PwC Akademija Ugovorni uslovi

1. Predmet ugovora

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, matični broj: 17147862, sa sedištem u Omladinskih brigada 88a, Beograd, Srbija, e-mail: rs_pwcakademija@pwc.com, telefon: +381 11 33 02 100 („PwC” ili „PwC Akademija”) će klijentu („Klijent” ili „Vi”), na osnovu ispunjenog i dostavljenog obrasca za registraciju („Prijava”), održati edukaciju ili kurs naveden u prijavi („Kurs”).

Klijent je osoba/kompanija navedena u prijavi kojoj će se izdati račun. Pretpostavlja se da osoba koja ispunjava prijavu to čini u svoje ime ili je za to ovlašćena. Lažno predstavljanje je zabranjeno važećim  zakonima.

Ovi uslovi, zajedno s Prijavom, čine Ugovor o pružanju usluga („Ugovor”).

2. Mesto održavanja Kursa, datum i tehničke informacije

Kurs se održava ili u prostorijama PwC-a na sledećoj adresi: Omladinskih brigada 88a, 5. sprat, Airport City, Beograd, Srbija, ili na bilo kom drugom mestu koje PwC odredi („Mesto održavanja”) ili se održava online. Mesto održavanja i datumi kada će Kurs(evi) započeti („Datum održavanja Kursa”) dostupni su na web stranici PwC Akademije i/ili navedeni u informacijama o Kursu (uključujući, ali ne ograničavajući se na promotivni materijal, ponude itd.) koje se dostavljaju Klijentu direktno putem e-pošte ili na drugi način („Informacije o Kursu”).

Tehničke informacije za online Kurseve:

Za pristup online Kursevima preporučuje se korišćenje sledećeg pretraživača: Microsoft Edge za Windows 10, najnoviji Google Chrome. Potrebno je omogućiti kolačiće i pop-up prozore te omogućiti pristup mikrofonu i kameri uređaja. Firewall i pretraživač ne bi trebali blokirati pristup PwC domenu (www.pwc.com; www.pwc.rs ). Potrebna je širokopojasna internet veza (preporučeno: min 1-2 Mbps).

Tehničke informacije za e-učenje:

Nakon registracije na e-učenje(a) Klijent će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup registrovanom sadržaju. Pristup registrovanom sadržaju je neograničen i traje 6 meseci.

Kako biste mogli koristiti internet portal PwC Akademije i pokrenuti sadržaje za e-učenje, potrebni su dole opisani tehnički parametri. U slučaju da Klijent želi da pristupi sistemu putem računara svoje kompanije, moguće je da će dodatne klijentove postavke ograničiti pokretanje online portala i/ili sadržaja za e-učenje. 

Operativni sistem: Microsoft Windows (XP i novije verzije), Linux (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS), MacOS (Mavericks i novije verzije).

Pretraživač: Microsoft Edge za Windows 10, Internet Explorer (IE) 11 i noviji, najnoviji Apple Safari, najnoviji Mozilla Firefox, najnoviji Google Chrome.

Potrebno je dopustiti kolačiće i pop-up prozore. 

U slučaju 32-bitnog operativnog sistema, pretraživač treba da bude 32-bitna verzija. U slučaju 64-bitnog operativnog sistema, pretraživač takođe treba da bude 64-bitna verzija. 

Acrobat Reader:8.0 ili novija verzija potrebna je da biste mogli čitati PDF dokumente. 

Postavke firewall-a: Neki delovi Kursa dostupni su u swf formatu koji sadrži slike (jpeg, png), multimediju (mp3, mp4) i tekstualne datoteke (xml, xsd). Firewall i pretraživač ne bi trebalo da blokiraju pristup ovim vrstama datoteka. 

Potrebna je širokopojasna internet veza (preporučeno: min 1-2 Mbps) 1024x768, 32-bitna rezolucija ekrana.

3. Priroda Kursa

Prilikom organizovanja i održavanja Kursa, PwC neće (i) obavljati reviziju ili drugi angažman s izražavanjem uverenja u skladu s primenljivim profesionalnim standardima, ili (ii) pružati bilo kakve pravne, računovodstvene, poreske ili stručne poslovne savete. 

Kurs i svi uključeni materijali generalno su informativne prirode, ne predstavljaju konačnu ili sveobuhvatnu analizu predmeta i ne predstavljaju zamenu za stručni savet. Klijent mora samostalno da proceni da li je primereno da koristi informacije i edukacijske materijale primljene tokom Kursa. PwC neće biti odgovoran za zaključke Klijenta (polaznika) koji su rezultat pružanja usluga ili za praktičnu primenu takvih zaključaka.

4. Naknada i uslovi plaćanja

Naknade za Kurseve dostupne su na web stranici PwC Akademije ili u informacijama o Kursu koje se Klijentu dostavljaju direktno e-poštom ili na drugi način. Naknada će takođe biti vidljiva u Prijavi koju Klijent šalje PwC-u. Naknada ne uključuje PDV.

Prijava na Kurs je obavezujuća, te po podnošenju Prijave, Klijent je dužan da plati naknadu za usluge („Naknada”) uvećanu za iznos PDV-a, u roku od dve nedelje od datuma računa. Račun će Klijentu biti poslan poštom ili elektronskim putem na adresu navedenu u Prijavi. 

PwC neće Klijentu naplatiti nikakve dodatne troškove. Klijent, međutim, snosi svoje troškove i troškove povezane s održavanjem Kursa (uključujući, ali ne ograničavajući se na putne troškove i troškove smeštaja, ili troškove za prikladnu IT opremu / softver i internet vezu).

5. Otkazivanje i izmene 

a)Otkazivanje dolaska od strane Klijenta – fizičkog lica (potrošača kako je definisano relevantnim Zakonom o zaštiti potrošača)

Klijent-potrošač može otkazati pohađanje Kursa, odnosno odustati od Ugovora, bez navođenja razloga za raskid i bez ikakvih kazni, u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora (dan podnošenja prijave), ali pre datuma održavanja Kursa.

Svako otkazivanje Kursa, odnosno odustajanje od Ugovora (raskid) od strane Klijenta mora biti u pisanom obliku i poslato PwC-u ili na adresu sedišta ili e-poštom na sledeću adresu: rs_pwcakademija@pwc.com

Za odustanak od Ugovora Klijent može koristi ovde dostupan obrazac, ili može uputiti izjavu u drugačijoj formi (pisanim putem), s tim da  ta izjava treba da sadrži sledeće informacije: ime i prezime Klijenta, adresa (kontakt podaci), jasna izjava o odustanku gde se precizira Kurs na koji se odnosi. Obrazac/izjava se može ispuniti elektronski.

Potvrda o prijemu izjave biće dostavljena Klijentu putem e-mail-a.

Ako se Ugovor raskine u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora, pod uslovom da Klijent nije pohađao Kurs/deo Kursa, Klijent-potrošač neće biti dužan da plati naknadu, odnosno ako je naknada već plaćena, Klijent će imati pravo na povraćaj plaćene naknade u roku od 14 kalendarskih dana od dana prijema izjave o raskidu Ugovora (odustanku) i PwC neće imati obvezu prema Klijentu da održi Kurs. Povraćaj će se izvršiti koristeći ista sredstva plaćanja koja je Klijent-potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se Klijent-potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja.

Međutim, ako Klijent ne obavesti PwC o svojoj odluci da raskine Ugovor pre datuma održavanja Kursa, smatraće se da je Klijent pohađao Kurs te će Klijent biti dužan platiti punu Naknadu za Kurs.

b)Otkazivanje dolaska od strane klijenta – pravnog lica, ili bilo kog drugog subjekta koji nije obuhvaćen delokrugom Zakona o zaštiti potrošača

Kurs se može otkazati bez ikakvih kazni najmanje 11 kalendarskih dana pre datuma održavanja Kursa. 

Ako se pohađanje Kursa otkaže 10 ili manje dana pre Kursa, Klijent je dužan da plati sledeće iznose:

  • Ako se otkaže u roku od 10 (deset) do 7 (sedam) dana pre Datuma održavanja Kursa - 25% od ukupne naknade.

  • Ako se otkaže u roku od 7 (sedam) do 3 (tri) dana pre Datuma održavanja Kursa - 50% od ukupne naknade.

  • Ako se otkaže u roku od 3 (tri) ili manje dana pre Datuma održavanja Kursa - 100% od ukupne naknade.

U svim ostalim slučajevima PwC ima pravo na punu Naknadu.

U slučaju nedolaska, bez propisnog otkazivanja kako je gore navedeno, Klijent je dužan da plati punu Naknadu, odnosno nema pravo na povraćaj novca.

Klijent može otkazati svoj dolazak- pohađanje Kursa isključivo u pisanom obliku i dužan je da to pisano obaveštenje  pošalje PwC-u ili na adresu sedišta ili na sledeću adresu e-pošte rs_pwcakademija@pwc.com. Potvrda o prijemu dostavlja se Klijentu putem e-mail-a.

Datum otkazivanja je datum dostave Klijentovog pisanog obaveštenja o raskidu Ugovora s PwC-om.

c) Otkazivanje Kursa od strane PwC-a

U slučaju otkazivanja Kursa od strane PwC-a, Klijentu će se refundirati već plaćena Naknada, odnosno Klijent neće biti dužan da plati naknadu za otkazani Kurs.

 d)Izmene polaznika od strane Klijenta

Klijent može, u bilo koje vreme pre datuma održavanja Kursa, da zemeni prijavljenu(e) osobu(e) drugom(ima), što neće imati nikakav uticaj na Naknadu (osim za Kurs organizovan u saradnji sa profesionalnim organizacijama). Svi takvi zahtevi moraju biti u pisanom obliku te ih je potrebno poslati PwC-u ili na adresu sedišta ili na sledeću adresu e-pošte: rs_pwcakademija@pwc.com. Potvrda o prijemu dostavlja se Klijentu putem e-mail-a.

e) Kurs organizovan u saradnji sa profesionalnim organizacijama

U slučaju organizovanja Kursa u saradnji sa profesionalnim organizacijama (CIPD, ACCA, CIMA, ICF, EMCC, itd.), Kurs će se održati u skladu s uslovima PwC-a (uključujući uslove otkazivanja), a uslovi relevantne profesionalne organizacije primenjuju se na status članstva pripadnika (uključujući (ne)mogućnost zamene upisanog pojedinca). Klijent će biti upoznat s relevantnim uslovima pri registraciji kod svake profesionalne organizacije. 

f)Izmene sadržaja Kursa, datuma i/ili mesta održavanja

PwC može da promeni sadržaj Kursa ili da zameni predavače, pod uslovom da to ne utiče na opštu svrhu Kursa. 

PwC takođe može da odloži Kurs ili promeni mesto održavanja, uz prethodno obaveštavanje Klijenta.

O izmenama vezanim za Kurs Klijent će biti obavešten blagovremeno, e-poštom ili telefonskim pozivom, a sve informacije vezane za Kurs biće dostupne i na web stranici PwC Akademije.

6. Intelektualna svojina 

PwC je nosilac prava intelektualne svojine (svojina ili relevantna licenca) na materijalima Kursa koji su kreirani i distribuirani prema ovom Ugovoru, a Klijent će imati neekskluzivno, neprenosivo pravo da ih koristi za svoje interne svrhe. Konkretno i ne ograničavajući se na tu situaciju, Klijent nijednoj trećoj strani neće davati niti objavljivati materijale Kursa ili njihove kopije.

Klijentu se može odobriti pristup platformi za učenje PwC Akademije putem koje Klijent može dobiti razne informacije i sve materijale potrebne za učenje. Klijent ima pravo da koristi platformu PwC Akademije (ako mu je odobren pristup) i sve materijale za Kurs u bilo kom obliku, pre ili tokom Kursa isključivo za svoje lične i/ili interne potrebe. 

PwC, odnosno drugi zakoniti vlasnici, ostaće vlasnici svih predmeta prava intelektualnog svojine koji su dostavljeni Klijentu. Klijent ne sme, iz bilo kog razloga, da distribuira materijale Kursa trećim stranama, da omogući trećim stranama pristup platformi PwC Akademije ili da upućuje na sadržaj materijala ili Kursa.

Klijent ne sme da snima audio ili video zapise Kursa, osim ako je to izričito dopustio PwC.

7. Ograničenje odgovornosti

U vezi s Kursem i ugovorenim uslugama, PwC ne prihvata nikakvu odgovornost ni prema kome osim prema Klijentu. Klijent je saglasan da će nadoknaditi PwC-u sve troškove (uključujući sudske takse) koje bi PwC imao povodom zahteva trećih strana protiv PwC-a u vezi s Kursem ili uslugama koje se Klijentu pružaju prema ovom Ugovoru. Klijent je saglasan da će bilo kakve zahteve vezane za Kurs i ugovorene usluge podnositi samo protiv PwC-a, a ne protiv pojedinaca.

U meri dopuštenoj zakonom, PwC-ova odgovornost prema Klijentu je ograničena na dvostruki iznos naknade koju je Klijent platio za Kurs koji je bio osnov za zahtjev protiv PwC-a. U meri dopuštenoj zakonom, PwC neće biti odgovoran za (i) gubitak dobiti, goodwilla, poslovne prilike, očekivane uštede ili koristi ili (ii) indirektne ili posledične gubitke.

8. Zaštita podataka

PwC obrađuje podatke o ličnosti Klijenata, polaznika i potencijalnih klijenata/polaznika kao rukovalac u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ličnih podataka Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018).

Detaljnije informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti, pravima lica čiji se podaci obrađuju, uključujući kontakt podatke Lica za zaštitu ličnih podataka, dostupne su u izjavi o privatnosti na našem veb-sajtu ovde.

9. Poverljivost 

PwC će koristiti Klijentove poverljive informacije (ako su objavljene) samo za potrebe pružanja usluga te ih neće objavljivati bez prethodne pisane saglasnosti, osim (i) kada to zahtevaju zakoni ili drugi propisi ili kada to zahteva profesionalno telo čiji je PwC član ili čiji su članovi PwC zaposleni ili (ii) svojim pravnim savetnicima ili osiguravačima. Međutim, PwC može poverljive informacije podeliti sa drugim društvima članovima globalne PricewaterhouseCoopers mreže posebnih i nezavisnih društava („druga društva članovi PwC mreže”) ili relevantnim podizvođačima ili pružaocima usluga ako imaju obavezu čuvanja poverljivosti. 

Obaveze čuvanja poverljivosti informacija primljenih u vezi s ovim Ugovorom ostaće na snazi tri godine nakon njihovog prijema. Navedeno se neće primenjivati na informacije koje su (i) javno dostupne, (ii) izvor im je osoba koja nema nikakvu obavezu čuvanja poverljivosti tih informacija ili (iii) su PwC-u već poznate.

Klijent potvrđuje da će sve informacije koje Klijent podeli s drugim polaznicima Kursa na taj način postati javne, te PwC nema kontrolu nad time kako će drugi polaznici koristiti te informacije.

10. Viša sila

Nijedna strana neće biti odgovorna za kašnjenje ili neuspešno izvršenje bilo kog dela ovog Ugovora u meri u kojoj je takvo kašnjenje izazvano događajima ili okolnostima izvan razumne kontrole ugovorne strane koja kasni s izvršenjem.

11. Prigovor

U slučaju prigovora u vezi sa održavanjem Kursa, Klijent može da kontaktira PwC na e-mail:  rs_pwcakademija@pwc.com, ili poštom na adresu PwC-ovog sedišta koja je navedena u tački 1 Ugovornih uslova. PwC će odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od datuma prijema.

12. Ulazak na Mesto održavanja

Klijenti/polaznici koji pohađaju Kurs mogu biti dužni da na licu mesta predoče identifikacijski dokument i/ili da se prijave na recepciji, zavisno od zahteva Mesta održavanja. U tom slučaju, bez propisne identifikacije i/ili prijave polaznici neće moći pristupiti Mestu održavanja.

Ulaskom u poslovni prostor PwC-a (ili druge relevantne prostore), Klijent se obavezuje da će poštovati sve zakone i interne propise o sigurnosti, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti od požara kao i sve druge lokalne zakone koji su na snazi. U slučaju da se Klijentu dodeli kartica za ulaz u prostore održavanja Kursa, Klijent se obavezuje da će je vratiti u izvornom stanju nakon završetka Kursa. 

13. Pružanje usluga trećim stranama

Klijent je saglasan da PwC može pružati usluge Klijentovim konkurentima ili trećim stranama čiji interesi mogu biti u sukobu sa Klijentovim ako pritom PwC ne objavi poverljive podatke Klijenta i poštuje svoje etičke obveze. Takve treće strane mogu biti polaznici istog Kursa koji pohađa i Klijent, pa je na Klijentu da proceni koje će informacije tokom Kursa iznositi.

14. Primenljivi zakoni

Na odnose između PwC-a i Klijenta koji proizlaze iz ovog Ugovora primenjuje se pravo Republike Srbije. Za sporove koji se ne reše sporazumno nadležan je sud u Beogradu.

15. Ustupanje

Klijent ne može svoja prava i obveze iz ovog Ugovora u celosti ili delimično preneti na treću stranu bez prethodne pisane saglasnosti PwC-a. PwC će imati pravo da, bez saglasnosti Klijenta, svoja prava i/ili obveze iz ovog Ugovora u celosti ili delimično ustupi drugim članovima PwC mreže.

16. Ostale odredbe

U slučaju odstupanja između ovih Ugovornih uslova i Prijave, odredbe iz ovih uslova imaju prednost.

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide