Mini MBA

Ključ poslovnog uspeha

PwC Mini MBA program obuke

PwC Mini MBA program obuke je usmeren na razvoj najvažnijih poslovnih znanja i veština. Predavači na obuci su istaknuti stručnjaci koji polaznike vode kroz program obuke. U tom procesu, polaznici se upoznaju sa dragocenim poslovnim znanjima i veštinama, konceptom liderstva, upravljanjem projektimai vođenjem finansija. Osim toga, polaznici se upoznaju i sa proverenim poslovnim i marketinškim strategijama. PwC Mini MBA program obuke omogućava polaznicima sticanje šire slike o poslovanju, kao i sticanje razumevanja o različitim tačkama gledanja koje bi trebalo uzimati u obzir prilikom donošenja poslovnih odluka.

Playback of this video is not currently available

2:23

Mini MBA

Dodeljene nagrade

Godine 2019. prestižna nagrada "Education Leader"; u kategoriji "Best Learning Experience" dodeljena je PwC Mini MBA programu obuke koji je dostupan polaznicima u 12 zemalja.

 

Recently winning the Education Leaders Awards in Greece

 

 

Moduli PwC Mini MBA programa obuke

Modul 1: Korporativna strategija i poslovna strategija

Ovo je uvodni modul „PwC Mini MBA“ programa obuke koji predstavlja bazu za njeno pohađanje. Polaznici se upoznaju sa tehnikama mapiranja koje su oblikovane na način da ukažu na osnovne oblasti rada/poslovanja u okviru kojih organizacije mogu da se posvete rastu i razvoju.

Polaznici se na samom početku upoznaju sa savremenim poslovnim okruženjem i uslovima u kojima današnje kompanije posluju. Polaznicima se pažnja usmerava na dinamičnu prirodu poslovanja u 21. veku i tendencije kao što su: kontinuirana transformacija organizacije uzrokovana ubrzanim tehnološkim razvojem i pojavom remetilačkih inovacija; promena ponašanja potrošača; globalizacija; i demografske promene.

Nakon uvodnog dela, modul se bavi istraživanjem tri organizaciona nivoa na kojima se formuliše i implementira određena strategija - korporativnom, poslovnom i funkcionalnom – kao i sagledavanjem ciljeva na svakom od pomenutih nivoa. Uvidom u mapu Mini-MBA obuke, polaznici se upoznaju sa konceptom analize unutrašnjeg stanja preduzeća i konceptom ispitivanja okruženja u kojem preduzeće posluje, koji predstavljaju sastavni deo procesa strateškog planiranja.

Od polaznika se očekuje da tehnikom simulacije povezuju svoje poslovno iskustvo sa teorijskim modelima i učestvuju u diskusiji o primeni teorijskih modela u realnom poslovnom okruženju.

Modul 2: Poslovna agilnost: Strategije za efikasniji rad

Modul „Poslovna agilnost: Strategije za efikasniji rad“ prirodni je nastavak prethodnog modula „Korporativna strategija i poslovna strategija“. Ovaj modul je kreiran sa idejom da polaznicima Mini-MBA obuke prenese znanja, veštine i alate potrebne za upravljanje, odnosno vršenje nadzora nad obavljanjem poslovnih aktivnosti u različitim poslovnim okruženjima.

Do detalja se proučavaju oblasti kao što su upravljanje operacijama u poslovanju i optimizacija procesa u poslovnom okruženju. Ukazuje se na razlike između strateškog planiranja, kreiranja proizvoda, upravljanja resursima, unapređenja kvaliteta i ističe ključna uloga upravljanja operacijama u procesu realizacije strateških ciljeva i postizanja organizacione efikasnosti.

Polaznicima se pruža uvid u poslovne prakse i uspešne strategije za formulisanje i sprovođenje operativnih planova. Polaznici stiču sveobuhvatno razumevanje o načinima ostvarivanja strateških ciljeva.

Naglašava se važnost povezivanja operativne taktike sa ciljevima strategije kako bi se polaznici osposobili za agilno poslovanje u složenom poslovnom okruženju i negovanje kulture kontinuiranog učenja, napredovanja i postizanja operativne izvrsnosti.

Modul 3: Liderstvo u 21. veku

Da bi organizacija bila uspešna potrebno je kvalitetno liderstvo. Neki ljudi su prirodno talentovani za ulogu lidera ali kvalitetno liderstvo može i da se nauči kroz obuku, mentorski rad sa zaposlenima i praksu. Kvalitet liderstva na različitim organizacionim nivoima u velikoj meri utiče na uspešnost organizacije u dugom roku. Stoga je izuzetno važno da svi zaposleni kojima je poverena uloga lidera razumeju i uvaže zahteve koje ta uloga od njih zahteva u praksi.

Tokom ovog modula težište rada je na razmatranju pitanja kao što su razumevanje pojedinaca i uspostavljanje radnog okruženja u kojem se različitosti, nove ideje, radoznalost i inovacije podstiču i neguju. 

Modul 4: Osposobljene organizacije

Tokom ovog modula razmatraju se pitanja kao što su kompleksnost promena i upravljačke veštine potrebne da bi se efikasno odgovorilo na promene. Polazi se od ideje da tradicionalni stilovi upravljanja (koji stavljaju akcenat na izdavanje zaduženja i kontrolu) sve manje pogoduju poslovnom okruženju u kom su zaposleni mobilni, inovacije bitne a povezanost sveprisutna.

Osim toga, ukazuje se na značaj pravljenja razlike između"rezultata rada" zaposlenog i njegovog "doprinosa kompaniji" u postupku ocenjivanja rezultata rada zaposlenih i kreiranja angažovane radne snage.

Modul 5: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju

Modul je kreiran na način da polaznicima omogući razumevanje načina, odnosno pristupa upravljanju projektima u svakodnevnom poslovanju. Cilj modula je da polaznicima pomogne da kreiraju jedinstven pristup rešavanju problema prilikom upravljanja projektima, smanje stres prilikom upravljanja projektima i povećaju izglede da projekat bude realizovan u predviđenom roku, u okviru planiranog budžeta i u skladu sa očekivanim kvalitetom.

Osim toga, polaznici se kroz praktična vežbanja upoznaju sa najvažnijim alatima i tehnikama za upravljanje projektima.

Tokom modula, polaznici posvećuju pažnju sledećim oblastima:

 • Pokretanje, planiranje, realizacija, nadzor i kontrola projekta, kao i zatvaranje projekta,
 • Razumevanje zahteva interesnih strana i upravljanje njihovim očekivanjima,
 • Upravljanje projektom u skladu sa strategijom organizacije
 • Razumevanje postupaka potrebnih za uspešnu realizaciju projekta.

Modul 6: Marketing u eri digitalnih tehnologija

Pozicioniranje na tržištu, kombinovanje tzv. “off-line” i “on-line” marketinških taktika; korišćenje društvenih mreža u poslovne svrhe, bitnost sadržaja i video zapisa i uspostavljanje ravnoteže između njih; upravljanje odnosima sa kupcima putem softverskih sistema tj. aplikacija koje služe za automatizaciju rada. 

Marketinška aktivnost podrazumeva identifikovanje i zadovoljenje potreba građana kao potrošača putem odgovarajućeg “marketing miksa”. Tokom modula, pažnja se usmerava na pomenute aktivosti uz analizu spoljnih faktora koji utiču na rad organizacije iz perspektive marketinga, kao i na analizu kupaca i konkurencije. Osim toga, obrađuju se oblasti kao što su brendiranje, internet marketing, marketing putem društvenih mreža i drugi pojmovi i ideje.

Na tržištu je primetan prelazak na vizuelnu sliku, posebno video reklame, kao i na tzv. content marketing (marketing sadržaja) pa se ovi pojmovi, uz ostale bitne trendove, predstavljaju tokom modula. Polaznici obuke stiču mogućnost da primene različite marketinške alate i teorije na primere iz života.

Modul 7: Inovacije i kreativno razmišljanje

Modul „Inovacije i kreativno razmišljanje“ omogućava polaznicima sticanje osnovnih veština potrebnih za inovaciju organizacije. Polaznicima pruža alate i uvide potrebne za realizaciju inovativnog koncepta koji nudi nov način rada i u značajnoj meri može da doprinese uspešnosti poslovanja.

Plan i program ovog modula kreiran je na način kojim se ruši konvencionalni način razmišljanja, odnosno podstiče udaljavanje od tradicionalnog pristupa rešavanju problema. Modul promoviše Teoriju inovacije i njene praktične tehnike čime se polaznicima omogućava prilagođavanje i napredovanje unutar različitih poslovnih okruženja.

Učešćem u sesijama, zajedničkim projektima, vežbanjima, diskusijama, analizama uspešnosti inovacija, odnosno razmatranjem stvarnih slučajeva, polaznici stiču uvid u koncept kreativnog prevazilaženja problema. Pohađanjem obuke, polaznici stiču iskustvo koje doprinosi ne samo unapređenju njihovih znanja i veština, već doprinosi njihovoj spremnosti da svoje organizacije povedu u budućnost koja će biti inovativna i konkurentna.

Modul 8: Osnove računovodstva i finansijski menadžment

Modul nastoji da polaznicima obuke ukaže na osnovne principe računovodstva i finansija budući da je reč o oblastima sa kojima bi trebalo da budu upoznati svi koji se bave poslovnim aktivnostima.

Tokom modula razmatraju se sledeće oblasti, odnosno stavke:

 • Budžet,
 • Analiza finansijskih izveštaja,
 • Kapital, dobit, prihod,
 • Marža, dividenda,
 • Tokovi gotovine i druge stavke.

Modul 9: Rekapitulacija

Ovaj modul povezuje sve prethodne module. On pomaže polaznicima da delove programa postave u kohezivnu celinu te da steknu temeljno razumevanje načina na koji funkcioniše poslovni sektor.

Na kraju modula, polaznici rade na studiji slučaja Harvardske poslovne škole. Po završetku studije slučaja, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju Mini MBA programa obuke koji izdaje kompanija PwC.

Pojedinosti o programu obuke

PwC Mini MBA program obuke sastoji se od devet povezanih sesija tokom kojih polaznici stiču sveobuhvatna praktična znanja i veštine koje mogu da primene u svojim kompanijama.

Naš online program obuke pruža mogućnost polaznicima da uče iz udobnosti svog doma ili kancelarije.

Sve sesije su interaktivne i odvijaju se uživo. Polaznici imaju mogućnost direktne komunikacije sa predavačima i drugim poslaznicima obuke. Program obuke je namenjen internacionalnim polaznicima te omogućava razmenu iskustava između polaznika koji žive i rade širom Evrope u različitim sektorima privrede.

Koja je razlika između Mini MBA i redovnog MBA programa obuke?
 • Mini MBA program obuke vode međunarodno priznati predavači i stručnjaci iz različitih poslovnih sektora koji imaju bogato praktično iskustvo u upravljanju projektima i poslovima.

 • Mini MBA programa obuke može da se završi brže nego klasičan MBA program.

 • Mini MBA program obuke karakteriše jedinstven, posebno osmišljen, pristup u razumevanju načina na koji organizacije funkcionišu koji pripadnici struke mogu gotovo odmah da primene na radnom mestu. 

Mini MBA programa obuke ima još jedan element koji ga razlikuje od klasičnog MBA programa, a to je modul u okviru kojeg se vrši rekapitulacija svega naučenog. Modul "Rekapitulacija svega do sada naučenog" pomaže polaznicima da na jednom mestu objedine stečena znanja iz različitih delova programa i steknu sveobuhvatno razumevanje načina na koji funkcioniše poslovni sektor.

PwC Mini MBA program obuke je pohađalo i sa uspehom završilo više od 1000 izvršnih direktora, menadžera i preduzetnika. Naše dosadašnje iskustvo sa polaznicima obuke je izuzetno pozitivno. Jedan broj polaznika iz kategorije izvršnih direktora navodi da su zahvaljujući programu obuke osvežili svoja znanja i uspostavili saradnju sa kolegama zaposlenim na različitim upravljačkim nivoima. Osim toga, menadžeri u tehničkim delatnostima navode da im je program obuke pomogao da steknu širu sliku o svim aspektima poslovanja i da ih je podstakao na strateško razmišljanje.

Kome je obuka namenjena:
 • Obuka je namenjena menadžerima zaposlenim u svim linijama usluga i na svim upravljačkim nivoima;

 • Vasnicima malih i srednjih preduzeća; 

 • Pojedincima koji nameravaju da pokrenu sopstveni posao, odnosno startap; 

 • Talentovanim kadrovima koji na poslovnoj hijerarhiji žele na napreduju do najviših rukovodećih pozicija;

 • Svima koji žele da unaprede veštine strateškog razmišljanja i steknu sveobuhvatno razumevanje načina na koji organizacija funkcioniše.

Od učesnika se očekuje da poznaju principe poslovanja, da imaju razumevanje o načinu planiranja poslovne strategije, ljudskih resursa i marketinga, kao i svest o izazovima sa kojima se poslovanja susreću.  

 

Na kraju modula, polaznici rade na studiji slučaja Harvardske poslovne škole. Nakon uspešno završene studije slučaja, polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju Mini MBA programa obuke koji izdaje kompanija PwC.

 

Tutors

Tim Kemp, MA MBA

Tim je član Ovlašćenog instituta za razvoj kadrova iz Velike Britanije; Instituta za sertifikaciju menadžera; Evropskog saveta za mentorstvo i koučing; i gostujući je saradnik Poslovne škole u Bristolu (Bristol Business School). Veliki ugled je stekao zahvaljujući organizovanju značajnih manifestacija u oblasti obuke zaposlenih i angažovanjem u svojstvu facilitatora. Kreirao je čitav spektar simulacija u sistemu za upravljanje procesom učenja, kao i e-seminara za potrebe klijenata u zemljama Evrope, Bliskog istoka i Afrike i SAD.

Lazar Džamić

Lazar je nekadašnji rukovodilac Odseka za planiranje brenda Guglovog analitičkog centra ZOO u Londonu. Na toj funkciji je oformio Radni tim za izradu strategije i iz redova prvih kreativnih istraživača podataka angažovao je dvjicu koji će raditi u pomenutom timu. U kompaniji Google njegova misija je bila da "svetlost pretvori u toplotu" drugim rečima, da ogromnu količinu Guglovih podataka sagleda i pretvori u duboku spoznaju tj. u znanje koje će poslužiti za kreiranje fantastičnih priča o brendu. Lazar je takođe radio na poslovima rukovodioca Sektora za strategiju u nekoliko agencija za kreativni konslating u Londonu i bio je jedan od prvih digitalnih stratega u Ujedinjenom Kraljevstvu. Lazar redovno učestvuje kao govornik na međunarodnim i regionalnim konferencijama koje se bave problematikom digitalnogmarketinga i storitelinga (engl. storytelling) kao marketinškog alata.

Miro Smolović, PMP

Miro je projektni menadžer sa iskustvom i međunarodnom licencom za obavljanje poslova edukatora u oblasti upravljanja projektima. Miro trenutno obavlja funkciju starijeg menadžera i na toj funkciji je zadužen za rukovođenje aktivnostima PwC Akademije u Srbiji i koordinaciju aktivnosti PwC Akademija u zemljama regiona jugoistočne Evrope. On ima preko 20 godina radnog iskustva na poslovima pružanja usluga korporativnom, privatnom i nevladinom sektoru.

Dr. Antonios Michail

Antonis Michail je direktor marketinga organizacije za obuku i stručno usavršavanje kadrova pod nazivom StudySmart. Antonis ima više od petnaest godina iskustva na poslovima u sektoru trgovine koje je sticao u različitim delovima sveta. Poseduje brojna znanja i veštine među kojima su znanja u oblasti strateškog planiranja, analize operativnih troškova i marketinga. Na osnovu iskustva sečenog u navedenim oblastima, Antonis je napisao nekoliko publikacija o strateškom marketingu.

Nemanja Ðerković

Nemaja Đerković je finansijski stručnjak sa preko 15 godina radnog iskustva na poslovima iz struke koje je obavljao u kompaniji PwC, kompanijama sa najvećim kapitalom čije se HoV kotiraju na američkim berzama (tzv. S&P500 kompanije) i kompanijama koje se bave pružanjem konsultantskih usluga u oblasti poslovne analitike. Njegovo prethodno radno iskustvo uključuje pružanje usluga u oblasti revizije i konsultantske usluge. Bio je na funkciji finansijskog direktora, a obavljao je i druge funkcije u sektoru kontrolinga i finansijskog planiranja i analize. Njegov trenutni fokus interesovanja su digitalizacija i automatizacija u oblasti finansija i trgovine, kao i primenjena analiza podataka u sektorima proizvodnje, maloprodaje i bankarstva. Od uspostavljanja PwC Akademije u Srbiji, Nemanja je angažovan kao predavač na programu obuke za potrebe primene MRS/MSFI i programu obuke za rukovodioce nefinansijskih sektora u organizacijama, kao i na ostalim programima obuke u oblasti finansija i računovodstva.

Nemanja je održao je brojne radionice i edukativne seminare iz oblasti finansija, računovodstva i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član je Udruženja sertifikovanih računovođa (ACCA) Velike Britanije.

Datumi i detalji

Datum Kurs Jezik Mesto Cena (bez PDV-a) Registracija

8. april – 10. jun 2024.

Mini MBA

ENG Online

2550EUR

Registruj se

*Rana prijava: 2350 evra + PDV za prijave do 20. septembra 2024.

Regularna cena: 2550 evra + PDV 

Struktura programa Datum Vreme
Modul 1: Korporativna strategija i poslovna strategija 22 i 23. oktobar 2024. 11:00 - 17:00 č
Modul 2: Poslovna agilnost: Strategije za efikasniji rad 28 i 29. oktobar 2024. 11:00 - 17:00 č
Module 3: Marketing u eri digitalnih tehnologija 5, 6 i 7. novembar 2024. 15:00– 19:00 č
Module 4: Osposobljene organizacije 18, 19 i 20. novembar 2024. 15:00– 19:00 č
Module 5: Osnove računovodstva i Finansijski menadžment 25, 26 i 27. novembar 2024. 15:00– 19:00 č
Module 6: Liderstvo u 21. veku 2, 3 i 4. decembar 2024.  15:00– 19:00 č
Module 7: Upravljanje projektima u svakodnevnom poslovanju 11, 12 i 13. decembar 2024 . 15:00– 19:00 č
Module 8: Inovacije i Kreativno razmišljanje 18. decembar 2024. 10:00 - 17:00 č
Module 9: Rekapitulacija - Priprema poslovnog plana ili plana poslovne analize 20. decembar 2024. 10:00 - 17:00 č
Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide