Obuka i razvoj

Dizajn modela kompetencija

Dizajn modela kompetencija predstavlja odgovor na potrebu organizacija da definišu ono što čini razliku između zaposlenih koji odlično obavljaju svoj posao i zaposlenih koji to čine prosečno. Takođe, opisuje željeno ponašanje zaposlenih koje čini razliku. Model kompetencija se utvrđuje na osnovu vrednosti koje kompanija neguje i kulture koja u kompaniji vlada te treba da bude predstavljen na jasan i razumljiv način.

Svaka kompetencija treba da se sastoji od najmanje tri nivoa, koji su posebno definisani za svako radno mesto i platni razred. Uz svaki nivo dat je pokazatelj ponašanja (bihevioralni indikatori).

Pokazatelji ponašanja definišu potrebna ponašanja zaposlenih za svaki nivo unutar određene kompetencije, odnosno potrebno ponašanje za dostizanje najvišeg nivoa kompetencije, kao i ponašanje koje ukazuje na nizak nivo.

 

Analiza potreba za edukacijom i razvojem zaposlenih

Analiza potreba za edukacijom i razvojem zaposlenih pruža informacije koje pomažu organizaciji da:

  • bliže poveže potrebe razvoja zaposlenih sa poslovnim ciljevima organizacije,
  • prilagodi aktivnosti za obuku i razvoj specifičnih potrebama zaposlenih,
  • definiše prioritete u oblasti razvoja zaposlenih u skladu sa identifikovanim potrebama kompanije.

Rezultati analize pružaju informacije o potrebnim kompetencijama i rezultatima rada zaposlenog koji su od presudnog značaja za obavljanje radnih zadataka na konkretnom radnom mestu. Rezultati analize ukazuju na postojanje razlike između postojećih i potrebnih kompetencija zaposlenih, kompetencije koje je potrebno razviti kod zaposlenih, kao i na preporuke u oblasti razvoja zaposlenih. 

 

Imajući u vidu potrebe tržišta, kao želju naših klijenata za kontinuiranim programom obuke za sticanje profesionalnih zvanja, kompanija PwC u Srbiji je uspostavila PwC Akademiju koja se bavi obukom i razvojem zaposlenih. Klijentima nudimo različite programe obuka za sticanja znanja i veština potrebnih u savremenom poslovanju.

360° evaluacija

360° evaluacija je online alat kreiran od strane PwC-a koji se koristi za potrebe objektivne procene ponašanja zaposlenih i nivoa njihovih kompetencija, sa ciljem da se unapredi motivacija zaposlenih za rad i usmeri njihovo ponašanje, napredak i razvoj.

360° evaluacija predstavlja proces ocenjivanja zaposlenih na osnovu skupa definisanih kriterijuma za procenu koji uključuju (a) samoevaluaciju zaposlenog, (b) evaluaciju zaposlenog od strane njegovih rukovodilaca, kolega, direktno nadređenih lica i klijenata. Kriterijumi se baziraju na kompetencijama i vrednostima koje su od ključnog značaja za postizanje vrhunskih rezultata rada.

Alat može da se prilagodi potrebama svakog klijenta ili, pak, može da se koristi u već pripremljenoj formi sa postojećim modelom menadžerskih kompetencija.

Kompanija PwC može da vam pomogne u sledećem:

  • Kreiranju, primeni i administraciji procesa i alata
  • Analizi podataka
  • Sastavljanju individualnih izveštaja
  • Sastavljanju preporuka u pogledu mera koje treba preduzeti - Izrada plana ličnog razvoja

 

Centri za procenu i razvoj

Centri za procenu i razvoj smatraju se jednom od najpouzdanijih metoda procene ličnih potencijala kod zaposlenih. Specijalno obučeni procenjivači uz pomoć niza grupnih i individualnih vežbi posmatraju i analiziraju ponašanje učesnika centra. Vežbe su osmišljene tako da kod učesnika izazovu različita ponašanja u različitim situacijama, koja su od ključnog značaja za uspešan radni učinak.

Centri za procenu takođe mogu da pomognu u proceni menadžerskih potencijala zaposlenih i otkrivanju talenata u organizaciji. Ovi centri obezbeđuju veoma vredne informacije koje se mogu koristiti za potrebe kreiranja planova razvoja i obrazovanja zaposlenih, kao i za donošenje odluka prilikom selekcije zaposlenih i odlučivanja o njihovom unapređenju. S obzirom na svoju nepristrasnost, centri za procenu mogu biti od velike koristi kao dopuna u procesu procene radne uspešnosti zaposlenih.

Osim procene svakog učesnika, centar procene služi i za potrebe identifikovanje snaga i slabosti kompanije ili sektora, iz ugla kompetencija. Ovim se definišu ključni problemi i prioriteti prilikom izgradnje organizacionih sposobnosti i kompetencija u okviru kompanije.

 

Pratite nas: