CIPD Sertifikat u oblasti strašteškog upravljanja ljudskim resursima - Nivo 7


Kvalifikacija koju izdaje Ovlašćeni institut za razvoj kadrova ("kvalifikacija CIPD") pomoći će vam da unapredite svoja znanja i veštine potrebne za obavljanje poslova u Odeljenju za ljudske resurse i steknete profesionalnu kvalifikaciju, odnosno strukovno zvanje na radnom mestu.

Kome ova kvalifikacija može biti od koristi?

Ova kvalifikacija može biti od koristi: 

 • Licima sa iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima 

 • Licima zaposlenim u službi za kadrove koja obavljaju poslove radnih mesta u višem zvanju, a žele da unaprede svoje veštine i steknu razumevanje o oblastima koje se odnose na kreiranje strategija i politika, kao i na ljudske resurse 

 • Licima koja žele da uspostave službu za kadrove koja će stvarati vrednost za  širu javnost

CIPD Sertifikat u oblasti strašteškog upravljanja ljudskim resursima  predstavlja odličnu bazu za dalji razvoj karijere u sektoru za ljudske resurse. Ovaj sertifikat omogućava polaznicima obuke da sagledaju širu sliku i uđu u suštinu organizacionh problema sa kojima se suočava sektor za ljudske resurse, razviju kapacitet za procenu efikasnosti modela upravljanja ljudskim resursima i unaprede svoje veštine planiranja, analitičke veštine i veštine uspešnog reševanja problema.   

Ovaj svetski priznati sertifikacioni program:

 • Pruža strateški uvid u ključne oblasti upravljanja ljudskim resursima;

 • Omogućava sticanje uvida u rezultate projektnih istraživanja vodećih svetskih stručnjaka za ljudske resurse, čime polaznicima pruža mogućnost da novim idejama menjaju postojeće stanje u organizaciji, podstiču na akciju i pokreću promene;

 • Polaznike vodi ka tome da postanu pridruženi članovi  CIPD (zvanje “Assoc CIPD”). Po uspešnom završetku obuke, polaznici sa relevantnim iskustvom u struci mogu da podnesu zahtev za sticanje zvanja ovlašćeni član CIPD (zvanje Chartered member);

 • Polaznicima pomaže u razvoju karijere i ostvarivanju uticaja u organizaciji.

Obuka je namenjena polaznicima koji imaju više od 10 godina iskustva u struci, koji su zaposleni, odnosno teže ka tome da se zaposle na strateškoj poziciji u Odseku za ljudske resurse, zaposlenima koji su u prilici da donose strateške odluke, odnosno posluju u složenom ili pak multinacionalnom radnom okruženju.

Struktura programa obuke

 • Program obuke u trajanju od 12 meseci uključuje pohađanje radionica (13 dana predavanja) i kombinaciju ostalih aktivnosti usmerenih ka usvajanju znanja.

 • Tokom obuke, polaznici su u obavezi da napišu rad na osnvou istraživačkog projekta kako bi bili adekvatno ocenjeni.

 • Moduli u okviru obuke održavaju se u prostorijama PwC Akademije, odnosno online.

 • Sva predavanja izvode iskusni stručnjaci kompanije PwC sertifikovani za držanje stručnih obuka.

 • Obuka se održava na engleskom jeziku.

Ko su predavači?  

Vanda Šinková ima bogato iskustvo na poslovima upravljanja ljudskim resursima. Za potrebe PwC Akademija u regionu CIE, Vanda trenutno rukovodi Centrom izvrsnosti Ovlašćenog institututa za razvoj kadrova (CIPD) i predavač je na programu za sticanja kvalifikacija CIPD u nekoliko zemalja u regionu CIE. Kao lider u službi za upravljanje kadrovima, Vanda je odgovorna za celokupan koncept upravljanje kadrovima, uključujući strateško upravljanje ljudskim resursima, upravljanje promenama, kao i razvoj zaposlenih i organizacije.

O Ovlašćenom institutu za razvoj kadrova (CIPD) i PwC Akademiji

 • CIPD je strukovna organizacija eksperata u oblasti upravljanja ljudskim resursima u preduzeću. Ova organizacija se više od 100 godina zalaže za bolj rad i bolji život zaposlenih uspostavljanjem profesionalnih standarda u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja kadrova te uvođenjem pozitivnih promena u svet rada. 

 • Nova mapa zanimanja Ovlašćenog insituta za razvoj kadrova uspostavlja međunarodne standarde u oblasti upravljanja ljudskim resursima i afirmiše skup kvalifikacija koje ekspertima različitih specijalnosti i radnog iskustva omogućavaju bolju budućnošću u okviru profesije kojom se bave. 

 • Kompanija PwC je globalni lider u oblasti poslovnog konsaltinga, a PwC Akademija odobreni centar za stručno osposobljavanje kadrova koji izdaje potvrde o završenoj obuci za sticanje kvalifikacija Ovlašćenog insitutua za razvoj kadrova (CIPD). 

 • PwC Akademija ima bogato iskustvo u oblasti obuke kadrova za potrebe sticanje profesionalnih kvalifikacija budući da na godišnjem nivou realizuje obuku više od 10000 polaznika za obavljanje poslova unutar različitih oblasti rada, uključujući poslove u oblasti ljudskih resursa. Svi naši predavači angažovani na realizaciji obuke CIPD su sertifikovani konsultanti u oblasti upravljanja ljudskim resursima koji imaju bogato iskustvo u oblasti držanja nastave i odlične međuljudske komunikacijske veštine.

 • PwC Akademija pruža mogućnost polaznicima da koriste pogodnosti globalne mreže društava PwC i njena kumulirana znanja i praksu kako bi svaki polaznik obuke bio u mogućnosti da u najvećoj mogućoj meri doprinese svojoj kompaniji.

Rad i život u promenljivom poslovnom okruženju

 • Sticanje razumevanja o tome na koji način veliki, dugoročni ekološki događaji utiču na zapošljavanje, rad i upravljanje ljudskim resursima u organizaciji. 

 • Sticanje razumevanja o tekućem razvoju događaja u oblasti upravljanja ljudskim resursima u poslovnom okruženju.

 • Sticanje razumevanja o tome na koji način promene, inovacije i kreativnost podstiču produktivnost u organizaciji. 

 • Sticanje razumevanja o posvećenosti organizacije etičkim vrednostima, principima održivosti, multikulturnoj različitosti i blagostanju zaposlenih.

Upravljanje ljudskim resursima i strategije u oblasti razvoja zaposlenih radi ostvarivanja dobrih rezultata rada

 • Sticanje razumevanja o pozitivnim efektima usklađivanja prakse u oblasti upravljanja ljudskim resursima sa organizacionom strategijom i kulturom. 

 • Sticanje razumevanja o tome na koji nači se unapređenjem oblasti upravljanja ljudskim resursima unapređuju razultati rada organizacije i poboljšava iskustvo zaposlenih.

 • Sticanje razumevanja o aktuelnoj praksi u oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja kadrova. 

 • Sticanje razumevanja o ulozi i uticaju stručnjaka za pitanja upravljanja ljudskim resursima u okviru različitih organizacionih okruženja.

Lična efikasnost, etika i poslovna pronicljivost      

 • Izgradnja sposobnost da se uspostave načela, odnosno vrednosti kojima se promovišu ciljevi inkluzivne politike kako bi zaposleni bili u mogućnosti da da u najvećoj mogućoj meri doprinesu svojoj kompaniji. 

 • Izgradnja sposobnost da se ostvare i održe zahtevni poslovni rezultati i ishodi kako za sebe tako i organizaciju. 

 • Izgradnja sposobnost da se naučeno primeni u praksi radi unapređenje lične efikasnosti.

 • Izgradnja sposobnost da se u procesu odlučivanja utiče na stavove drugih i da se pritom pokaže hrabrost i uverenje u sopstvene stavove.

Istraživački rad u oblasti upravjanja ljudskim resursima

 • Izgradnja sposobnosti da se kreira plan za sprovođenje istraživačkog projekta koji će organizaciji doneti dodatni kvalitet.

 • Izgradnja sposobnosti da se opravda primena najprikladnijih istraživačkih metoda za prikupljanje podataka.

 • Izgradnja sposobnosti da se izvrši analiza dobijenih podataka za potrebe donošenja odkula, odnosno pružanja uvida u poslovnu aktivnost i upravljanje ljudskim resursima. 

 • Izgradnja sposobnosti da se upute preporuke na osnovu zaključaka proizašlih iz analize rezultata istraživanja.

Zaključivanje radnih odnosa u skladu sa strateškim ciljevima organizacije

 • Sticanje razumevanja o različitim pogledima na zaključivanje radnih odnosa, kao i načinu na koji se isti odražavaju na radno mesto tj. ulogu stručnjaka u oblasti upravljanja ljudskim resursima i linijskih rukovodilaca.

 • Sticanje razumevanja o tome na koji naćin institucije mogu da oblikuju radne odnose na nivou organizacije.

 • Sticanje razumevanja o načinu na koji stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima mogu da sarađuju sa zaposlenima i sindikatima radi očuvanja načela uzajamnosti i prava zainteresovanih strana na glas.

 • Sticanje razumevanja o načinu na koji stručnjaci u oblasti upravljanja ljudskim resursima sarađuju sa zaposlenima i sindikatima radi ublažavanja organizacionih rizika.

Upravljanje resursima i talentovanim kadrovima u cilju održanja uspešnosti firme

 • Sticanje razumevanja o efektima promene poslovnog okruženja na strategiju i praksu upravljanja resursima i talentovanim kadrovima.

 • Sticanje razumevanja o organizacionim strategijama u oblasti regrutovanja i selekcije kadrova. 

 • Sticanje razumevanja o važnosti planiranja naslednika na dužnosti tj. naslednika radnih mesta radi očuvanja organizacionih rezultata.

 • Sticanje razumevanja o primeni različitih pristupa za potrebe unapređenja rezultata rada pojedinaca i timova.

Strateško upravljanje nagradama i naknadama zaposlenih

 • Sticanje razumevanja o uspešnim strategijama u oblasti nagrada i naknada zaposlenih, kao i o različitim okvirima za uspostavljanje politika. 

 • Sticanje razumevanja o važnosti "ukupnih nagrada i naknada zaposlenih". 

 • Sticanje razumevanja o strukturi zarada i kreiranju platnih razreda.

 • Sticanje razumevanja o značaju organizacione usklađenosti kada je reč o  etičnosti i praksi u pogledu nagrada i naknada zaposlenih.

Nove tehnologije u službi efikasnijeg usvajanja znanja

 • Sticanje razumevanja o najnovijim dostignućima u oblasti informacionih tehnologija i njihov uticaj na koncept i praksu u oblasti obuke i razvoja kadrova. 

 • Sticanje razumevanja o različitim tehnološkim rešenjima, kao i o njihovoj primenjivosti za  potrebe obuke i razvoja kadrova.  

 • Sticanje razumevanja o uvođenju tehnologija u proces učenja tj. usvajanja znanja na radnom mestu.

 • Sticanje razumevanja o ulozi podataka u procesu unapređenja efikasnosti obuke i razvoja kadrova.

Cena

Pozovite nas za cenu