Zaposleni i analitika

Podaci su kao najistaknutija valuta današnjice čija je vrednosti daleko iznad vrednosti imovine organizacije koja ih prikuplja i poseduje. Kompanije se suočavaju sa izazovom kako da na najbolji način iskoriste veliku količinu informacija koje poseduju o zaposlenima u cilju ostvarivanja konkurentnosti na tržištu i uspešnosti poslovanja u eri digitalne ekonomije.

Ljudski resursi poseduju najveći skup nedovoljno iskorišćenih podatka o zaposlenima. U svetu koji nudi brojne mogućnosti, donošenje odluka na osnovu stečenih uvida i informacija dovodi do korenitih promena u poslovnom odlučivanju. Način primene analitike i podataka o zaposlenima, otvara brojne mogućnosti koje u značajnoj meri mogu unaprediti poslovanje.

 

Istraživanje o zaradama i beneficijama zaposlenih - PayWell

Pravilno postavljen sistem naknada je od suštinske važnosti za motivaciju zaposlenih i percepciju o kompaniji kao atraktivnom poslodavcu. PayWell izveštaj je alat razvijen da pruži pomoć stručnjacima u oblasti ljudskih resursa, profesionalcima i direktorima kompanija prilikom kreiranja konkurentnih politika u oblasti ljudskih resursa koje privlače, motivišu i zadržavaju talentovane zaposlene.

Istraživanje PayWell  se sprovodi jednom godišnje i njime su obuhvaćene kompanije iz različitih sektora privrede u Srbiji.

PayWell o zaradama i beneficijama zaposlenih konkretno pruža sledeće informacije:

  • Podatke o zaradama za opšta i specifična radna mesta za celokupno tržište i svaki od industrijskih sektora posebno;
  • Pregled politika iz oblasti kompenzacija;
  • Pregled politika iz oblasti beneficija.

Više o PayWell

Saratoga

Saratoga je jedinstveni HR metrički sistem koji se koristi za merenje i poređenje(benčmarking) ljudskog kapitala. Saratoga vam pomaže da identifikujete strateški uticaj vaših zaposlenih, kao i da se uporedite sa sličnim kompanijama na tržištu radi utvrđivanja oblasti rizika, efikasnosti i ukazivanja na najbolju prakse i inovacije.

Istraživanje Saratoga se sprovodi svake godine, a rezultati istraživanja obezbeđuju pouzdanu bazu podataka o različitim metričkim sistemima i informacijama u oblasti ljudskih resursa i ljudskog kapitala.

Više

Tradicionalno istraživanje zadovoljstva zaposlenih

Zaposleni su ključni faktor uspeha svake organizacije, stoga nijedna organizacija ne može da dozvoli da ne bude u toku sa time šta zaposleni misle o pitanjima koja su od interesa za njih. Istraživanje stepena zadovoljstva zaposlenih obezbeđuje objektivan i brz uvid u želje i očekivanja zaposlenih, probleme sa kojima se suočavaju i one koji ih demotivišu, posvećenost poslu i spremnost na rad, zadovoljstvo poslom koji obavljaju, kao i kulturu koja vlada u kompaniji i uobičajene obrasce komunikacije. Rezultati istraživanja zadovoljstva zaposlenih pružaju informaciju o nivou angažovanja zaposlenih, njihovoj motivaciji i stavovima i na taj način pomažu poslodavcu prilikom kreiranja inicijativa koje trebaju podrže viši nivo angažovanja zaposlenih.

 


PULS istraživanje

Tradicionalno istraživanje o nivou zadovoljstva zaposlenih je ograničeno na određeni vremenski period, što može negativno da se odrazi na efikasnost delovanja sektora za ljudske resurse. The me@ solution aplikacija pruža saznanja kroz evidentiranje i analizu psihološkog profila zaposlenih, njihovog ponašanja i njihovih postupaka u realnom vremenu. Reč je o aplikaciji koja se instalira na pametni telefon ili tablet računar zaposlenog. 

 

Kako funkcioniše aplikacija?
  • Aplikacija uzorkuje trenutna iskustva zaposlenih tako što im postavlja kratka pitanja na koja oni odgovaraju a koja se odnose na događaje koji su se desili u prethodnih pola sata.
  • Rezultati se prikupljaju tokom vremena kako bi se obezbedila dosledna i pouzdana statistika u realnom vremenu.
  • Ispitanici se putem zvučnog podsetnika na telefonu pozivaju u proseku dva puta dnevno da odgovore na postavljena pitanja, s time što postoji opcija da se broj poziva poveća na najviše pet, odnosno smanji na najmanje jedan poziv dnevno.  Pri svakom pozivu, ispitanicima se postavlja u proseku 5 – 10 kratkih pitanja. Zaposleni koriste aplikaciju me@ u proseku najviše dva minuta u toku dana.

Zaposleni dobijaju personalizovanu povratnu informaciju o svom raspoloženju i stepenu zadovoljstva, što ih motiviše da aktivnije koriste aplikaciju, dok poslodavac dobija informaciju o raspoloženju zaposlenih i stepenu njihovog zadovoljstva sa zakašnjenjem od nekoliko minuta, a ne od nekoliko meseci.  

 

Pratite nas: