Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Priprema poreske prijave za porez po odbitku i porez na dobit pravnih lica

Priprema poreske prijave za porez po odbitku i porez na dobit pravnih lica

View this page in: English

Corporate income tax and withholding tax return preparation Prema Zakonu o porezu da dobit pravnih lica, poreski obveznik je dužan da proračuna porez na dobit pravnog lica, kao i porez po odbitku po osnovu isplate naknada nerezidentnim pravnim licima. To znači da mora revnosno da ispunjava zahteve zakonske regulative.

Nepostupanje u skladu za zakonskom obavezom ne samo što predstavlja finansijski rizik za preduzeće čime se poreski obveznik izlaže novčanim kaznama, poreskim i drugim sankcijama već predstavlja i ozbiljan poslovni rizik jer nanosi štetu ugledu preduzeća u očima nadležnih organa i javnosti.

Usluge usaglašavanja sa regulativom u oblasti poreza na dobit pravnog lica i poreza po odbitku uključuju pomoć preduzeća PwC klijentu u pripremi poreske prijave za porez na dobit pravnog lica i porez po odbitku, kao i pomoć u identifikovanju mogućnosti za ostvarivanje eventualnih poreskih ušteda.

Uslugom usaglašavanja sa regulativom u oblasti oporezivanja klijentima nudimo mogućnost ostvarivanja troškovne i vremenske efikasnosti prilikom pripreme poreske prijave za porez na dobit pravnog lica i porez po odbitku, kao i pristup poreskim savetnicima. Naš okvir poreskog usaglašavanja koncipiran je na način da može da izađe u susret potrebama organizacija različitih veličina i složenosti. Posedujemo standardizovane procedure i alate i u mogućnosti smo da klijentima obezbedimo kvalitetne usluge usaglašavanja sa regulativom u oblasti poreza na dobit pravnog lica i poreza po odbitku kako bi oni mogli da ispune regulatorne zahteve i ciljeve korporativnog upravljanja.

 Stanje u vašem preduzeću:

  • Imate potrebu za većim stepenom kontrole nad procesom urednog i zakonskog plaćanja poreske obaveze, kao i za identifikovanjem problema, rizika i mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda;
  • Želite da osigurate propisno obračunavanje i plaćanje poreza na dobit pravnih lica;
  • Želite da osigurate propisno obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku po osnovu isplate naknada nerezidentnim pravnim licima;
  • Potrebno vam je upoznavanje sa rizicima neurednog plaćanja poreskih obaveza, kao i pomoć u njihovom rešavanju;
  • Potrebno vam je identifikovanje mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda;
  • Želite da smanjite rizik od eventualnog izricanja kazni ili mera od strane preskih organa.

 Naše usluge:

  • Priprema i podnošenje poreske prijave za porez na dobit pravnih lica i porez po odbitku;
  • Identifikovanje potencijalnih poreskih rizika i oblasti koje treba poboljšati u procesu izmirivanja poreskih obaveza;
  • Identifikovanje mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda;
  • Pomoć pri pregledu poslovnih knjiga za potrebe utvrđivanja da li su poreske obaveze uredno izmirene.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge, PwC Serbia

Pratite nas: