Globalni Centar za izuzetnost u oblasti elektroprivrede i komunalnih delatnosti

Sva stručnost zaposlenih u PwC usmerena je ka vama, našim klijentima. Naš Centar za izuzetnost u oblasti elektroprivrede i komunalnih delatnosti nije centar u fizičkom smislu reči. On ima daleko veću snagu. Reč je o pristupu znanjima i veštinama PwC eksperata u svetu, kao i o načinu na koji se pomenuta znanja i veštine usmeravaju u skladu sa potrebama klijenata.
Imajući u vidu da se mreže stručnjaka u sektoru elektroprivrede i komunalnih delatnosti bave najznačajnijim pitanjima sa kojima se pomenuti sektori suočavaju, naš Centar za izuzetnost je mesto na kome ćete dobiti informacije i stručne savete u pogledu usluga koje su prilagođene konkretnim potrebama vašeg sektora. Osim pomenutog, ovde ćete biti u prilici da se upoznate sa konceptom upravljanja inovativnim načinom razmišljanja, čujete različite stavove o budućnosti sektora, te stvorite platformu za razgovor svih interesnih strana u sektoru elektroprivrede i komunalnih delatnosti. Najvažnije od svega je što naš Centar obezbeđuje najveću moguću vrednost zahvaljujući snažnom timu od 4.000 stručnjaka u oblasti elektroprivrede i komunalnih delatnosti zaposlenih u društvima PwC širom sveta.

Izazovi u oblasti elektroprivrede i komunalnih usluga - Kako PwC može da vam pomogne?

Finansijsko izveštavanje i revizija finansijskih izveštaja

 • Ponosni smo na to što znanja i veštine koje posedujemo u oblasti revizije finansijskih izveštaja možemo da stavimo u funkciju vašeg sektora. Najveći izazov svakog standarda finansijskog izveštavanja je kako standard na najbolji način tumačiti i primeniti na konkretno društvo, odnosno u kontekstu određenog sektora privrede.
 • Svuda u svetu koristimo jedinstvenu metodologiju revizije koja je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i nacionalnim standardima koji se mogu primeniti.
 • Uživamo status lidera u oblasti kreiranja modela izveštavanja o nefinansijskim rezultatima društva, te pomažemo klijentima da odgovore na potrebe za transparentnim izveštavanjem i boljim upravljanjem društvom, kao i za uspostavljanjem modela poslovanja koji će biti zasnovan na principima održivosti.

„Pametne“ mreže i „pametna“ brojila

 • Naš pristup je usmeren ka celokupnom životnom ciklusu proizvoda koji se odnose na „pametnu“ mrežu i uključuje sve elemente koji treba da budu uzeti u razmatranje.
 • Klijentima možemo da pomognemo u rešavanju poslovnih slučajeva i sprovođenju investicijskih projekata, budući da posedujemo bogato iskustvo u radu na projektima puštanja u rad „pametnih“ mreža na svim ključnim tržištima elektroprivrede u svetu.

Obnovljiva i čistija energija

 • Donošenje ispravnih odluka o ulaganju
 • Izbor tehnoloških partnera ili sklapanje savezništava
 • Korišćenje poreskih i drugih podsticaja
 • Ulaganje u nove obnovljive izvore energije

Ugovori

 • Pomažemo klijentima u zaključivanju ugovora pod povoljnijim uslovima i kreiranju vrednosti kroz proces spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća, prodaju, restrukturiranje ili zajedničko ulaganje.
 • Nakon zaključivanja ugovora, pomažemo klijentima u sprovođenju promena za potrebe ostvarivanja sinergija i poboljšanja slike poslovanja. Osim pomenutog, klijentima pomažemo u upravljanju procesom integracije po zaključivanju ugovora, izdvajanju nepotrebnih sredstava i sprovođenju promena radi dugoročnog poboljšanja rezultata poslovanja.

Projekti ulaganja u osnovna sredstva i infrastrukturu

 • Klijentima pomažemo u toku čitavog trajanja projekta, i to u:
  -Proceni vrednosti projekta
  -Donošenju ispravih finansijskih odluka i odabiru najboljeg izvođača radova
  -Realizaciji projekta po planu
  -Uspešnom oporavku projekta nakon eventualnih poteškoća

Upravljanje sredstvima i poboljšanje rezultata poslovanja

 • Pomoć u ostvarivanju vrhunskih rezultata poslovanja – Klijentima pomažemo u realizaciji različitih poslovnih inicijativa, od primene koncepta racionalne proizvodnje (Lean) i metodologije Six Sigma u upravljanju troškovima i upravljanju lancem nabavke do primene najbolje prakse drugih sektora za potrebe uštede u vremenu, poboljšanja kvaliteta, smanjenja troškova i povećanja prihoda.
 • Klijentima pomažemo da odmere strategiju komunikacije sa klijentima i unaprede sisteme koji se koriste u radu sa klijentima.
 • Poboljšanje upravljanja finansijama i rezultatima rada
 • Budući da kompanije u svetu sve više posluju na regionalnom nivou, klijentima pomažemo u kreiranju tehnologija isključivo za potrebe regionalne primene.

Zakoni u oblasti elektroprivrede i komunalnih delatnosti

 • Bilo da je reč o finansijskom izveštavanju, zakonskoj regulativi u oblasti elektroprivrede i komunalnih delatnosti ili, pak, ispunjavanju zahteva u pogledu nivoa štetnih emisija ili zahteva robnog tržišta, klijentima pomažemo da uspostave interne sisteme praćenja usklađenosti poslovanja sa zakonom.
 • Kada je reč o zakonskoj regulativi, pomažemo klijentima da procene efekte regulative na poslovanje preduzeća i učestvuju u procesu kreiranja konačne verzije zakona.
 • Klijentima pružamo usluge savetovanja bilo da se pripremaju za reviziju cena i tarifa, prikupljaju podatke za potrebe predviđanja obima i troškova ulaganja, ili pak preispituju vremenski okvir i strukturu investicionog kapitala, kako bi na najbolji način mogli da iskoriste konkretan zakonski okvir.

Trgovina električnom energijom i upravljanje rizicima

 • Klijentima pomažemo u kreiranju i realizaciji procesa trgovine električnom energijom, odabiru i uspostavljanju najboljeg sistema trgovanja, unapređenju efikasnosti i uspešnosti procesa prodaje, kao i u testiranju/reviziji okvira za kontrolu trgovine električnom energijom.
 • Pružamo usluge savetovanja u pogledu rizika, kao i u pogledu kontrola i sistema koje treba uspostaviti u cilju uspešnog upravljanja rizicima i povoljnim poslovnim prilikama.

Kontakt

Bojidar Neytchev

Bojidar Neytchev

Partner, Pomoć pri poslovnim transakcijama, PwC Serbia

Milivoje Nešović

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Pratite nas: