Dijagnostički pregled plaćenih poreza po odbitku i poreza na dobit pravnih lica

 

Dijagnostički pregled poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica i porez po odbitku pruža nezavisan uvid u usaglašenost poreskih prijava obveznika sa poreskom regulativom. Svrha dijagnostičkog pregleda je da poreskom obvezniku obezbedi dodatno uveravanje da su njegove poreske obaveze propisno razrezane, a poreske prijave pravilno pripremljene u skladu sa zahtevima zakonske regulative. Osim pomenutog, dijagnostički pregled može da pruži obvezniku i informaciju o onim aspektima poslovanja koji nisu u skladu sa regulativom, kao i o eventualnim poreskim rizicima koje treba rešiti pre pregleda poslovnih knjiga obveznika od strane poreske inspekcije.
Za potrebe klijenata vršimo pregled poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica pre njihovog podnošenja poreskim organima radi potvrđivanja njihove usaglašenosti sa regulativom. Osim pomenutog, za potrebe klijenata vršimo i pregled podnetih poreskih prijava za porez na dobit pravnih lica, ali u zakonski dozvoljenom roku.
Dijagnostički pregled plaćenih poreskih obaveza pruža našim klijentima sigurnost u to da su porez po odbitku po osnovu isplate naknada nerezidentnim pravnim licima propisno obračunali i platili. Dijagnostički pregled prijava za porez po odbitku može da bude obavljen pre ili nakon podnošenja prijava za porez Poreskoj upravi.

 

Stanje u vašem preduzeću:

 • Želite da steknete dodatno uverenje u to da su vaše poreske prijave pripremljene u skladu sa zahtevima zakonske regulative;
 • Želite da ispravite greške i identifikujete eventualne probleme pre podnošenja poreske prijave nadležnim organima i time izbegnete plaćanje kazne ili kamate;
 • Želite da podignete svest o izloženosti preduzeća poreskom riziku u ranijim periodima;
 • Želite da iskoristite sve raspoložive mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda (poreski krediti, stopa poreza po odbitku u skladu sa sporazumom).

Naše usluge:

 • Verifikacija formalne ispravnosti i matematičke tačnosti razrezane poreske obaveze;
 • Pregled izvršenih korekcija izdataka koji se delimično ili potpuno priznaju kao trošak u poreskom bilansu;
 • Procena amortizacije za poreske svrhe;
 • Pregled obračuna poreskog kredita;
 • Pregled obračuna utanjene kapitalizacije;
 • Pregled prateće dokumentacije transakcija sa povezanim stranama radi potvrde njihove usaglašenosti sa domaćom zakonskom regulativom;
 • Analiza tretmana poreza na dobit pravnih lica kome podležu konkretne materijalno značajne transakcije;
 • Identifikovanje potencijalnih rizika i mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda;
 • Pregled podnetih odnosno pripremljenih za podnošenje poreskih prijava za porez po odbitku, u smislu njihove formalne ispravnosti i pravovremenosti dostavljanja;
 • Analiza prekograničnih plaćanja sa aspekta poreza po odbitku kojem ta plaćanja podležu;
 • Analiza dokumentacije koja potkrepljuje ispravnost primenjene povlašćene stope poreza po odbitku po osnovu Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (ukoliko postoji ili je na raspolaganju);
 • Analiza eventualnih mogućnosti za ostvarivanje ušteda u pogledu poreza po odbitku.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: