Javni sektor

Naš tim, posvećen pružanju savetodavnih i drugih profesionalnih usluga institucijama javnog sektora, institucijama Evropske unije, međunarodnim finansijskim i donatorskim organizacijama i drugim subjektima razvojne pomoći, poseduje dokazano iskustvo u upravljanju složenim projektima. Tim je posvećen pomaganju javnoj upravi da ispuni svoje ciljeve i reši izazove u kreiranju i sprovođenju javnih politika koje su utemeljene na stvarnim potrebama građana i privrede, reformi i modernizaciji upravljanja i pružanja usluga, edukaciji javnih službenika na centralnom i lokalnom nivou i mnogim drugim oblastima.

Neki od naših članova tima su bivši javni službenici sa praktičnim iskustvom u javnoj upravi i dugoročnoj saradnji sa javnim i privatnim sektorom. Sa dugogodišnjom praksom u Srbiji i širokom mrežom saradnika, kao i uz podršku globalne PwC mreže, naš tim može da obezbedi pravovremenu mobilizaciju stručnjaka iz širokog spektra oblasti.

Sektori

Modernizacija Javne uprave

Mi prepoznajemo napore i izazove Javne uprave u svojoj reformi kao jednog od preduslova za pristupanje Evropskoj uniji i nastojanju da uprava bude uređena po meri građana, privrede samih javnih službenika – profesionalna, delotvorna, efikasna, odgovorna i transparentna javna uprava koja građanima i privredi pruža kvalitetne i lako dostupne usluge.

Naš tim poseduje ekspertizu i iskustvo u pružanju usluga u:

 • Konceptualizaciji javnih politika u različitim okruženjima, vođeni mnogobrojnim primarima dobre prakse dostupne u PwC mreži

 • Razvoju i izradi strateških dokumenata, kao i praćenju njihovog sprovođenja

 • Analizi stanja, željenih efekata, rizika i drugih uslova za ostvarenje definisanih ciljeva

 • Optimizaciji procesa i procedura u javnoj upravi i definisanja institucionalnih i pojedinačnih ciljeva i ključnih indikatora performansi radi podrške boljem upavljanju.

 • Razvoju i uspostavljanju registra administrativnih procedura, kao i njihovo mapiranje, pojednostavljenje, optimizaciju i digitalizaciju

 • Elektronska uprava (eUprava)

 • Poslovni pristup orijentisan ka klijentu

 • Sve usluge objedinjene na jednom mestu (One stop shop centri)

 • Javne nabavke

 • I mnogim drugim uslugama

Modernizacija javne uprave

Naš tim je pružio podršku Republičkom sekretarijatu za javne politike Republike Srbije u uspostavljanju jedinstvenog registra administrativnih procedura i smanjenju administrativnih troškova za privredu u četiri sektora (poreski sektor, energetski sektor, sektor unutrašnjeg tržišta i konkurentnosti i finansijskog sektora) kroz pojednostavljenje i optimizaciju administrativnih procedura. Takođe naš tim trenutno podržava tekuću reformu sistema javne uprave kroz projekat Evropske Unije „Reforma javne uprave u okviru sektorskog reformskog ugovora“ pružajući savetodavnu i tehničku podršku u razvoju i koordinaciji javnih politika i opšteg strateškog okvira, izgradnji institucionalnih kapaciteta i ljudskih resursa, uspostavljanju instrumenata za podršku delotvornom sistemu upravljanja javnim politikama.

Upravljanje javnim finansijama

Kvalitetno upravljanje javnim finansijama predstavlja ključnu ulogu u sprovođenju nacionalnih razvojnih politika i politika smanjenja siromaštva. Za ostvarivanje i uređenje kvalitetnog upravljanja javnim finansijama sledeći elementi imaju presudnu ulogu: pouzdanost javnog budžeta, transparentnost javnih finansija, fiskalna strategija i izrada budžeta na osnovu javnih politika, kontrola izvršenja budžeta, računovodstvo i finansijsko izveštavanje, eksterni nadzor i revizija i upravljanje imovinom i obavezama.

Upravljanje javnim finansijama

Naš tim poseduje ekspertizu i iskustvo u pružanju usluga u oblastima:

 • Revizije finansijskih izveštaja i usluge srodne reviziji, savetovanje u oblasti računovodstva, kao i u oblasti Međunarodnih računovodstvenih standarda javnog sektora (IPSAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS)

 • Pronalaženje investitora

 • Budžetski programi

 • Upravljanje, praćenje i procenjivanje rezultata

 • Savetovanje u pogledu vladinih fondova i državne pomoći

 • Savetovanje u pogledu upravljanja sredstvima

 • I mnoge druge

U neke od primera naših prethodnih iskustava se ubrajaju pružanje podrške Ministarstvu finansija u rešavanju problematičnih kredita i, uz podršku Svetske banke, pružanju tehničke pomoći u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja kroz organizaciju aktivnosti događaja I obuka u primeni i korišćenju Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), MSFI za mala i srednja preduzeća i Međunarodnih računovodstvenih standarda (MSR), zatim jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije u vršenju revizije svrsishodnosti i izradi metodologije za vršenje revizije informacionih sistema i mnogi drugi.

Transparentnost i odgovornost javnih institucija

Javna uprava prolazi kroz proces modernizacije i promena kako bi unapredila kvalitet usluga i način na koji ih pruža građanima. Osim toga, u toku je i proces pridruživanja Evropskoj uniji koji podrazumeva usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije i njegova primena u praksi. Paralelno sa tim procesima raste i demokratski pritisak za povećanom transparentnošću i odgovornošću javnih institucija, vladavinom prava i borbom protiv korupcije. Ovi procesi posebno dobijaju na značaju u kriznim situacijama, poput aktuelne globalne pandemije. U takvim okolnostima očekivanja javnosti su da vlada, istovremeno, obezbedi normalno funkcionisanje institucija i pruži obrazloženje za odluke koje donosi, izloži ih javnoj raspravi i odgovara građanima. Naši stručnjaci poseduju dugogodišnje iskustvo u jačanju ključnih oblasti potrebnih za izgradnju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, kao što su: kontrola izvršne vlasti, prevencija i borba protiv korupcije, otvorena uprava, osnovna prava, sigurnost, vladavina prava, sprovođenje zakona, pravosuđe i drugih.

Naš tim poseduje ekspertizu u pružanju usluga:

 • Razvoj i izrada strateških dokumenata, kao i praćenje njihovog sprovođenja

 • Analiza trenutnog stanja i analiza efekata

 • Savetovanje u pogledu izrade i izmene zakonskih i podzakonskih propisa

 • Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta

 • Izrada alata potrebnih za jačanje institucionalnih kapaciteta

 • Razvoj i sprovođenje obuka, kao izrada interaktivnih e-obuka

 • Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u okviru poglavlja 23 i 24 (klaster 1)     

 • i mnoge druge

Upravljanje javnim finansijama

U neke od primera naših prethodnih iskustava ubrajaju se pružanje podrške Ministarstvu pravde i Republičkom javnom tužilaštvu u izgradnji kapaciteta za prevenciju i borbu protiv korupcije u Srbiji; jačanje efikasnosti i operativnih kapaciteta Upravnog suda u Srbiji; jačanje i promovisanje etike, integriteta, transparentnosti i odgovornosti javne uprave Severne Makedonije; i mnogi drugi.

Održivi razvoj

Godina 2020. bila je puna izazova za sve zemlje sveta. Nijedna zemlja nije ostala pošteđena pandemije izazvane COVID-19 i njome izazvane ekonomske, obrazovne i bezbednosne krize. Pitanja klimatskih promena postala su još akutnija nego što su već bila, sa rekordnim brojem prirodnih katastrofa, uključujući požare, uragane i suše. Mere koje su preduzimaju da bi se nacionalne privrede oporavile sve više se vezuju za ciljeve održivog razvoja, smanjenje ugljeničnog otiska i prelazak na korišćenje obnovljivih energija, smanjenje nejednakosti u društvu, kao i veću ravnopravnost žena i ranjivih grupa. 

Tako su, na nedavno održanom samitu u Sloveniji, šefovi država i vlada sa Zapadnog Balkana postigli su dogovor s Evropskom unijom o sprovođenju Akcionog plana za Zelenu agendu, što otvara put ka ostvarivanju ekonomskog i investicionog plana za region vrednog 30 milijardi evra. Obavezali su se da u središte svih privrednih aktivnosti stave održivi razvoj, štednju resursa, zaštitu prirode i klimatsku akciju i da se usklade s ciljevima EU. 

Održivi razvoj, kao koncept koji teži poboljšavanju kvaliteta života time što udružuje zaštitu životne sredine, ekonomski razvoj i društvenu odgovornost,      postavljen je u fokus kao jedan od najvažnijih prioriteta na globalnom nivou. U ranoj fazi, od samog definisanja ciljeva održivog razvoja na Konferenciji Ujedinjenih nacija 2012. godine, pa do danas kada se PwC na globalnom nivou obavezao da svede na nulu nivo emisije gasova sa efektom staklene bašte, naš tim je prepoznao goruće političke, ekonomske i izazove u oblasti zaštite životne sredine sa kojima se javna uprava suočava kako bi postigla pomenute ciljeve.

Održivi razvoj

Naš tim poseduje ekspertizu u pružanju usluga:

 • Razvoj i izrada strateških dokumenata, kao i praćenje njihovog sprovođenja

 • Analiza trenutnog stanja i uticaja na životnu sredinu

 • Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta

 • Razvoj i sprovođenje obuka

 • i mnoge druge

U neke od primera naših prethodnih iskustava ubrajaju se i pružanje podrške Povereniku za zaštitu ravnopravnosti u jačanju ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije osetljivih grupa kroz podršku sprovođenju antidiskriminacionog pravnog okvira,  kao i u jačanju kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije; izrada elektronskih kurseva o sprovođenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za Pravosudnu akademiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova; izrada studije energetskog sektora Srbije; podrška Ministarstvu energetike i rudarstva i Elektroprivredi Srbije u jačanju internog kapaciteta kroz realizaciju seta obuka koje su se fokusirale na podizanje svesti i znanja o zahtevima koji proizilaze iz ugovora sa Energetskom zajednicom, okviru EU državne pomoći, finansiranju, odabiru i razvoju projekata; i mnogi drugi.

Infrastruktura

Postojeća infrastruktura odgovorna je za približno 60% trenutnih svetskih emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG), dok se procenjuje da će još uvek neizgrađena infrastruktura imati najveći udeo u porastu GHG. Pandemija izazvana Covid-19 dodatno je istakla važnost investiranja u održivu infrastrukturu, kako bi se pomirio ekonomski rast i potrebe zaštite životne sredine. Infrastruktura u ovom trenutku predstavlja dinamičnu oblast u kojoj se primenjuju brojna nova rešenja koja su zasnovana na održivosti. Neophodno je pokrenuti projekte fokusirane na dekarbonizaciju infrastrukture u oblastima energetike, transporta i digitala. Ogroman broj ljudi i dalje živi u tzv. infrastrukturnom siromaštvu, pa svaka investicija u pristupačnu pijaću vodu, stanovanje, grejanje, rasvetu, otpadne vode, transport i komunikaciju utiče na svih 17 ciljeva održivog razvoja (SDGs). 

Širom sveta pomažemo našim klijentima da planiraju, finansiraju, upravljanju i sprovode kapitalne, infrastrukturne i transportne projekte. Integracija, multidisciplinarni pristup i izvrsnost profesionalnih usluga su ključni elementi koji karakterišu naše stručnjake - kombinujući inženjersku, tehnološku, sektorsku i finansijsku ekspertizu, naši timovi rade sa klijentima tokom celog životnog ciklusa samog projekta.

Naš tim poseduje ekspertizu u pružanju usluga:

 • Razvoj i izrada strateških dokumenata, kao i praćenje njihovog sprovođenja

 • Analiza trenutnog stanja i efekata

 • Finansijske procene

 • Savetovanje u pogledu izvora finansiranja

 • Javno privatno partnerstvo (PPP)

 • Pronalaženje investitora

 • i mnoge druge

U neke od primera naših prethodnih iskustava ubrajaju se analiza trenutnog stanja koje omogućava e-mobilnost u Republici Srbiji i identifikaciju skupa preporuka za politike i mere za promociju e-mobilnosti i dekarbonizaciju, kao i preporuke za operacionalizaciju e-mobilnosti u gradu Beogradu; izradu Transportne strategije u Bosni i Hercegovini; i mnogi drugi.

Obuka javnih službenika

Obuka javnih službenika

Četvrta industrijska revolucija, oličena u digitalizaciji, zahteva od javne uprave da sprovede dokvalifikaciju i prekvalifikaciju javnih službenika kako bi ispunili potrebe i očekivanja građana. Javni službenici će jedino tako biti u stanju da koriste nove tehnologije (AI, blokčejn, autonomna vozila, itd.), upravljaju inovacijama u javnom sektoru, povezuju se i zajedno sa građanima kreiraju bolje javne politike, sarađuju sa drugim javno-privatnim organizacijama na razvoju zajedničkih inovativnih rešenja. Ta nova rešenja zasnivaće se na podacima, što zahteva nove veštine. Pored toga, neophodno je unapređivanje komunikacijskih, pregovaračkih i liderskih veština, kao i veština upravljanja konfliktom, kako bi javna uprava nastavila da doprinosi društvenom rastu i povezivanju.

Naš tim, zajedno sa PwC Akademijom, prepoznao je potrebu stručnog usavršavanja javnih službenika kao jedan od ključnih koraka u modernizaciji javne uprave i unapređenju kvaliteta  usluga koje ona pruža. Naši stručnjaci raspolažu ogromnim iskustvom u proceni potreba zaposlenih za obukama, korišćenju digitalnih alata i platformi za procenu nedostataka u nivou različitih veština i kapaciteta, razvoju inovativnih rešenja za obuke i oblikovanju programa obuke po zahtevima i potrebama svojih klijenata uz primenu savremenih oblika i metoda rada - od  prezentacija, igara i vežbi do korišćenja tehnologije kao što su portali za učenje, alati za (samo)procenu nivoa veština, e-kursevi i vebinari.

Naši mnogobrojni programi obuka su iz širokog spektra oblasti:

 • Tehnička znanja i veštine 

 • Obuke trenera i mentora

 • Veštine lične efikasnosti

 • Međunarodne profesionalne kvalifikacije

 • Izrada elektronskih programa obuke 

 • Mini MBA

 • i mnogih drugih

U neke od primera naših prethodnih iskustava ubrajaju se izrada elektronskih kurseva na temu sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za Pravosudnu akademiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i primenu principa Design Thinking u javnoj upravi; pružanje podrške Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju Strategije Vlade za reformu javne uprave i njenog Akcionog plana za period 2015-2017 kroz podršku uspostavljanju novog i savremenog sistema obuke javnih službenika; pružanje podrške Nacionalnoj Akademiji za javnu upravu da uvede novi pristup profesionalnom razvoju državnih službenika i nove programe obuke i tako izgradi sopstvene kapacitete u isto vreme; usavršavanje ličnih poslovnih i organizacionih veština odabranih rukovodilaca sa najvišeg upravljačkog nivoa u državnoj upravi Srbije; i mnogi drugi.

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka za Srbiju i Crnu Goru, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Emmanuel Koenig

Emmanuel Koenig

G&PS Leader PwC CEE, PwC Serbia

Albena Markova

Albena Markova

Partner, Poslovno savetodavne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: