Analiza poslovanja za potrebe kupca

Svaka kompanija koja razmišlja o tome da se upusti u poslovnu promenu dužna je da izvrši proveru svih pretpostavki u vezi sa transakcijom. Analiza finansijskog poslovanja služi da pomogne korporativnim kupcima i dugoročnim investitorima jer predviđa identifikaciju i analizu finansijskih, komercijalnih, poslovnih i strateških pretpostavki. Prilikom analize finansijskog poslovanja koriste se podaci o ranijem trgovanju kompanije radi sticanja slike budućeg stanja stvari i dobijanja potvrde o tome da u samom poslovanju kompanije nema tzv. „crnih rupa“.

Pri analizi poslovanja uzimaju se u obzir prihodi kompanije, komercijalni i tržišni aspekti poslovanja, valjanosti sinergijskog delovanja, održivost prihoda, budući tokovi gotovine, operativna pitanja, kao i pitanje strukturiranja transakcije.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Tanja Gligorević

Direktor, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: