Poresko izveštavanje i strategija

Klijentima pomažemo pri ispunjavanju složenih obaveza u sledećim oblastima rada:

finansije i računovodstvo, obračun zarada zaposlenih, upravljanje poreskim obavezama i administracija


Usled globalizacije i razvoja novih tehnologija tokom poslednjih deset godina, kao i sve veće potrebe za racionalizacijom troškova, kompanije su primorane da se koncentrišu na osnovnu delatnost i izvrše prenos sredstava koja su nekada usmeravali ka sporednim delatnostima.  Odluku o angažovanju spoljnog saradnika koji će za potrebe kompanije obavljati funkcionalnosti Službe finansija i Službe administracije (drugim  rečima, obavljati poslove u oblasti finansija i računovodstva, obračuna zarada zaposlenih, upravljanja poreskim obavezama i druge administrativne poslove) nije lako doneti, jer takva odluka podrazumeva pronalaženje saradnika koji će biti u stanju da pruži efikasnu i pouzdanu podršku kompaniji.                                                            Da bi pomenuta odluka bila uspešno sprovedena, izuzetno je važno valjano odmeriti troškovi i koristi takve odluke.

Obezbediti vrednost za sve funkcionalnosti Službe finansija i računovodstva

Da bi kompanija imala dugoročan uspeh u poslovanju njen Sektor za poreze je dužan da izvrši poboljšanje poslovnih procesa kako bi se:

 • Izgradila, zaštitila i izvršila optimizacija vrednosti u kontekstu poslovnih ciljeva organizacije,
 • Stavio pod kontrolu širok spektar poslovnih rizika koji proizlaze iz obračuna poreza,
 • Obezbedilo poštovanje poreskih propisa, kao i zahteva u pogledu izveštavanja u vremenu u kome se standardi brzo menjaju na globalnom nivou.
   

Imajući u vidu da se u svetu sve veća pažnja posvećuje pitanju oporezivanja, kompanije se oslanjaju na savetnike koji im pružaju pomoć u ispunjavanju poreskih obaveza i obavljanju poslovne delatnosti na poreski efikasan način u složenom globalnom poreskom okruženju kakvo je danas. Kompanija PwC ima najveću mrežu poreskih stručnjaka na svetu, utemeljenu na kvalitetu rada i visokom nivou posvećenosti poslu. 

Prilagođavamo pristup radu specifičnim okolnostima, slušamo klijente, stičemo razumevanje o njihovim potrebama, tek onda pristupamo izradi odgovarajućih rešenja.

Naši stručni timovi za poresko izveštavanje i strategiju (TRS) koji posluju širom sveta, pružaju usluge klijentima iz prostorija kompanije PwC ili, pak, u prostorijama klijenta, i to pomoću vlastitog sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP sistema), odnosno ERP sistema klijenta, a sve u skladu sa potrebama. Klijentima nudimo namenske usluge naših stručnjaka, čime im omogućavamo da na lak i pouzdan način dobiju pristup relevantnim informacijama, bolju kontrolu funkcionalnosti finansijske, računovodstvene i poreske Službe kao i Službe ljudskih resursa, uz adekvatnu naknadu za pružene usluge.  Time što brzo i odlučno pristupamo rešavanju problema, omogućavamo klijentima da pristupe razradi, saopštavanju i upravljanju rizicima, kako bi obezbedili vrednost za sve funkcionalnosti Službe finansija i računovodstva. 

Naš TRS tim može da vam pomogne u odabiru modela po kom će aktivnosti u vašoj kompaniji biti poverene spoljnom saradniku sa ciljem da se osnaže interni resursi vaše kompanije ili, pak, nadomesti njihov nedostatak ako postoji. U mogućnosti smo da vršimo koordinaciju  aktivnosti usaglašavanja vašeg poslovanja sa poreskim propisima u inostranstvu, i to u oblastima kao što su direktno i indirektno oporezivanje, izrada statutarnih finansijskih izveštaja i poreskih izveštaja. 


Usluge TRS

Finansije i računovodstvo

 • Knjigovodstvo,
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu domaćom zakonskim regulativom, odnosno MSFI,
 • Izrada i podnošenje statutarnih finansijskih izveštaja,
 •  Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja,
 • Vođenje poslovnih knjiga/preračunavanje iznosa u skladu sa različitim standardima, uključujući MSFI, US GAAP, i drugim domaćim standardima,
 • Uvođenje informacionih tehnologija za potrebe vođenja poslovnih knjiga i evidencija radi oporezivanja i obračunavanja poreza kada je po zakonu klijent dužan da to sam čini, kao i pružanje podrške pri uspostavljanju sistema planiranja resursa u organizaciji (ERP sistema),
 • Pomoć u toku terenske poreske kontrole,
 • Obuka zaposlenih (PwC Akademija).

View more

Podrška u oblasti administracije i finansija

 • Record to Report“ - postupak od evidentiranja do izveštavanja (uključujući glavnu knjigu i pomoćne evidencije sredstava),
 • „Purchase to Pay“ - postupak od nabavke do plaćanja (uključujući nabavku, obaveze i plaćanja),
 • „Order to Cash“ - postupak od prijema narudžbine do naplate (uključujući prodaju, fakturisanje, potraživanja i plaćanja),
 • Poslovi kontrolinga,
 • Upravljanje budžetom i analiza finansija,
 • Postupci pri osnivanju društva/otpočinjanju angažovanja: uspostavljanje procedura i kontrola, uspostavljanje glavne knjige, modela rada, izrada dokumentacije i izveštaja za potrebe rukovodstva,
 • Podrška u specifičnim situacijama kao što je gubitak evidencija,
 • Arhiviranje poreskih evidencija i računovodstvenih isprava,
 • Upravljanje dokumentacijom (skeniranje i indeksiranje dokumenata),
 • Usaglašavanje stanja sredstava po popisu sa stanjem u računovodstvenim evidencijama,
 • Izrada i podnošenje statističkih izveštaja,
 • Izrada i podnošenje Intrastat obrazaca,
 • Izrada i podnošenje obrazaca za plaćanje eko takse (za entitete čija je delatnost upravljanje otpadom),
 • Podrška u obavljanju administrativnih poslova.

View more

Usaglašavanje obaveza poreskih obveznika sa poreskim propisima

 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost,
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave poreza na dobit pravnog lica,
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku,
 • Podrška u ispunjavanju drugih poreskih obaveza, zavisno od statusa klijenta,
 • Usaglašavanje sa poreskom regulativom za potrebe multinacionalnih grupa (kontrola projekta i upravljanje projektom ),
 • Analiza i obračunavanje tekućeg i odloženog poreza,
 • Obuka zaposlenih (PwC Akademija).

View more

Obračun zarada u skladu sa zahtevima zakonske regulative

 • Administrativni poslovi u oblasti ljudskih resursa i obračuna zarada,
 • Izrada i podnošenje obrasca obračuna sredstava za isplatu zarada zaposlenih i poreske prijave poreza na prihod za zaposlene.

View more

Stavljanje PwC zaposlenih na raspolaganje klijentima

 • Podrška na određeno vreme - privremena podrška finansijskoj službi, službi računovodstva, odnosno službi za kadrove,
 • Zamena radnika na a određeno vreme - privremena zamena radnika u finansijskoj službi, službi računovodstva, odnosno službi za kadrove.

View more


Zašto PwC?

PwC ima na raspolaganju više od 60 stručnjaka u Sektoru za poresko izveštavanje i strategiju koji svoju delatnost obavljaju u svih 11 zemalja regiona jugoistočne Evrope i u mogućnosti su da obezbede dodatnu vrednost klijentima na osnovu iskustava stečenih kroz rad na domaćem i međunarodnom tržištu.  U osnovi naše poslovne strategije i našeg uspeha su naši stručnjaci.  Oni su stekli iskustvo i znanje tokom rada u nekim od najvećih korporacija na svetu i u regionu.

PwC je jedina kompanija za pružanje profesionalnih usluga koja ima potpuno integrisanu mrežu društava u svim zemljama regiona jugoistočne Evrope.

Naš model poslovanja nam omogućava da: 

 • Vršimo razmenu znanja i iskustava,
 • Vršimo mobilizaciju resursa,
 • Prilazimo problemima klijenata sa regionalnog aspekta,
 • Pristupamo rešavanju složenih pitanja u skladu sa najboljom međunarodnom praksom,
 • Postižemo visok kvalitet usluge.
   

Ponosni smo na naš portfelj klijenata, kako u smislu njihove reputacije tako i u smislu njihovog broja.  Sektor za poresko izveštavanje i strategiju u regionu SEE ima mrežu od preko 200 klijenata koja se kontinuirano razvija i širi.  Među kompanijama sa kojima sarađujemo nekoliko kompanija je na listi najvećih kompanija na svetu, odnosno u regionu. U osnovi naše poslovne strategije je saradnja sa klijentima na obostrano zadovoljstvo i korist koja je  utemeljena na uzajamnom poverenju i zadovoljstvu.

Posvećeni smo ideji uspostavlјanja dugoročne saradnje i dobrih poslovnih odnosa sa vama, kao i ideji obezbeđivanja vrednosti vašoj kompaniji.

Tehnološka platfoma: Microsoft NAV

Da bi se zadržala konkurentska prednost na današnjem globalnom tržištu izuzetno je važno da se rukovodstvu obezbedi pristup finansijskim podacima, kad god i gde god je to potrebno.

Informacione tehnologije i programi koji su neophodni da bi se obezbedila transparentnost čitavog postupka postaju sve složeniji i skuplji, naročito za kompanije u kategoriji malih i srednjih preduzeća.

Osim toga, porast broja zahteva u pogledu izveštavanja, i to ne samo onih koji su zakonom predviđeni već i onih koji su u skladu sa politikom društva i poreskim propisima, otežava kompanijama uspostavljanje vlastite multidisciplinarne službe finansija koja bi bila sposobna da odgovori svim potrebama

Kontakt

Branka Rajičić
Partner, TRS lider za region SEE
E-mail

Olivera Mihailović
Viši menadžer, Poresko izveštavanje i strategija
E-mail

Pratite nas: