Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Saratoga pokazatelji

Oblasti i primeri pokazatelja koji će biti obuhvaćeni istraživanjem Saratoga

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem za merenje i benčmarking ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa referentnim kompanijama na tržištu. 

Organizacioni uticaj

Ovaj odeljak se bavi pitanjem načina na koji se meri uticaj zaposlenih na rezultate poslovanja preduzeća. Sticanjem razumevanja o ovom pitanju dobijate mogućnost da usmerite aktivnosti zaposlenih ka oblastima rada koje predstavljaju istinski faktor uspeha preduzeća. Ova sekcija podeljena je na dva dela: Finansijski efekat i Produktivnost i efekat dodate vrednosti. Pokazatelji o finansijskom efektu zaposlenih ukazuju na materijalni aspekt rezultata rada zaposlenih. Oni pružaju jasan uporedni prikaz finansijske konkurentnosti preduzeća. Saratoga metodologija vrši analizu prihoda, rashoda i profita i ukazuje na efekte rada zaposlenih na rezultate poslovanja preduzeća. Pokazatelji kao što su odnos između visine zarade i prihoda, i visine zarade i rashoda, pokazuju generički nivo produktivnosti. Drugi pokazatelj koji je sve češće prepoznat kao izuzetno značajan od strane korisnika je Prinos na ulaganje u zaposlene (Human Capital Return on Investment). Ovaj pokazatelj prezentuje dodatu vrednost na svaku uloženu jedinicu u zaradu zaposlenog, te predstavlja najbolji pokazatelj dodate vrednosti – jer produktivnost sama po sebi nije dodata vrednost ukoliko se proizvedena roba ili usluge ne mogu profitabilno prodati na tržištu. 

View more

Organizaciono ponašanje

Kreiranje i očuvanje pozitivnog odnosa zaposlenih prema radu i njihova posvećenost poslu su od ključnog značaja za konkurentno pozicioniranje preduzeća na tržištu. U skladu sa ovim načelom, Saratoga ima definisan čitav spektar pokazatelja ponašanja zaposlenih u organizaciji te se njihovim objedinjavanjem dobija jasna slika o stepenu posvećenosti zaposlenih poslu i njihovom odnosu prema radu, bez obzira na to u kojoj su organizacionoj jedinici zaposleni. U ovom odeljku vrši se analiza odsustvovanja zaposlenih sa posla i analiza fluktuacije zaposlenih, i to sa različitih aspekata. 

View more

Organizaciona struktura

U ovom odeljku prikazani su podaci o strukturi zaposlenih u organizaciji te je ovo pitanje od velike važnosti kada je reč o rezultatima postignutim u drugim oblastima rada. Pokazatelji obuhvataju faktore kao što su opseg kontrole, procenat zaposlenih na menadžerskim pozicijama i rodna raznolikost.

Osim pomenutog, vršimo analizu strukture Službe ljudskih resursa i njenih potprocesa (regrutacija, obuka i razvoj zaposlenih, nagrađivanje, obračun zarada, međunarodni angažmani, upravljanje učinkom, organizacioni dizajn itd.). Osim toga, vršimo analizu stepena angažovanosti zaposlenih u drugim funkcijama podrške kao što su: Finansije, Informacione tehnologije, Nabavka, Pravni poslovi i Prodaja i marketing.  

View more

Regrutacija

Nije teško regrutovati nove zaposlene bilo iz internih ili eksternih izvora – izazov je regrutovati prave zaposlene, a ključ je zadržati ih u organizaciji. Uspešnim procesom regrutacije ostvaruju se pozitivni rezultati rada unutar organizacije i obezbeđuje konkurentska prednost na tržištu. Ovaj odeljak bavi se istraživanjem uspešnosti organizacije u procesu regrutacije i pomaže vam da izvršite ocenu procesa regrutacije i njegove efikasnosti u odnosu na ciljeve organizacije. 

View more

Kompenzacije i beneficije

Ispitivanje ulaganja u kompenzacije i beneficije zaposlenih pruža mogućnost da se proceni stepen usaglašenosti između strategije preduzeća u pogledu kompenzacija i beneficija zaposlenih i materijalnog aspekta rezultata rada zaposlenih. U današnjem poslovnom okruženju rashodima u preduzeću se posvećuje velika pažnja i neretko naknade zaposlenima predstavljaju najveću stavku rashoda. Ovaj odeljak se bavi pitanjem strukture ulaganja u nagrade i naknade zaposlenih. Prema Saratogi, pojam zarada zaposlenih označava ukupnu naknadu koja uključuje novčanu nagradu za rad i druga primanja po osnovu radnog odnosa. Informacije sadržane u ovom odeljku pomažu organizacijama da ocene rezultate svojih strategija u pogledu ulaganja u nagrade i naknade zaposlenih. 

View more

Obuka i razvoj zaposlenih

Pokazatelji prikazani u ovom odeljku ukazuju na nivo aktivnosti preduzeća u oblasti obuke i razvoja zaposlenih. Kvalitet obuke i razvoja zaposlenih nije moguće direktno izmeriti na osnovu pokazatelja. Međutim, kada se pomenuti podaci objedine sa podacima drugih odeljaka, odnosno podacima dobijenim na osnovu kvalitativnih istraživanja u situaciji kada je to izvodljivo, moguće je izvršiti relevatnu procenu stepena uspešnosti obuke i razvoja zaposlenih. 

View more

Kontakt

Ivana Veličković

Ivana Veličković

Viši menadžer, People & Organisaton, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100