Interna revizija

Rešavanje pitanja rizika u preduzeću uz istovremeno postizanje dobrih poslovnih rezultata

Kompaniji PwC uvodi inovacije u oblast interne revizije kroz pristup radu koji osim znanja i veština zaposlenih podrazumeva primenu inovativnih rešenja i najnovije tehnologije. Rezultat ovakvog pristupa je interna revizija kreirana prema konceptu kompanije PwC. Merodavna, sa zakonom usaglašena i efikasna, interna revizija kreirana prema konceptu kompanije PwC obezbeđuje jednake vrednosti prema najvišim standardima kvaliteta.

Interna revizija - rešenja

Kompaniji PwC uvodi inovacije u oblast interne revizije kroz pristup radu koji osim znanja i veština zaposlenih podrazumeva primenu inovativnih rešenja i najnovije tehnologije. Rezultat ovakvog pristupa je interna revizija kreirana prema konceptu kompanije PwC. Merodavna, sa zakonom usaglašena i efikasna, interna revizija kreirana prema konceptu kompanije PwC obezbeđuje jednake vrednosti prema najvišim standardima kvaliteta.

Odborima društava obezbeđujemo vrednost i osećaj sigurnosti kroz naše usluge, i to:

 • Angažovanje spoljnih saradnika,
 • Sprovođenje postupka procene rizika
 • Planiranje interne revizije
 • Analiza i ocenjivanje kvaliteta rada interne revizije i referentno upoređivanje
 • Unapređenje poslovnih rezultata i redizajniranje organizacije preduzeća i njegovih procesa i procedura
 • Sprovođenje adekvatnih programa obuka

Složeno poslovno okruženje koje se neprestano menja i sve veći pritisak konkurencije zahtevaju  efikasno upravljanje rizicima u organizaciji.

PwC može da vam pomogne u optimizaciji sistema kontrole poslovanja tako što će:

 • Uspostaviti okruženje internih kontrola, testirati i dokumentovati dobijene rezultate;
 • Izvršiti analizu, projektovanje, automatizaciju i optimizaciju sistema kontrole poslovanja, automatizovanih kontrola i kontrole informacionih sistema
 • Izvršiti evaluaciju sistema kontrole na nivou preduzeća i uputiti preporuke
 • Izvršiti evaluaciju sistema interne kontrole uz primenu međunarodno priznatog integrisanog okvira za upravljanje internim kontrolama COSO;
 • Pružiti savet i pomoć u optimizaciji poslovnih procesa i internih kontrola;
 • Pružiti pomoć u pripremi za ispunjavanje zahteva regulative Sarbanes–Oxley, standarda ISO27000, okvira COBIT i drugih propisa, kao i u proveri ispunjenosti pomenutih zahteva;
 • Izvršiti pregled usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom i rizika po osnovu ugovora sa eksternim dobavljačima;
 • Izvršiti racionalizaciju zahteva za usaglašavanje poslovanja sa zakonskom regulativom;

Danas je veoma važno, više nego ikada ranije, vršiti bolji nadzor nad poslovanjem organizacije i obezbediti veću transparentnost u procesu rada za unutrašnje i spoljne zainteresovane strane. Vaši klijenti, partneri i investitori moraju imati poverenje u vaše poslovanje, zato držite svoja obećanja!
Kompanija PwC može da vam pomogne da kod unutrašnjih i spoljnih zainteresovanih strana izgradite odgovarajući stepen osećaja sigurnosti i poverenja, i to kroz sledeće usluge:

 • Izveštavanje o pružanju uveravanja za potrebe trećih lica i sertifikacija u skladu sa standardima ISAE 3402 i SSAE 16 (ranije SAS 70);
 • Izveštavanje u skladu sa standardima ISRS, ISAE 3000, SOC2, SOC3 i drugim standardima;
 • Evaluacija različitih pitanja koja se odnose na finansijske i nefinansijske rezultate poslovanja, uključujući evaluaciju celovitosti lanca snabdevanja, sredstava i poslova, održivosti okruženja uz ocenu produktivnosti sredstava, poslovnog ponašanja, objektivnosti i pravičnosti prema zaposlenima i klijentima, stepena usaglašenosti poslovanja za zakonskom regulativom. 

Međusobna povezanost liderstva i vrednosti koju obezbeđuje Interna revizija 

„Rizici su se promenili i Služba za internu reviziju suočena sa izazovima na tržištu je dužna da brzo reaguje. Zainteresovane strane očekuju više od Službe za internu reviziju. Ulaganje u tehnologije i zaposlene samo su neke od oblasti u kojima PwC može da vam pomogne pri realizaciji težnje da za vašu organizaciju postanete „savetnik od poverenja“. Dozvolite nam da vam pomognemo da realizujete velike planove, daleko veće od onih koji podrazumevaju zadovoljenje očekivanja zainteresovanih strana."

Brendan Digan (Brendan Deegan), rukovodilac Sektora za Internu reviziju na globalnom nivou

Kontakt

Mircea Bozga

Mircea Bozga

Risk Assurance Partner, PwC Romania

Pratite nas: