Poreska analiza (za potrebe prodavca/kupca)

Poreska analiza ima ključnu ulogu u svakoj transakciji spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća.

Poreska analiza poslovanja za potrebe prodavca ima za cilj da razmotri poreska i sva druga relevantna pitanja koja mogu biti od značaja i najzahtevnijem kupcu. Reč je o dubinskom izveštaju o „poreskom stanju“ preduzeća koje se prodaje. Izveštaj o analizi poslovanja koji se priprema za potrebe prodavca dostavlja se svim ponuđačima, dok se na njega najviše oslanja kupac.

Poreska analiza poslovanja za potrebe kupca ima za cilj da identifikuje i kvantifikuje stvarne i potencijalne poreske obaveze koje nisu uzete u obzir u finansijskim izveštajima ciljnog društva. Ona će pomoći kupcu da stekne jasniju sliku o stanju ciljnog društva sa aspekta poreza. Poreska analiza ima ključnu ulogu u donošenju odluka o upravljanju rizikom transakcije u ranoj fazi.

Ako ste u transakciji PRODAVAC:

 • Potrebna vam je nezavisna ocena usaglašenosti sa poreskim propisima;
 • Želite da dobijete nezavisnu ocenu potencijalnih poreskih obaveza i stanja društva sa aspekta poreza;
 • Želite da ostvarite veću kontrolu nad procesom prodaje kao i nad momentom prodaje;
 • Potrebna vam je pomoć u obezbeđivanju što bolje prodajne cene.

Ako ste u transakciji KUPAC:

 • Potrebno vam je bolje razumevanje poslovnih problema ciljnog društva;
 • Želite da steknete jasnu sliku o usaglašenosti poslovanja ciljnog društva sa zakonskom regulativom i poreskoj situaciji društva;
 • Želite da steknete uvid u stvarne i potencijalne poreske obaveze;
 • Želite da identifikujete oblasti podložne poreskom riziku. .

Naše usluge:

 • Pomoć u razumevanju pitanja specifičnih za ovaj sektor koja utiču na zaključenje transakcije kao i njihovih poreskih implikacija;
 • Pomoć u razumevanju poslovnih aktivnosti ciljnog društva na osnovu uvida u finansijske podatke i poreske prijave;
 • Pojašnjenje poreske situacije prodavca/ciljnog društva i procena potencijalnih poreskih rizika i prilika;
 • Identifikovanje ključnih poreskih problema i mogućih smetnji u realizaciji transakcije;
 • Kvantifikovanje izloženosti riziku i davanje preporuka u procesu pregovaranja;
 • Savetovanje u oblasti upravljanja poreskim rizicima transakcije.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge, PwC Serbia

Pratite nas: