Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Procena rizika od neusklađenosti poslovanja sa zakonom

 

Usluge savetovanja u oblasti transfernih cena odnose se na utvrđivanje ugovorenih cena u transakcijama povezanih lica koja čine deo iste grupacije. Poreski organi Republike Srbije su nedavno pokazali povećano interesovanje za transferne cene i nepostupanje u skladu sa zakonskom regulativom može da izloži poreske obveznike visokim novčanim kaznama. Mi ćemo obaviti pregled vaše prateće dokumentacije o transfernim cenama radi provere usklađenosti vašeg poslovanja sa propisima Republike Srbije u oblasti transfernih cena, kao i identifikovanja oblasti rizika. Neusaglašenost poslovanja sa zakonom može da dovede do spora sa poreskim organima, do rešenja o razrezanom porezu i kamati na iznos manje plaćenog poreza i novčane kazne.
Poreski obveznici su dužni da uspostave efikasan okvir koji omogućava pripremu dokumentacije neophodne za potrebe „odbrane“ transfernih cena koje su primenjene u transakcijama između povezanih strana.

 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Želite da steknete jasno i strukturirano razumevanje transakcija za povezanim stranama, kao i razumevanje mehanizama formiranja cena;
  • Želite da poboljšate svoje razumevanje kvaliteta postojeće dokumentacije o transfernim cenama, kao i razumevanje oblasti rizika;
  • Želite da steknete bolje razumevanje poreza na dobit pravnih lica i njegovih eventualnih konsekvenci;
  • Potrebne su vam smernice i pomoć pri upravljanju identifikovanim poreskim rizicima po osnovu transfernih cena.

Naše usluge:

  • Identifikovanje transakcija sa povezanim stranama i pomoć u njihovom razumevanju;
  • Identifikovanje transakcija za koje ne postoji prateća dokumentacija;
  • Pregled postojeće prateće dokumentacije za transakcije dobara i usluga između povezanih strana radi potvrđivanja njihove potpunosti, odnosno identifikovanja oblasti koje zahtevaju izmene i dopune ili, pak, dodatne informacije;
  • Procena stepena rizika od neusklađenosti poslovanja sa zakonom i eventualne izloženosti riziku po osnovu poreza na dobit pravnih lica, uključujući rizik od ugovornih kazni i penala;
  • Izrada uspešnog plana za rešavanje identifikovanih problema i slabosti, i pomoć u njegovoj implementaciji.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: