Odeljenje za usluge praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonom u Srbiji


Odeljenje za usluge praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonom preduzeća PwC u Srbiji je u mogućnosti da ponudi profesionalne računovodstvene usluge, usluge obračuna zarada zaposlenih i usluge usaglašavanja obaveza poreskih obveznika sa Zakonom, u cilju pružanja pomoći preduzećima da posluju u skladu sa zakonskom regulativom i drugim propisima i aktima. Ovaj segment poslovanja je od presudnog značaja budući da neusklađenost poslovanja sa zakonom ne samo što predstavlja finansijski rizik za preduzeće, čime se ono izlaže novčanim kaznama i poreskim i drugim sankcijama, već predstavlja ozbiljan poslovni rizik, jer nanosi štetu ugledu preduzeća u očima nadležnih organa i javnosti.
 

Stanje u vašem preduzeću

  • Želite bolju kontrolu nad pitanjima praćenja usklađenosti poslovanja sa zakonom, rizicima i ukazanim prilikama u Srbiji
  • Nemate dovoljno kadrova obučenih za pitanja praćenja usklađenosti poslovanja sa zakonom ili, pak, vaše kadrove želite da angažujete na drugim poslovima
  • Dužni ste da uskladite poslovanje sa sve kompleksnijom zakonskom regulativom
  • Vaša Kadrovska služba i funkcija Službe za obračun zarada zaposlenih su objedinjene i/ili nedostaju vam kadrovi

Kako možemo da vam pomognemo?

Možemo da vam pomognemo da upravljate pitanjima praćenja usklađenosti poslovanja sa zakonom, rizicima i ukazanim prilikama tako što ćemo vam pružiti jednu u potpunosti integrisanu uslugu.

Naše usluge

  • Računovodstvene usluge u skladu sa zakonskom regulativom – vođenje poslovnih knjiga i priprema finansijskih izveštaja u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.
  • Obračun zarada zaposlenih – preračun zarada zaposlenih sa bruto na neto zarade, registracija/prijava poslodavaca i prijava/odjava zaposlenih.
  • Indirektno oporezivanje u skladu sa zakonom– sastavljanje poreske prijava za PDV i vođenje relevantnih evidencija.
  • Porez na dobit preduzeća u skladu sa zakonom– sastavljanje godišnjih i periodičnih poreskih prijava, poreskog bilansa i prateće dokumentacije, kao i vođenje poreskih evidencija.
Pratite nas: