Poresko izveštavanje i strategija: upravljanje porezima u dinamičnom i digitalizovanom svetu

Objedinjujemo pitanja koja se odnose na poresku funkciju, informacione tehnologije i poslovanje u skladu sa poreskom regulativom u jednu celinu kako bismo vam pomogli da razumete i suočite se direktno i odmah sa tekućim i budućim problemima.

Ja želim…

Da smanjim trošak usaglašavanja poslovanja sa poreskom regulativom

Poreska funkcija je pod stalnim pritiskom da svoje rastuće ciljeve realizuje uz što manje troškove. Interni troškovni pritisci, potreba za sticanjem što više informacija iz oblasti poslovanja, kao i sve veći zahteve poreske regulative za poštovanjem propisa u što kraćem roku dovodi do potrebe poreske funkcije za kontinuiranim unapređenjem procesa, uz maksimalno iskorišćenje mogućnosti najnovijih tehnologija.

Budući da poreski organi u svim državama sveta traže od obveznika da upravljaju poreskim rizicima, neophodno je postići efikasnost i obezbediti snažno kontrolno okruženje. Kompanija PwC ima holistički pristup svim elementima poreske funkcije, kao i izradi mape puta za uvođenje promena kojom će svi elementi biti obuhvaćeni u jednu celinu.

Poreska funkcija u budućnosti: Koji su ključni pokazatelji uspešnosti poreske funkcije kakvu poznajemo danas?

Kako se meri stepen uspešnosti? Kompanija PwC će ispitati ustanovljene ključne pokazatelje uspešnosti poslovanja, kao i nove, inovativne ključne pokazatelje uspešnosti poslovanja (KPI) koje organizacije mogu da koriste za potrebe utvrđivanja stepena uspešnosti poreske funkcije u današnjem poslovnom okruženju.

Da ubrzam efekte tehnologija u cilju ispunjenja potreba poreske funkcije

Tehnologije pokreću, odnosno omogućavaju promene u svim delovima poslovanja. Bilo po osnovu unapređenja kvaliteta podataka ili po osnovu automatizacije procesa, tehnologije imaju vodeću ulogu u procesu oblikovanja, odnosno transformisanja poreske funkcije u efikasan deo organizacije

Moderna poreska funkcija ima definisanu strategiju u pogledu tehnologija, usaglašenu sa strategijama ostalih delova kompanije. Moderna poreska funkcija može da integriše tehnologije u opštu strategiju kompanije i definiše mapu puta za ostvarenje svojih ciljeva, bilo uvođenjem novih ili iskorišćenjem postojećih tehnologija.

Kompanija PwC može da vam pomogne na putu ka uspostavljanju savremene poreske funkcije kako biste išli u korak sa vremenom.

Ekosistem tehnologija u poreskoj funkciji

Hajde da razgovaramo o tome na koji način bi ekosistem tehnologija u poreskoj funkciji mogao da se iskoristi u vašoj organizaciji.

 

Da preslikam promene tehnologije i poslovanja na model poslovanja poreske funkcije u mojoj organizaciji

Da li će poreska funkcija biti u mogućnosti da obezbedi vrednosti kompaniji zavisi od toga u kojoj meri može da se prilagodi uslovima u kojima se zakonska regulativa neprestano menja, a da pritom postupa u skladu sa strategijom kompanije čiji je ona sastavni deo. U velikom broju kompanija poreske funkcije nastoje da reše problem neefikasnosti u radu, odnosno osećaju negativne efekte statusne promene spajanja, pripajanja ili preuzimanja. Rukovodeći kadrovi svesni su ove situacije.  

Poreske funkcije koje razmišljaju unapred vrše procenu postojećeg stanja, a dobijene rezultate koriste za izradu mape puta za konkretne aktivnosti, troškove i prioritete na osnovu koje poreske funkcije unapređuju efikasnost svog rada. Procenama se uzimaju u obzir elementi kao što su postojeće operativno stanje i kultura, kao i da li postoji realno raspoloženje za uvođenje promena, stoga procene neretko imaju različit obuhvat.

Kompanija PwC je u mogućnosti da vam pruži fleksibilna ali temeljna rešenja i pomogne da unapredite rezultate poslovanja poreske funkcije u vašoj organizaciji, uz istovremeno smanjenje rizika.

Spotlight: Poreska funkcija i modeli poslovanja - Disruptivne tehnologije u procesu odlučivanja o organizaciji poreske funkcije

Treći broj ove publikacije bavi se različitim modelima poslovanja koji se koriste za potrebe unapređenja organizacije rada poreske funkcije.

Da budem siguran u to da postupam u skladu sa poreskom regulativom

Mnoge kompanije preispituju svoj pristup prema  načinu ispunjenja zahteva domaće i međunarodne zakonske regulative u oblasti  izveštavanja tako što vrše detaljnu analizu svojih tehnologija, procesa, resursa i pružalaca usluga. Poreske funkcije vodećih kompanija poveravaju deo svojih usluga eksternim izvršiocima, drugim rečima koriste usluge spoljnih saradnika. To predstavlja ključni element njihove strategije, kao i način da se uskladi ulaganje u talentovane kadrove i njihov angažman sa ciljevima organizacije.

Kompanija PwC može da pomogne:

·         Vašoj kompaniji i svi njenim entitetima u ispunjenju zahteva zakonske regulative (poreske i računovodstvene regulative, regulative u oblasti transfernih cena, izveštavanja po zemljama (engl. Country-by-Country Reporting (CbCR), regulative iz oblasti delokruga rada vezanog za sekretarske poslove i druge regulative), i to nesmetano i troškovno efikasno.

·         Da izvršite analizu usaglašenosti vašeg trenutnog modela poslovanja sa propisima u svetu, da izvršite proveru stanja i statusa vašeg modela poslovanja, da prepoznate mogućnosti za transformacione promene te da iste sprovedete.

Imajući u vidu obim i stepen našeg iskustva, u mogućnosti smo da naš pristup prilagodimo širim ciljevima vašeg poslovanja.

Integrisane globalne usluge usaglašavanja poslovanja sa regulativom (engl. Integrated Global Complance Services(IGCS))

IGCS je veb portal kompanije PwC kreiran za potrebe ostvarivanja saradnje sa klijentima u svetu. Pojam saradnja označava uspešnu razmenu informacija o izvorima podataka, jasan uvid u podnetu dokumentaciju, kao i pristup informacijama o statusu, tokovima rada, dokumentaciji i ključnim informacijama u realnom vremenu.

 

Da uspostavim efikasan i uspešan postupak poreskog izveštavanja

Zbog izmena poreskih regulativa, pojave novih računovodstvenih standarda i pojačane kontrole izmirenja obaveza po osnovu poreza od strane kompanija, danas je izuzetno važno i to više nego ikada ranije da kompanije bude sigurne u tačnost poreskih podataka iskazanih u finansijskim izveštajima.

Kada je reč o složenom obračunu poreza, ranim reagovanjem može da se smanji količina korekcija u finansijskim izveštajima koje se vrše u poslednjem trenutku, kao i vreme utrošeno u razgovoru sa revizorom.

Kompanija PwC može da vam pomogne da razvijete adekvatne postupke za obračun poreza.

Poreska funkcija u budućnosti: Stvaranje vrednosti kroz aktivnosti poreskog izveštavanja

U ovoj publikaciji se bavimo unapređenjem postupaka koji se odnose na rezervisanje za poreze u finansijskim izveštajima i usaglašavanje poreske prijave sa zahtevima zakonske regulative (zajedno: "Postupci poreskog izveštavanja").

 

Da upravljam poreskim rizicima i uspostavim stabilan okvir za upravljanje porezima radi poboljšanja transparentnosti

Poreski organi i druge interesne strane očekuju od poreskih funkcija u kompanijama da su u stanju da dokažu da uspešno i efikasno obavljaju svoje poslovne aktivnosti. Poreske funkcije u kompanijama moraju biti u stanju da dokažu, neretko na osnovu zvanično uspostavljenog okvira za upravljanje porezima i programa za proveru, da su poreski rizici svedeni na prihvatljivu meru, a povoljne poreske prilike iskorišćene u skladu sa opštim stavom kompanije u pogledu reputacionog rizika i rizika neusaglašenosti sa zakonskom regulativnom.

Upravljanje porezima ne predstavlja samo izazov tehničke prirode. Upravljanje porezima podrazumeva poznavanje novih tehnologija, posedovanje liderskih veština, veština u oblasti upravljanja projektima, kao i veštinu komunikacije sa širom poslovnom zajednicom na njima razumljiv način.

Kompanija PwC može da vam pomogne da već danas savladate ove izazove.

Model za ocenu nivoa zrelosti poreske funkcije - Tax Management Maturity Model (T3M)

Proverite način na koji vaša kompanija u ovom trenutku upravlja  porezima, i to pomoću našeg Modela za ocenu nivoa zrelosti poreske funkcije.

Da steknem razumevanje i pripremim se za promenu strategije, kao i za promenu zahteva poreskih organa i regulatornih tela

Kompanije se danas suočavaju sa pitanjem kako da na najbolji način posluju u okruženju koje se neprestano razvija i menja. Strane zainteresovane za poreska pitanja posvećuju veliku pažnju faktorima kao što su novinski naslovi, pritisci plasirani od strane različitih kampanje i javnog mnjenja, promene u zakonskoj regulativi (npr. obelodanjivanje poreske strategije i izveštavanje po zemljama (engl. Country-by-Country Reporting (CbCR). Pojedine kompanije primenjuju reaktivan pristup, dok druge imaju strateški pristup kada je reč transparentnosti te vode računa o tome zbog koga i u koju svrhu se traži postizane transparentnosti.

Kompanija PwC može da vam pomogne da definišete stav o ovom pitanju.

Paying Taxes 2018 (Izveštaj za 2018. godinu "Obaveze po osnovu poreza")

Detaljna analiza poreskih sistema u 190 zemalja sveta.

Istražite novo izdanje izveštaja Paying Taxes. Reč je o jedinstvenom izveštaju koji su pripremile kompanija PwC i Grupa Svetske banke u kome se bavimo istraživanjem načina na koji digitalna revolucija menja gotovo sve aspekte oporezivanja.

Da finansijska transformacija bude realizovana u korist poreske funkcije u organizaciji

Za poresku funkciju u kompaniji finansijska transformacija predstavlja rizik ali i pruženu priliku. Po pravilu, postoje dve vrste transformacija: jedna se odnosi na organizacionu transformaciju, a druga na transformaciju finansijskog sistema. Oba programa transformacije utiču na poresku funkciju, tj. na njenu sposobnost da nastavi svoju aktivnost u skladu sa zakonskom regulativom, budući da svaka transformacija neizbežno utiče na podatke, sisteme i procedure na koje se poreska funkcija u kompaniji oslanja za potrebe poreskog izveštavanja.

Kompanija PwC može da pomogne poreskoj funkciji da maksimalno učestvuje u procesu transformacije i pozicionira se kao primarni korisnik, odnosno učesnik programa finansijske transformacije.

Poreska funkcija u budućnosti: Poreska funkcija kao ključni element u svakom procesu finansijske transformacije

U ovom članku, četvrtom u nizu članaka koji obrađuju ovu temu, objašnjava se zbog čega je od ključne važnosti da poreska funkcija bude sastavni deo inicijative za pokretanje finansijske transformacije, i to od samog početka.

 

Da unapredim i automatizujem poreske procese

Osnovne procesi i rutinske aktivnosti mogu u značajnoj meri trajno da utiču na poresku funkciju u organizaciji. Budući da se poreska regulativa i računovodstveni standardi neprestano menjaju, pred poresku funkciju je postavljen izazovan zadatak da prati način na koji se podaci i sa njima povezana dokumentacija primaju, obrađuju i čuvaju i istovremeno nastavi da pruža dodatu vrednost organizaciji kroz donošenje strateških odluka.

Lica koja se bave prodajom tehnologija odgovorila su na promene u poreskoj regulativi tako što su iznašla rešenja koja podrazumevaju različite pristupe uključujući automatizaciju procesa, kao i korišćenje podataka na nivou preduzeća.

Kompanija PwC može, u saradnji sa vama, da vam pomogne da identifikujete, strukturirate i transformišete svoje poreske procese uz pomoć savremenih tehnologija u cilju automatizacije procesa u oblastima rada u kojima se automatizacijom ostvaruje dodatna korist.

Spotlight: Robotska automatizacija procesa/Upotreba robota u procesu automatizacije (engl. Robotic Prcess Automation (RPA))

Upotreba robota u procesu automatizacije (RPA) može u značajnoj meri da utiče na poresku funkciju budući da se njome ostvaruje smanje troškova te pažnja preusmerava na one aktivnosti koje stvaraju vrednost i zadovoljstvo zaposlenih.

 

Da posedujem precizne podatke koje ću koristiti za potrebe poslovanja ali i poreskih organa

Iako potreba za posedovanjem podataka ne predstavlja ništa novo za poresku funkciju, u budućnosti će ova potreba biti glavni element svake poreske funkcije. Poreski organi i dalje teže tome da se podaci prikupljaju u realnom vremenu i da se obavlja e-revizija (revizija informacionih sistema i poreska kontrola na osnovu analize podataka), dok se zahtevi zakonske regulative ubrzano uvećavaju. Poreske funkcije nikada nisu imale veću potrebu za razumevanjem podataka.  

Poreske funkcije znaju da budu skromne kada su u pitanju zahtevi za podacima, a mnoge se suočavaju i sa povećanim obimom posla zbog disproporcije između vremena utrošenog na unapređenje osnovnih podataka i vremena utrošenog na aktivnosti kojima se obezbeđuje dodatna vrednost. Ako tome dodamo sve veću potrebu za ostvarivanje dobrih rezultata rada i smanjenje troškova, ne treba da čudi što se podaci tj. njihovo pribavljanje nalazi među prvih pet prioriteta na listi prioriteta najvećih organizacija.

Kompanija PwC može da vam pomogne da unapredite kvalitet podataka i brzinu kojom poreska funkcija u vašoj organizaciji pribavlja podatke.

 

Da steknem uvid u podatke u cilju obezbeđivanja dodatnog kvaliteta poslovanju

Sticanje upotrebljivog uvida u velike količine različitih podataka kompanije (engl. Big Data) može da predstavlja veliki izazov, posebno kada je reč o velikoj količini podataka i složenom poslovnom okruženju. Po pravilu, poreske funkcije utroše više od 50% svog vremena na poslove prikupljanja poreskih podataka, a manje od 30% na poslove strateške analize poreskih podataka (sudeći prema istraživanju za 2013. godinu "Tax technology: Creating a strategic asset", koje su sproveli kompanija PwC i Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation - MAPI).

Način na koji poreska funkcija pristupa rešavanju potrebe za kvalitetnim i pravovremenim podacima oblikovaće njene procese, kao i zahteve u pogledu resursa, i uticaće na njenu sposobnost da sa aspekta strateskog upravljanja u većoj meri doprinese ukupnom poslovanju kompanije. Poreska funkcija treba aktivno da učestvuje u izradi budžeta za projekte u oblasti analitike i upravljanja podacima na način kako to čine ostale službe u kompaniji. Osim toga, treba da učestvuje u inicijativama kompanije i ne sme da bude pasivna kada je reč iznošenju problema sa kojima se suočava a koji se odnose na podatke.

Kompanija PwC može da vam pomogne da steknete uvid u podatke kompanije.

Poreska funkcija u budućnosti: Sticanje znanja o snazi podataka i analitike

Kompanija PwC iznosi predviđanja o tome na koji način savremen pristup prikupljanju podataka i njihovom upravljanju omogućava poreskoj funkciji da premesti fokus interesovanja sa pitanja prikupljanja na pitanja u oblasti analize podataka i strateškog doprinosa kompaniji.

 

Da usaglasim poresku i poslovnu strategiju

Osim sa zahtevima zakonske regulative poreska strategija organizacije treba da bude stvarno povezana sa ciljevima poslovanja koji su komercijalne prirode, kao i sa ukupnim strateškim ciljevima poslovanja. Neadekvatno upravljanje porezima i nepostojanje korporativnog upravljanja mogu imati negativan komercijalni i reputacioni efekat na poslovanje. Ovakva situacija zahteva nov pristup u definisanju poreske strategije, kao i povezivanje sa širim krugom interesnih strana radi utvrđivanja uloge upravljanja porezima u organizaciji.

Kompanija PwC može da vam pomogne da definišete poresku srategiju, i to kroz širu raspravu o najnovijim dešavanjima u oblasti poreskih politika, kako biste bili u mogućnosti da uspešno odgovorite zahtevima.

Poreska politika i Poreska uprava

Naša uloga u oblasti poreskih politika uključuje saradnju sa širokim spektrom zainteresovanih strana. Naša globalna mreža društava koje pružaju usluge poreskog savetovanja pomaže fizičkim i pravnim licima u rešavanju poreskih aspekata poslovanja i investiranja, kao što su usaglašavanje  poslovanja sa poreskom regulativom i poresko planiranje.

 

Preoblikovanje poreske funkcije zarad drugračije sutrašnjice

Publikacija pod nazivom „Poreska funkcija u budućnosti“ bavi se osnovnim faktorima koji utiču na aktuelne probleme iz sfere poreza, odnosno faktorima koji su u osnovi pomenutih problema, kao i načinom na koji će se poreske funkcije prilagođavati kako bi išle u korak sa vremenom i pružale podršku poslovanju u širem smislu.

Sve serijske publikacije časopisa"Poreska funkcija u budućnosti" možete pronaći ovde.

 

Playback of this video is not currently available

Konsultantske usluge za potrebe Poreske uprave

Konsultantske usluge za potrebe Poreske uprave imaju za cilj da pruže podršku Poreskoj upravi, unutarvladinim i međuvladinim tj. međunarodnim organizacijama, razvojnim bankama, vladinim agencijama na poslovima projektovanja, optimizacije i sprovođenja održive, funkcionalne, tehnološki napredne infrastrukture za potrebe ostvarivanja usaglašenosti poslovanja sa poreskom regulativom.

Detaljnije

 

Digitalna transformacija Poreske uprave

Stručnjaci za poreska pitanja zaposleni u kompanijama Microsoft i PwC su nedavno sarađivali u izradi nove serije praktičnih primera kojima se ilustruju i razmatraju načini na koje se poreske uprave u različitim zemljama suočavaju sa izazovima digitalne transformacije, koja predstavlja osnovni korak ka ispunjenju ambicija u pogledu ekonomskog rasta.

Detaljnije

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, TRS lider za region SEE, PwC Serbia

Pratite nas: