Upravljanje zaposlenima

Upravljanje radnim učinkom

Upravljanje radnim učinkom je postupak kojim se uspostavlja zajedničko razumevanje onoga što treba postići na nivou organizacije. Reč je o usklađivanju ciljeva organizacije sa ciljevima zaposlenih, u smislu znanja i veština zaposlenih, nivoa njihovih kompetencija i očekivanih rezultata rada.  Naglasak je na napredovanju, usvajanju znanja i razvoju radi realizacije strategije poslovanja, kao i na stvaranju zaposlenih koji postiže vrhunske rezultate rada.

 

Upravljanjem radnim učinkom prenosi se poruka o tome:

  • Šta se od zaposlenih očekuje,
  • Za šta će zaposleni biti nagrađeni,
  • Na koji način zaposleni treba da ispune rezultate rada,
  • Kakvi su rezultati rada potrebni organizaciji imajući u vidu širu delatnost poslovanja.
Benefiti

Budući da jasno definiše ciljeve u pogledu nivoa kompetencija i rezultata rada zaposlenih, sistem upravljanja rezultatima rada utiče na poboljšanje rezultata rada zaposlenih, kao i na rezultata rada timova i čitave organizacije.

Budući da jasno definiše neophodne korake za unapređenje zaposlenih te daje objektivnu povratnu informaciju o njihovom razvoju kao i mogućnost da iskažu svoje mišljenje, sistem upravljanja radnim učinkom vrši i funkciju alata za motivaciju i za razvoj zaposlenih.

 

Analiza poslovanja sa stanovišta ljudskih resursa (HR Due Dilligence) 

U okviru Analize poslovanja sa stanovišta ljudskih resursa (HR Due Dilligence) sprovodimo temeljnu procenu stanja ljudskog kapitala, stanja sistema i procedura u okviru ljudskih resursa, u vašoj ili partnerskoj organizaciji za čiju ste kupovinu zainteresovani.

Opšte je poznato da u velikim sistemima postoje brojne odluke, odnosno procedure koje nisu adekvatno ažurirane i nisu u skladu sa zahtevima nove zakonske regulative i najnovijim trendovima u poslovanju. Našom analizom i uvidom u trenutno stanje možemo da vam pomognemo da sagledate sve rizike i time donosite bolje odluke.

Rezultate analize predstavljamo u izveštaju u kojem su izložene postojeće potrebe i eventualni problemi, kao i potencijalna rešenja u vašoj organizaciji.

 

Upravljanja promenama u oblasti ljudskih resursa

Stručni tim kompanije PwC pruža pomoć u procesu Upravljanja promenama u oblasti ljudskih resursa i integracija po obavljenoj transakciji (kupovini ili spajanju preduzeća). Pružamo usluge savetovanja i podršku u procesu upravljanja organizacionim promenama. Nakon izvršenog spajanja kompanija, optimizacija organizacione strukture i samih procesa funkcije ljudskih resursa od presudnog je značaja.

Mi vam možemo pomoći da definišete i uskladite novonastale promene u organizacionoj kulturi, uspostavite sisteme vrednosti, unapredite internu komunikaciju i omogućite brže i lakše prihvatanje promena od strane zaposlenih.

 

Program podrške zaposlenima koji ostaju bez posla

Program podrške zaposlenima koji ostaju bez posla predstavlja pružanje aktivne pomoći zaposlenima koji se suočavaju sa ovim izazovom. Ovaj program podrazumeva razvijanje znanja i veština zaposlenih koje će im pomoći da povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje i uspešno prođu proces selekcije.

Uspešna realizacija Programa podrške za zaposlene koji ostaju bez posla doprinosi boljoj internoj i eksternoj reputaciji kompanije. Program je prilagođen specifičnim potrebama klijenta. U cilju postizanja najboljih mogućih rezultata, program predviđa individualni rad učesnika kao i rad po grupama. U daljem tekstu izložen je naš uobičajeni pristup Programu podrške za zaposlene koji ostaju bez posla.

 

Pratite nas: