Upravljanje rizicima i poštovanje zakonske regulative

Strategija i odnos prema upravljanju rizicima mogu uticati na ravnotežu koja postoji između nastojanja kompanije da izbegne neuspeh i njene želje da se upusti u nove poslovne poduhvate

Globalizacija i primena novih tehnologija predstavljaju glavne pokretače poslovnih aktivnosti. Njihova snaga se ogleda u tome što jedan događaj može da ima kaskadno delovanje tj. može da uzrokuje više naknadnih eventualno štetnih događaja širom preduzeća ili, pak, može da  „otvori“ nove mogućnosti za preduzeće. Kada se rizici otkriju oni postaju katalizator rasta prihoda organizacije i njihovim otkrivanjem svaka neizvesnost nestaje.

Imajući u vidu intenzitet kojim se promene dešavaju u današnjem poslovnom okruženju, od preduzeća se zahteva da aktivno upravlja sistemom za upravljanje rizicima preduzeća, kao i da inovativan pristup upravljanju rizicima i sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje rizicima i usaglašavanja poslovanja sa propisima objedini u celovit Program upravljanja rizicima u preduzeću, koji će omogućiti nove poslovne poduhvate i ispunjenje očekivanja interesnih strana.  

Imajući u vidu intenzitet kojim se promene dešavaju u današnjem poslovnom okruženju, od preduzeća se zahteva da aktivno upravlja sistemom za upravljanje rizicima preduzeća, kao i da inovativan pristup upravljanju rizicima i sve aktivnosti koje se odnose na upravljanje rizicima i usaglašavanja poslovanja sa propisima objedini u celovit Program upravljanja rizicima u preduzeću, koji će omogućiti nove poslovne poduhvate i ispunjenje očekivanja interesnih strana. 

Usluge kompanije PwC u oblasti upravljanja rizicima preduzeća obezbeđuju klijentima dodatni kvalitet. Usluge uključuju:

 • Evaluaciju okvira za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima preduzeća
 • Procenu rizika preduzeća i prepoznavanje rizika u nastajanju
 • Analizu stepena saradnje između funkcije za upravljanje rizicima i funkcije za praćenje usaglašavanja poslovanja sa zakonskom regulativnom u preduzeću
 • Idejno projektovanje i analizu planova u oblasti migracije rizika

Način na koji preduzeće odgovara zahtevima zakonske regulative ukazuje na stepen kontrole  koji ima u preduzeću.

Donošenje novih zakona i propisa u zemlji, regionu i svetu sve više se intenzivira. Bez obzira na veličinu kompanije, mreža zakona i drugih propisa koji se neprestano menjaju utiče na gotovo svaki njen deo, a nepoštovanje zakonske regulative povlači rizik od sankcija i reputacioni rizik.

Kontrola usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom više znači od prevencije. Ona takođe znači mogućnost da se eventualne poslovne prilike identifikuju i usmere u određenom pravcu. U pitanju su poslovne prilike koje  mogu da osnaže organizaciju kroz primenu strateških mera kao što su primena primera najbolje prakse, obuka zaposlenih, uspostavljanje sistema internih kontrola i referentno upoređivanje kompanije sa kompanijama koje su slične po veličini i posluju u istom sektoru privrede.  Reč je o merama koje mogu da ukažu na vrednosti i pomognu u postizanju usaglašenosti poslovanja sa zakonskom regulativom. 

U svetu u kome postoji sve veća povezanost među ljudima, svaka kompanija je dužna da preispita sadržaj svog Plana za slučaj nepredviđenih okolnosti. Transformisano globalno poslovno okruženje sa sobom nosi nove rizike od prekida u poslovanju. Izgraditi jako i otporno poslovanje ili, pak, "oživeti" preduzeće u teškoćama mnogo je teže kada nastupe specifične okolnosti i kada vreme postane dragoceno.

Moguće je da će rukovodstvo i članovi odbora direktora postavljati pitanja kao što su:

 • Da li ćemo moći i da se oporavimo od neplaniranih medijski eksponiranih događaja koji dovode do rizika od prekida poslovanja?
 • Da li možemo da računamo na spoljne dobavljače pri implementaciji plana kontinuiteta poslovanja?
 • Da li naši dobavljači mogu da preuzmu ključnu ulogu kako bi nam pomogli u prevazilaženju specifične situacije?
 • Da li je naš Program za oporavak sistema informacionih tehnologija  u slučaju havarije usklađen sa zahtevima u pogledu oporavka i jačanja otpornosti poslovanja?

Eksperti kompanije PwC za pitanja optimizacije procesa u oblasti finansija pomažu klijentima u svakoj fazi projekta, počevši od ocene projekta i kreiranja idejnog rešenja za projekat do njegove realizacije i kasnijih aktivnosti. Kompanija PwC se bavi rešavanjem pojedinačnih problema klijenata, kao i razmatranjem poslovnih prilika i planova klijenata, primenjujući pristup posebno kreiran za svakog klijenta ponaosob koji se odnosi na sledeće oblasti:

 • Upravljanje gotovinom i bankarskim poslovima
 • Upravljanje finansijskom likvidnošću i predviđanje
 • Obezbeđivanje finansijskih sredstava in finansiranje trgovine
 • Računovodstvo i podrška pri proceni vrednosti kapitala
 • Upravljanje rizikom deviznog kursa i rizikom promene kamatne stope
 • Ulaganje i upravljanje dugom
 • Upravljanje rizikom u oblasti robe široke potrošnje
 • Upravljanje obrtnim sredstvima
 • Finansijsko upravljanje
 • Upravljanje promenama

Promena shvatanja pojma „Zaštita od visokotehnološkog kriminala“

"Revizija informacionih sistema obezbeđuje čvrst okvir za primenu sredstava defanzivne taktike, kao i za izgradnju vrednosti putem uvođenja ofanzivnih mera"

Greg Pitzer, rukovodilac Sektora za reviziju informacionih tehnologija za region centralne i istočne Evrope.

Kontakt

Mircea Bozga

Mircea Bozga

Risk Assurance Partner, PwC Romania

Pratite nas: