Javne službe

 

Državne institucije i javne ustanove na svim nivoima (međunarodnom, nacionalnom ili lokalnom) funkcionišu u okruženju koje karakterišu povećana ekonomska migracija, demografske promene, smanjenje prirodnih resursa, sve veća zabrinutost za bezbednost, kao i sve zahtevnije biračko telo.

Zemlje u tranziciji kao što je Srbija suočavaju se sa dodatnim izazovima. Naša radna grupa nadležna za usluge preduzećima u javnom sektoru usmerena je na pružanje usluga pomoći državnim institucijama i javnim ustanovama u prevazilaženju izazova. U našem radu koristimo znanja i iskustva domaćih i stranih stručnjaka kako bismo za potrebe klijenata obezbedili najbolja moguća rešenja.

Zaposleni u PwC veruju da postoje brojni načini na koje državne institucije i javne ustanove mogu da unaprede efikasnost i uspešnost evaluacije, implementacije i praćenja politike obezbeđivanja usluga prilagođenih potrebama savremenog korisnika. Istovremeno, državne institucije i javne ustanove su dužne da teže opreznijem pružanju usluga, kao i tome da se prema javnosti odnose sa više odgovornosti i da obezbede transparentnost i održivost poslovanja.

 

Upravljanje javnim finansijama

 • Usluge revizije finansijskih izveštaja i usluge srodne reviziji, savetovanje u oblasti računovodstva, kao i u oblasti Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora (IPSAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS)
 • Pronalaženje investitora
 • Savetovanje u pogledu izvora finansiranja
 • Budžetski programi
 • Upravljanje, praćenje i procenjivanje rezultata poslovanja
 • Savetovanje u pogledu vladinih fondova i državne pomoći
 • Savetovanje u pogledu upravljanja sredstvima

View more

Upravljanje promenama i proces reformi

 • Unapređenje efikasnosti upravljanja, kao i efikasnosti upravljanja finansijama i ljudskim resursima
 • Uspostavljanje sistema „stimulacije i nagrade“, kao i naknada u skladu sa ostvarenim rezultatima rada
 • Strateško upravljanje
 • Balance Scorecard – Pregled stanja u preduzeću čiji se rezultati koriste kao merilo odnosno kriterijum za ocjenjivanje poslovanja.
 • Inovativna rešenja u pružanju javnih usluga
 • Benchmarking – Utvrđivanje “najbolje prakse” na osnovu definisanih standarda, normi ili referentnih vrednosti

View more

Podrška poreskoj upravi

 • Procena rizika od prevare/pronevere i kvalifikovanje prevara
 • Istraživanje korupcije i prevara
 • Sprečavanje utaje poreza
 • Elektronsko oporezivanje
 • Ponovna izrada nacrta ukupne PDV/poreske regulative

View more

Modernizacija javne uprave

 • Javno privatno partnerstvo (PPP)
 • Informacione tehnologije (IT)
 • Elektronska uprava (eUprava)
 • Poslovni pristup orijentisan ka klijentu
 • Sve usluge objedinjene na jednom mestu (One stop shop centri)
 • Javne nabavke
 •  

   

  View more

  Kontakt

  Emmanuel Koenig

  Emmanuel Koenig

  Rukovodeći partner za Srbiju, PwC Serbia

  Biljana Bogovac

  Biljana Bogovac

  Partner u Sektoru za reviziju , PwC Serbia

  Tel: +381 11 3302 100

  Bojidar Neytchev

  Bojidar Neytchev

  Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

  Pratite nas: