Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Savetovanje u oblasti poreza na dobit pravnih lica

 

Porez na dobit pravnog lica je vrsta direktnog poreza na dobit kome podležu preduzeća, partnerstva i drugi pravni subjekti koji prihode ostvaruju prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu.
U Srbiji se 10% poreza na dobit pravnog lica naplaćuje po osnovu dobiti definisane prema Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i koriguje u skladu sa lokalnim propisima u oblasti preza na dobit pravnih lica. Jedan broj ključnih korekcija koje Zakon o porezu na dobit pravnih lica propisuje odnosi se na izdatke koji se delimično ili potpuno priznaju kao trošak u poreskom bilansu kao što su neposlovni i nedokumentovani rashodi, izdaci za reklamu i propagandu u iznosu većem od 5% od ukupnog prihoda društva, dugoročna rezervisanja, otpis potraživanja, umanjenje vrednosti sredstva i drugi izdaci.
Mi shvatamo značaj upravljanja poreskim položajem društva kako u zemlji tako i u inostranstvu. Upravljanje poreskim položajem društva zahteva pažljivo planiranje, strukturiranje i usaglašavanje poslovanja sa zakonskom regulativom, uzimajući u obzir Zakon o porezu na dobit pravnih lica, uslove za prijavu poreza po odbitku i regionalno/međunarodno poresko okruženje.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Potreban vam je praktičan savet koji je u potpunosti prilagođen potrebama vašeg poslovanja i zasnovan na dijagnostičkom pregledu poreskih i svih drugih aspekata koji mogu biti od značaja u konkretnoj poslovnoj situaciji (npr. računovodstveni, pravni, HR);
  • Želite da ostvarite punu usklađenost sa propisima Republike Srbije i optimizaciju troškova koji se priznaju kao odbitne stavke u poreskom bilansu;
  • Potrebni su vam pregled i procena poreskih konsekvenci budućih poslovnih odluka;
  • Poreski položaj vašeg preduzeća zahteva identifikovanje poreskih rizika i predlog za efikasno modifikovanje poslovnih transakcija (ukoliko je moguće).

Naše usluge:

  • Savetovanje o poreskim konsekvencama poslovnih transakcija (nameravanih ili obavljenih);
  • Tumačenje propisa u oblasti poreza na dobit pravnih lica sa aspekta konkretne situacije u preduzeću;
  • Pružanje novih informacija iz domena oporezivanja koje utiču na vaše poslovanje;
  • Kreiranje i sprovođenje uspešne i poreski efikasne strategije prekogranične saradnje;
  • Pružanje pomoći u vezi sa pitanjima koja se odnose na ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, finansiranje i repatrijaciju dobiti, korišćenje poreskih gubitaka;
  • Savetovanje o promeni strukture poslovanja ili transakcije sa stanovišta poreske efikasnosti.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: