Saratoga istraživanje

Identifikujte strateški uticaj vaših zaposlenih. Uporedite se sa referentnim kompanijama na tržištu.

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem za merenje i benčmarking ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa referentnim kompanijama na tržištu. 

Šta podrazumeva Saratoga metodologija?

  • Set od preko 200 ključnih indikatora performansi (KPIs) tj. pokazatelja koji mere efikasnost ljudskog kapitala. Set metrika koje Saratoga koristi konstantno se nadograđuju i kaskadiraju, tako da možemo analizirati i opšte pokazatelje, ali i ući u detaljnije analize. Klikom na link Saratoga pokazatelji možete pogledati primer pokazatelja i tema kojima se bavi Saratoga.
  • Definisanje načina prikupljanja podataka. Korišćenjem egzaktnih definicija osiguravamo se da posedujemo podatke kojima možemo da verujemo i koji su uporedivi sa drugim kompanijama sa tržišta.
  • Bazu podataka – obuhvata podatke od preko 2,600 kompanija iz raznovrsnih sektora sa tržišta Evrope, Amerike i Azije.

Pitanja i izazovi sa kojima Saratoga može da vam pomogne:

  • Koji su pravi KPI-jevi za moju organizaciju?
  • Kako mogu da prikažem uticaj HR strategije na biznis?
  • Koliko smo troškovno i vremenski efikasni?
  • Da li je HR funkcija efektna i efikasna?
  • Koliki mi je povraćaj na investicije u zaposlene?
  • Gde su prilike za promenu, smanjenje troškova i transformaciju u okviru funkcija podrške?
  • Sa kim treba da se poredim i šta je najbolja praksa na tržištu?

Saratoga istraživanje se uspešno sprovodi na svetskom tržištu već 15-tu godinu za redom, a ove godine Saratogu realizujemo i u Srbiji. Ukoliko ste zainteresovani da budete deo Saratoga istraživanja i  dostavite svoje podatke, a zatim i dobijete izveštaj u kome ćete moći da svoje podatke uporedite sa podacima sa tržišta pročitajte više o Saratoga Srbija 2018

Benefiti

Ukoliko ste deo HR funkcije Saratoga istraživanje će vam pružiti:

Činjenice

Saratoga će vam pomoći da elemente HR-a i ljudskog kapitala koji se smatraju kvalitativnim i nemerljivim „prevedete“ u merljive kvantitativne indikatore - jezik koji Top Menadžeri i Finansijski direktori dobro razumeju.

Prikaz uticaja HR funkcije na celokupno poslovanje

Kvantitativni podaci koji pokazuju uticaj HR funkcije i usklađenost i doprinos HR procesa poslovnoj strategiji.

Oblasti za unapređenje

Prikupljeni podaci pomoći će vam u postavljanju prioriteta i fokusa. Imaćete pristup najboljim praksama, identifikovati oblasti za smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i unapređenje usluga.

Analizu efektivnosti HR funkcije

Osnova pomoću koje ćete moći da merite efektivnost HR funkcije, ljudskog kapitala i implementiranih HR programa.   

Ukoliko ste na menadžerskoj poziciji Saratoga će vam pomoći:

Da uporedite učinak vaše kompanije sa konkurencijom i najboljim referentnim praksama sa tržišta

Objektivni podaci konkurencije i najbolji primeri sa tržišta, pružaju osnovu za pravljenje poslovnih prioriteta, a sve u cilju unapređenja poslovanja, stvaranja opipljivih rezultata, i kreiranja kompetetivnih prednosti.

Da kvantifikujete oblasti koje su se tradicionalno smatrale „nemerljivim“ 

Saratoga omogućava bolji uvid u ovakve oblasti i daje konkretne informacije koje podržavaju donošenje odluka u oblastima kao što su ponašanje zaposlenih, liderstvo, učenje i razvoj i sl.

Da identifikujete prilike za poboljšanje i na najnižim organizacionim nivoima.

Posedovanje alata pomoću kojih ćete razumeti ponašanje organizacije znači posedovanje alata za sprovođenje promena.  Saratoga pruža konzistentan okvir za prikupljanje, merenje i praćenje podataka o ljudskom kapitalu. 

Pratite nas: