Poresko izveštavanje i strategija

Klijentima pomažemo pri ispunjavanju složenih obaveza u sledećim oblastima rada:

finansije i računovodstvo, obračun zarada zaposlenih, upravljanje poreskim obavezama i administracija


Usled globalizacije i razvoja novih tehnologija tokom poslednjih deset godina, kao i sve veće potrebe za racionalizacijom troškova, kompanije su primorane da se koncentrišu na osnovnu delatnost i izvrše prenos sredstava koja su nekada usmeravali ka sporednim delatnostima.  Odluku o angažovanju spoljnog saradnika koji će za potrebe kompanije obavljati funkcionalnosti Službe finansija i Službe administracije (drugim  rečima, obavljati poslove u oblasti finansija i računovodstva, obračuna zarada zaposlenih, upravljanja poreskim obavezama i druge administrativne poslove) nije lako doneti, jer takva odluka podrazumeva pronalaženje saradnika koji će biti u stanju da pruži efikasnu i pouzdanu podršku kompaniji.                                                            Da bi pomenuta odluka bila uspešno sprovedena, izuzetno je važno valjano odmeriti troškovi i koristi takve odluke.

Obezbediti vrednost za sve funkcionalnosti Službe finansija i računovodstva

Da bi kompanija imala dugoročan uspeh u poslovanju njen Sektor za poreze je dužan da izvrši poboljšanje poslovnih procesa kako bi se:

 • Izgradila, zaštitila i izvršila optimizacija vrednosti u kontekstu poslovnih ciljeva organizacije,
 • Stavio pod kontrolu širok spektar poslovnih rizika koji proizlaze iz obračuna poreza,
 • Obezbedilo poštovanje poreskih propisa, kao i zahteva u pogledu izveštavanja u vremenu u kome se standardi brzo menjaju na globalnom nivou.
   

Imajući u vidu da se u svetu sve veća pažnja posvećuje pitanju oporezivanja, kompanije se oslanjaju na savetnike koji im pružaju pomoć u ispunjavanju poreskih obaveza i obavljanju poslovne delatnosti na poreski efikasan način u složenom globalnom poreskom okruženju kakvo je danas. Kompanija PwC ima najveću mrežu poreskih stručnjaka na svetu, utemeljenu na kvalitetu rada i visokom nivou posvećenosti poslu. 

Prilagođavamo pristup radu specifičnim okolnostima, slušamo klijente, stičemo razumevanje o njihovim potrebama, tek onda pristupamo izradi odgovarajućih rešenja.

Naši stručni timovi za poresko izveštavanje i strategiju (TRS) koji posluju širom sveta, pružaju usluge klijentima iz prostorija kompanije PwC ili, pak, u prostorijama klijenta, i to pomoću vlastitog sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP sistema), odnosno ERP sistema klijenta, a sve u skladu sa potrebama. Klijentima nudimo namenske usluge naših stručnjaka, čime im omogućavamo da na lak i pouzdan način dobiju pristup relevantnim informacijama, bolju kontrolu funkcionalnosti finansijske, računovodstvene i poreske Službe kao i Službe ljudskih resursa, uz adekvatnu naknadu za pružene usluge.  Time što brzo i odlučno pristupamo rešavanju problema, omogućavamo klijentima da pristupe razradi, saopštavanju i upravljanju rizicima, kako bi obezbedili vrednost za sve funkcionalnosti Službe finansija i računovodstva. 

Naš TRS tim može da vam pomogne u odabiru modela po kom će aktivnosti u vašoj kompaniji biti poverene spoljnom saradniku sa ciljem da se osnaže interni resursi vaše kompanije ili, pak, nadomesti njihov nedostatak ako postoji. U mogućnosti smo da vršimo koordinaciju  aktivnosti usaglašavanja vašeg poslovanja sa poreskim propisima u inostranstvu, i to u oblastima kao što su direktno i indirektno oporezivanje, izrada statutarnih finansijskih izveštaja i poreskih izveštaja. 


Usluge TRS

Finansije i računovodstvo

 • Knjigovodstvo,
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu domaćom zakonskim regulativom, odnosno MSFI,
 • Izrada i podnošenje statutarnih finansijskih izveštaja,
 •  Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja,
 • Vođenje poslovnih knjiga/preračunavanje iznosa u skladu sa različitim standardima, uključujući MSFI, US GAAP, i drugim domaćim standardima,
 • Uvođenje informacionih tehnologija za potrebe vođenja poslovnih knjiga i evidencija radi oporezivanja i obračunavanja poreza kada je po zakonu klijent dužan da to sam čini, kao i pružanje podrške pri uspostavljanju sistema planiranja resursa u organizaciji (ERP sistema),
 • Pomoć u toku terenske poreske kontrole,
 • Obuka zaposlenih (PwC Akademija).

View more

Podrška u oblasti administracije i finansija

 • Record to Report“ - postupak od evidentiranja do izveštavanja (uključujući glavnu knjigu i pomoćne evidencije sredstava),
 • „Purchase to Pay“ - postupak od nabavke do plaćanja (uključujući nabavku, obaveze i plaćanja),
 • „Order to Cash“ - postupak od prijema narudžbine do naplate (uključujući prodaju, fakturisanje, potraživanja i plaćanja),
 • Poslovi kontrolinga,
 • Upravljanje budžetom i analiza finansija,
 • Postupci pri osnivanju društva/otpočinjanju angažovanja: uspostavljanje procedura i kontrola, uspostavljanje glavne knjige, modela rada, izrada dokumentacije i izveštaja za potrebe rukovodstva,
 • Podrška u specifičnim situacijama kao što je gubitak evidencija,
 • Arhiviranje poreskih evidencija i računovodstvenih isprava,
 • Upravljanje dokumentacijom (skeniranje i indeksiranje dokumenata),
 • Usaglašavanje stanja sredstava po popisu sa stanjem u računovodstvenim evidencijama,
 • Izrada i podnošenje statističkih izveštaja,
 • Izrada i podnošenje Intrastat obrazaca,
 • Izrada i podnošenje obrazaca za plaćanje eko takse (za entitete čija je delatnost upravljanje otpadom),
 • Podrška u obavljanju administrativnih poslova.

View more

Usaglašavanje obaveza poreskih obveznika sa poreskim propisima

 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost,
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave poreza na dobit pravnog lica,
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku,
 • Podrška u ispunjavanju drugih poreskih obaveza, zavisno od statusa klijenta,
 • Usaglašavanje sa poreskom regulativom za potrebe multinacionalnih grupa (kontrola projekta i upravljanje projektom ),
 • Analiza i obračunavanje tekućeg i odloženog poreza,
 • Obuka zaposlenih (PwC Akademija).

View more

Obračun zarada u skladu sa zahtevima zakonske regulative

 • Administrativni poslovi u oblasti ljudskih resursa i obračuna zarada,
 • Izrada i podnošenje obrasca obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih i poreske prijave poreza na prihod za zaposlene.

View more

Stavljanje PwC zaposlenih na raspolaganje klijentima

 • Podrška na određeno vreme - privremena podrška finansijskoj službi, službi računovodstva, odnosno službi za kadrove,
 • Zamena radnika na a određeno vreme - privremena zamena radnika u finansijskoj službi, službi računovodstva, odnosno službi za kadrove.

View more


Zašto PwC?

PwC ima na raspolaganju više od 60 stručnjaka u Sektoru za poresko izveštavanje i strategiju koji svoju delatnost obavljaju u svih 11 zemalja regiona jugoistočne Evrope i u mogućnosti su da obezbede dodatnu vrednost klijentima na osnovu iskustava stečenih kroz rad na domaćem i međunarodnom tržištu.  U osnovi naše poslovne strategije i našeg uspeha su naši stručnjaci.  Oni su stekli iskustvo i znanje tokom rada u nekim od najvećih korporacija na svetu i u regionu.

PwC je jedina kompanija za pružanje profesionalnih usluga koja ima potpuno integrisanu mrežu društava u svim zemljama regiona jugoistočne Evrope.

Naš model poslovanja nam omogućava da: 

 • Vršimo razmenu znanja i iskustava,
 • Vršimo mobilizaciju resursa,
 • Prilazimo problemima klijenata sa regionalnog aspekta,
 • Pristupamo rešavanju složenih pitanja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom,
 • Postižemo visok kvalitet usluge.
   

Ponosni smo na naš portfelj klijenata, kako u smislu njihove reputacije tako i u smislu njihovog broja.  Sektor za poresko izveštavanje i strategiju u regionu SEE ima mrežu od preko 200 klijenata koja se kontinuirano razvija i širi.  Među kompanijama sa kojima sarađujemo nekoliko kompanija je na listi najvećih kompanija na svetu, odnosno u regionu. U osnovi naše poslovne strategije je saradnja sa klijentima na obostrano zadovoljstvo i korist koja je  utemeljena na uzajamnom poverenju i zadovoljstvu.

Posvećeni smo ideji uspostavlјanja dugoročne saradnje i dobrih poslovnih odnosa sa vama, kao i ideji obezbeđivanja vrednosti vašoj kompaniji.

Tehnološka platfoma: Microsoft NAV

Da bi se zadržala konkurentska prednost na današnjem globalnom tržištu izuzetno je važno da se rukovodstvu obezbedi pristup finansijskim podacima, kad god i gde god je to potrebno.

Informacione tehnologije i programi koji su neophodni da bi se obezbedila transparentnost čitavog postupka postaju sve složeniji i skuplji, naročito za kompanije u kategoriji malih i srednjih preduzeća.

Osim toga, porast broja zahteva u pogledu izveštavanja, i to ne samo onih koji su zakonom predviđeni već i onih koji su u skladu sa politikom društva i poreskim propisima, otežava kompanijama uspostavljanje vlastite multidisciplinarne službe finansija koja bi bila sposobna da odgovori svim potrebama

Kontakt

Branka Rajičić

Partner, TRS lider za region SEE, PwC Serbia

Olivera Mihailović

Viši menadžer, Poresko izveštavanje i strategija , PwC Serbia

Pratite nas: