Administrativna podrška zaposlenima

Usluge u domenu Zakona o radu pružaju pravni savetnici  kompanije PwC (PwC Legal), međutim, pomenute usluge su takođe deo usluga koje pruža People and Organisation sektor.

Pomažemo klijentima da u brojnim situacijama umanje odnosno spreče rizike iz radnog odnosa, kao i probleme koji mogu nastati u vezi sa zaposlenima.  Osim pomenutog, pružamo usluge savetovanja u oblastima kao što su odnosi za zaposlenima, formalizacija ugovornih obaveza i izmene i dopune ugovorenih uslova rada, izrada i uspostavljanje novih politika i zastupanje klijenata u postupcima pred sudom.

Problemi sa kojima se suočavaju klijenti

 • Usaglašavanje poslovanja sa zakonskom regulativom, odnosno propusti u poštovanju zakonske regulative od strane globalnih korporacija i kompanija koje posluju na novim tržištima,
 • Neuspešno ugovoreni ugovori o radu, odnosno skupi ugovori o radu,
 • Složeni slučajevi iz radnog odnosa/slučajevi koji zahtevaju savetovanje odnosno uvid od strane spoljnog stručnjaka,
 • Rigidne norme u oblasti radnih odnosa koje sprečavaju kompaniju u ostvarivanju ciljeva,
 • Nedostatak jasnoće u pogledu rizika kod multiteritorijalnog uspostavljanja novih politika, procedura i očuvanja poverljivosti podataka o zaposlenima,
 • Smanjenje sudskih troškova i troškova rizika organizacije i zaposlenih u opštem smislu,
 • Složen postupak eksternalizacije tj. ugovornog poveravanja poslovnih aktivnosti spoljnim saradnicima (eksternim izvršicima),
 • Složeni odnosi nastali usled neusaglašenosti uslova rada.
 • Rizici proizašli iz usluga treće strane, izvođača radova i samozaposlenih lica.

 

Najveći trošak za poslodavca je trošak naknada zaposlenima. Trošak naknada zaposlenima uključuje stavke kao što su troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi, plaćanje doprinosa različitim organima na teret poslodavca

Kada je reč o uslugama u oblasti Poreza i naknada zarada zaposlenih, preventivno i globalno pristupamo troškovima koji se neretko ‘zanemaruju’, kao i troškovima koji su povezani sa nagrađivanjem zaposlenih. Utvrđujemo načine za smanjenje obaveza poslodavca prema  prema zaposlenima, bez smanjivanja broja zaposlenih.

Uslugu pružaju stručnjaci koji poslodavcima pomažu u:

 • Realizaciji ugovornih obaveza, uključujući obavezu smanjenja troškova i upravljanja rizicima;
 • Optimizaciji efikasnosti Službe za obračun zarada i administrativne poslove;
 • Izradi tržišnog i efikasnog programa zdravstvene zaštite zaposlenih;
 • Analizi podataka o naknadama zaposlenih i isplatama naknada za potrebe utvrđivanja nehotično nastalih grešaka, odnosno otkrivanja prevara/pronevera;
 • Analizi sistema upravljanja dobavljačima.

Više 

Pratite nas: