Program intenzivne obuke u oblasti poslovnog koučinga (BCDI)

Šta može da se kaže o Programu intenzivne obuke u oblasti poslovnog koučinga (Business Coaching Diploma Intensive - BCDI)

1) Poslovni kontekst - Program je osmišljen od strane kompanije PwC imajući u vidu poslovno okruženje. Tokom obuke uvežbavamo tehnike koučinga koje mogu da se primene i na probleme u poslovanju; razgovaramo o ugovorima o angažovanju na poslovima koučinga i izveštajima koji se daju nakon koučinga; razmatramo pitanja kao što su koučing od strane kolega u organizaciji, odnosno eksterno angažovanih koučeva; govorimo o koučingu kao sistemskom pristupu klijentu. Predavači, osim u realizaciji obuka, imaju i radno iskustvo stečeno u organizacijama (u našem slučaju predavači su zaposleni u kompaniji PwC) te mogu da govore i iz ugla same organizacije. Mi smo u mogućnosti da sagledamo način na koji stečene veštine oblasti koučinga mogu da utiču na okruženje kakvo je poslovna organizacija i u mogućnosti smo da kroz primere ukažemo na uticaj koučinga na organizaciju imajući u vidu uzročno posledičnu vezu između koučinga i poslovne organizacije. Od četiri najveće revizorske kuće tzv. “velike četvorke”, jedino kompanija PwC ima u ponudi Program intenzivne obuke u oblasti poslovnog koučinga-BCDI.

2) Eklektičan, sveobuhvatan program obuke - U našem radu ne praktikujemo 1 pristup koučingu za koji se zalaže 1 škola za obuku koučeva već koristimo više pristupa za koje se zalažu različite škole sa ciljem da upoznamo polaznike sa različitim pristupima klijentu i koučingu i omogućimo im da izaberu pristup koji im najviše odgovara. U našem radu primenjujemo sledeće pristupe, i to pristup koji podrazumeva zajednički koučing (engl. co-active coaching), sistemski koučing, transformacijski koučing Alana Sila (Alan Seale), elemente principa geštalt terapije/Obraćanje pažnje na celinu u okviru koučinga, kao i univerzalne tehnike, pristupe i građu koji se mogu koristiti u procesu koučinga.

3) Male grupe - Vodimo računa o tome da grupe budu sastavljene od malog boja polaznika kako bi polaznici mogli da ostvare uzajamnu povezanost tokom obuke, a predavači mogli da obezbede individualni pristup svakom polazniku i njegovim potrebama.

4) Program je sertifikovan od strane Međunarodne federacije koučeva (ICF) - Budući da je program sertifikovan od strane ICF, polaznici koji sa uspehom završe obuku, ukoliko žele, imaju mogućnost da podnesu zahtev za izdavanje sertifikata po osnovu pojedinačnog programa obuke kojim se priznaje zvanje. To takođe znači i da je program obuke koji mi sprovodimo u skladu sa osnovnim kompetencijama i etičkim kodeksom ICF.

5) Međunarodni stručnjaci i njihova znanja i veštine - Obuka u oblasti poslovnog koučinga (BCD) se sprovodi svuda u svetu. Na raspolaganju su nam kompetentni akreditovani predavači iz različitih zemalja širom sveta sa kojima vršimo razmenu iskustva, stavova u pogledu pristupa radu, gledišta te iz tog razloga mi razmišljamo i radimo na globalnom nivou. U našim redovima imamo predavače koji poseduju najviše zvanje koje dodeljuje ICF "sertifikovani master kouč pri Međunardnoj federaciji koučeva" (engl. ICFMaster Certified Coach).

6) Mentorski rad - Ne predviđaju svi programi obuke rad sa mentorom u trajanju od određenog broja sati koji su propisani za potrebe edukovanja u oblasti koučinga. Polaznicima obuke BCDI obezbeđujemo najmanje 10 sati rada sa mentorom (3 pojedinačne tj. individualne sesije sa mentorom, dok ostale sesije predviđaju grupni rad sa mentorom).

7) Finalna provera znanja - Ne predviđaju svi programi obuke rad sa mentorom u trajanju od određenog broja sati koji su propisani za potrebe edukovanja kadrova u oblasti koučinga i finalnu proveru znanja budući da ICF to ne zahteva. Međutim, nama je važno da na kraju obuke polaznicima uručimo sertifikat koji služi kao dokaz da su stekli znanja potrebna za sticanje zvanja „stručni sertifikovani kouč pri Međunarodnoj federaciji koučeva“ (IFC ACCA) i da profesionalno mogu da se bave poslovima u oblasti koučinga.

Kontakt

Miro  Smolović

Miro Smolović

Direktor za Jugoistočnu Evropu, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas