 

Dr. Konstantin Kiritsis (Constantine Kiritsis) je autor programa obuka za PwC Akademiju u Srbiji, konsultant i predavač na programima obuka za sticanje kvalifikacija ACCA, CIMA, CIA u kompanijama PwC u centralnij i istočnoj Evropi, kao i honorarni predavač na programu obuke za sticanje zvanja MBA na koledžu American College of Greece.

Konstantin ima bogato iskustvo u oblasti obrazovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih koje je stekao na poslovima rukovodioca PwC Akademije u Grčkoj i prilikom uspostavljanja centra za obrazovanje u Grčkoj pod nazivom Globaltraining krajem 90-ih godina, kao i na upravljačkim i izvršnim poslovima u zvanju partnera i izvršnog direktora pomenutog centra koje je obavljao tokom perioda od deset godina.  

Detaljnije - Biografija Dr. Konstantin Kiritsis

6. oktobar 2016. godine

9:00 – 17:00  

 

PwC Akademija

Airport City, Omladinskih brigada 88a, 11070 Beograd

 

Euro 250 + PDV plativo u RSD protivvrednosti

Euro 220 + PDV plativo u RSD protivvrednosti
*Cena za Mini MBA alumnije

 

Obuka će se održati na engleskom jeziku

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas