Kako kompanije mogu da stvore vrednost u svetu u kome je fokus na održivosti?

CSRD daje novi zamah planovima za stvaranje vrednosti u okviru ESG.

pwc csrd is resetting the esg value-creation in cee

Direktiva Evropske unije o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD) objavljena je u decembru 2022. godine i u nekim slučajevima će stupiti na snagu u fiskalnoj 2024. godini. CSRD se primenjuje na oko 50.000 kompanija koja trguju akcijama na berzi ili imaju značajne poslovne operacije u Evropskoj uniji, a od kompanija zahteva da izveštavaju o performansama održivosti više nego bilo koji drugi propis do sada.

Ključno pitanje za poslovne lidere u vezi sa Direktivom ne bi trebalo da bude vezano samo za usklađivanje. Umesto toga, ono bi trebalo biti: „Kako će vaša kompanija stvarati vrednost u svetu usmerenom ka održivosti?"

Na ovo pitanje se može odgovoriti na različite načine - od postizanja ciljeva neto nula emisija, putem dekarbonizacije, napora u dizajniranju zelenih proizvoda i usluga, projekata cirkularne ekonomije i različitih drugih aspekata održivosti. Najbolji način za poslovne lidere je da posmatraju CSRD kroz prizmu mnogobrojnih prilika koje održivost pruža, a ne kao još jedan zadatak koji treba da se obavi.

Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti predstavlja mnogo više od smernica za izveštavanje - to je transformaciona i horizontalna inicijativa koja utiče na mnoge funkcije unutar organizacija. Ova direktiva podstiče temeljniji, strukturiran pristup strateškom planiranju i održivoj transformaciji. Osmišljena kao katalizator promena u načinu poslovanja, ima uticaj na preko 50.000 kompanija širom sveta. Kompanija PwC pruža podršku klijentima da prevaziđu konvencionalni pristup izveštavanju i reviziji, te da zaista transformišu svoje poslovanje kako bi zadovoljili zahteve izveštavanja. Zakazivanjem sastanka sa našim CSRD timom, možete da saznate na koji način možemo da podržimo vašu organizaciju na putu transformacije u skladu sa CSRD.

Biljana Bogovac, lider Platforme za održivost u kompaniji PwC Srbija i PwC Crna Gora

Poslovni lideri bi trebalo da razmišljaju van okvira formalnog usaglašavanja sa Direktivom i usklade poslovanje i strategiju sa faktorima održivosti, koji istovremeno mogu unaprediti finansijske rezultate.

Ovaj pristup zahteva od izvršnih timova da naprave četiri ključne promene u načinu vođenja poslovanja: da integrišu održivost u strategiju, prepoznaju uticaj svojih kompanija na svet, unaprede proces donošenja odluka i generišu korisnije podatke. Pročitajte više o ovome u PwC članku o CSRD direktivi.

CSRD u kratkim crtama

Šta je CSRD?

CSRD, odnosno Direktiva Evropske unije o korporativnom izveštavanju o održivosti, je regulativa koja će uskoro stupiti na snagu, i koja zahteva od kompanija da pruže obimna i detaljna izveštavanja o održivosti i povezanim strateškim implikacijama. Izveštaji su propisani putem Evropskih standarda izveštavanja o održivosti (ESRS).

ESRS predstavljaju set standarda izveštavanja o održivosti unutar EU i obuhvataju širok spektar tema vezanih za životnu sredinu, društvene aspekte i upravljanje (ESG). Ove teme uključuju, između ostalog, klimatske promene, biološku raznolikost, i ljudska prava. Glavni cilj ESRS standarda je da omoguće jasnu i logičnu strukturu informacija o održivosti. Standardi su sastavni deo Direktive, a trenutno je na snazi opsežan skup od 12 ESRS-a, s više njih u pripremi.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Na koje kompanije utiče CSRD?

Očekuje se da će Direktivom biti obuhvaćene sve kompanije koje su izlistane na berzama na regulisanim tržištima unutar EU, kao i velika preduzeća koja nisu izlistana, potencijalno uključujući multinacionalne kompanije čije sedište nije u EU. Direktiva će uticati na otprilike 50.000 kompanija širom sveta, uključujući 10.000 onih sa sedištem van EU, i to u sledećim kategorijama:

  • Kompanije čije su hartije od vrednosti izlistane na berzama na regulisanim tržištima unutar EU (s nekim izuzecima, kao što su mikro preduzeća).

  • Neizlistane kompanije unutar EU određene veličine (uključujući podružnice kompanija sa sedištem van EU, koje mogu biti obuhvaćene konsolidovanim izveštajima matičnih firmi).

  • Neizlistane matične kompanije unutar EU sa ukupnim vlasničkim udelima određene veličine. [1]

[1] Kompanije su dužne da se usklade sa Direktivom ako premaše dva od sledeća tri praga veličine: ukupna imovina od 20 miliona evra, prihod od 40 miliona evra i prosečan broj zaposlenih od 250 tokom fiskalne godine na dva uzastopna datuma bilansa.

 

Koji su zahtevi?

Kompanije su u obavezi da pažljivo procene materijalnost održivih tema duž svojih lanaca vrednosti i da razmotre koje informacije treba obelodaniti među preko 1.000 dostupnih podataka. Ostala obelodanjivanja obuhvataće kvalitativne informacije, poput toga kako korporativna strategija uzima u obzir održive prilike i rizike. Sve informacije zahtevaju nezavisnu potvrdu (počevši od ograničenog nivoa).

Ko je odgovoran?

Izvršni direktori, finansijski direktori, direktori za bezbednost i direktori za informacione tehnologije - zapravo, ceo rukovodeći tim kompanije imaće nove svakodnevne zadatke u vezi sa Direktivom. Nadzorni odbori i odbori za reviziju moraju aktivno da nadziru izveštavanje o održivosti kompanije.

Koji je vremenski okvir za sprovođenje CSRD-a?

Kompanije koje su sade podložne Direktivi Evropske unije o nefinansijskom izveštavanju moraju da slede Direktivu o korporativnom izveštavanju o održivosti za fiskalne godine koje počinju na ili nakon 1. januara 2024. godine (podnošenje izveštaja u fiskalnoj 2025. godini). Ostale izlistane kompanije, zajedno sa neizlistanim kompanijama koje ispunjavaju određene pragove veličine, dobiće više vremena.

Timeline for CSRD coming into effect

[1] Kompanije moraju da se pridržavaju odredaba CSRD ako premaše dva od sledeća tri praga: ukupna aktiva od 20 miliona evra, prihod od 40 miliona evra i prosečno 250 zaposlenih tokom fiskalne godine na dva uzastopna bilansna datuma.

Usluge

U mogućnosti smo da klijentima pružimo podršku u maksimalnom iskorištavanju potencijala Direktive kako bi stvorili dodatnu vrednost i unapredili svoje poslovanje.

Naši stručnjaci za CSRD u Srbiji, Crnoj Gori i širom regiona Centralne i Istočne Evrope imaju globalni doseg. Naš tim okuplja preko 460 stručnjaka za ESG iz 27 zemalja regiona, uz dodatne stručnjake koji su posvećeni raznovrsnim zahtevima CSRD-a, pružajući neophodnu podršku našim klijentima:

  • Poslovno-savetodavne usluge: strateško znanje i iskustvo u vezi sa biološkom raznovrsnošću, lancem snabdevanja i cirkularnom ekonomijom, klimatskim promenama i pitanjima koja se odnose na mala i srednja preduzeća.
  • Poreske i pravne savetodavne usluge: analiza jaza između CSRD-a/ESRS-a i upravljanje. 
  • Usluge revizije (određivanje opsega izveštavanja i priprema izveštaja) i
  • Timovi za usluge vezane za ljude (Workforce)

Dodatno, raspoložemo nizom digitalnih rešenja i partnerstava, koja uključuju prikupljanje, analiziranje i prezentovanje informacija radi donošenja odluka utemeljenih na dokazima. Ovo ostvarujemo uz podršku našeg ekosistema partnera, među kojima se ističu Salesforce, Microsoft, Oracle i SAP.

Naš pristup odlikuje fleksibilnost i individualni pristup svakom klijentu. Koristimo bogato iskustvo kako bismo klijentima kontinuirano davali preporuke za održivi razvoj u vezi sa procedurama i metodologijama.

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

ESG lider za jugoistočnu Evropu, PwC Serbia

Teodora Pasulj

Teodora Pasulj

Menadžerka za ESG usluge, PwC Serbia

Pratite nas:

Polja označena sa * su obavezna

Hide