Skip to content Skip to footer
rs

Učitavanje rezultata

Izjava o privatnosti

Uvod

Kompanija PwC (u daljem tekstu "mi") je veoma posvećena zaštiti podataka o ličnosti.  U ovom obaveštenju o transparentnosti objašnjavaju se razlozi i načini prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti i pružaju informacije o pravima pojedinaca.  Kompanija PwC ima pravo da koristi podatke o ličnosti koji su joj povereni, i to u svrhe navedene u ovom obaveštenju o transparentnosti, odnosno u druge svrhe naznačene na mestu prikupljanja podataka.  

Podatak o ličnosti je svaka informacije koja se odnosi na živo lice čiji je identitet određen ili odrediv. Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti za različite potrebe, s tim što se u zavisnosti od svrhe u koju se prikupljaju mogu razlikovati načini prikupljanja podatka, pravni osnov za obadu podataka, upotreba i obelodanjivanje podataka, kao i period tokom kojeg se podaci zadržavaju. 

U postupku prikupljanja i korišćenja podataka o ličnosti naša politika je transparentna kada je reč o razlozima i načinima obrade podataka o ličnosti.

 

Obaveštenje o transparentnosti

Bezbednost podataka

Mi veoma ozbiljno pristupamo pitanju bezbednosti podataka.  Pridržavamo se međunarodno priznatih standarda u oblasti bezbednosti podataka. Naš sistem za upravljanje zaštitom poverljivih informacija klijenata ima sertifikaciju saglasno zahtevima ISO/IEC 27001: 2013.  Imamo uspostavljen okvir za politike, procedure i obuku u oblasti zaštite, očuvanja poverljivosti i bezbednosti podataka te redovno vršimo proveru prikladnosti uspostavljanih mera radi očuvanja bezbednosti podataka. 

Obrada podataka

Više informacija potražite u odeljcima ove izjave koji su za vas relevantni.

 

Poslovni kontakti

Prikupljanje podataka o ličnosti

PwC vrši obradu podataka o ličnosti kao što su kontakti (postojeći i potencijalni klijenti kompanije PwC, odnosno sa njima povezana fizička lica), uz pomoć sistema za upravljanje odnosima sa kupcima (u daljem tekstu “PwC CRM”).

Korisnik podataka koji je zaposlen u PwC pokreće proces obrade podataka o ličnosti tj. proces obrade kontakata te vrši unos podataka u PwC CRM sistem kao što su ime kontakt osobe, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email i drugi poslovni podaci.   Osim toga, PwC CRM sistem može da prikuplja podatke iz sistema elektronske pošte (ime pošiljaoca poruke, ime primaoca poruke, datum i vreme) i kalendara kompanije PwC (ime i prezime organizatora, ime i prezime učesnika događaja, datum i vreme događaja) koji omogućavaju interakciju između PwC korisnika podataka i kontakata tj. trećih lica.  

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

PwC korisnici kontakata imaju pristup podacima o ličnosti poslovnih kontakata i mogu da ih koriste za pribavljanje više informacija o klijentu, odnosno o prilikama za koje su zainteresovani. Podaci o ličnosti koji se odnose na poslovne kontakte mogu da se koriste u sledeće svrhe:

 • Razvoj poslovanja i usluga,
 • Pružanje informacija o kompaniji PwC i uslugama koje pruža,
 • Stavljanje podataka o ličnosti na raspolaganje zaposlenima u PwC koji će iste koristiti za potrebe pružanje usluga, odnosno ponude novih usluga,
 • Identifikovanje potencijalnih klijenata,
 • Analizu tržišnih trendova, poslovnih veza i prodajnih mogućnosti.

Osim pomenutog, PwC CRM sistem koristi algoritam za procenu stepena interakcije koji se ostvaruje između PwC korisnika kontakata i samih kontakta.  Rangiranje se vrši prvenstveno na osnovu obeležja interakcije kao što su učestalost, trajanje, skorašnjost i vreme odziva.   

 

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti poslovnih kontakata na osnovu svojih legitimnih interesa, odnosno saglasnosti za obradu podataka ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka. U interesu kompanije PwC je da oglašava svoje usluge, odnosno upućuje saopštenja i druga pisana obraćanja licima za koja veruje da su zainteresovana za ista.

 

View more

Zadržavanje podataka

Podaci o ličnosti zadržavaju se u PwC CRM sistemu tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe navedene u tekstu gore (npr. dokle god vodimo, odnosno imamo razloga da vodimo evidenciju poslovnih kontakata).

 

View more

Fizička lica povezana sa klijentima kompanije PwC

Prikupljanje podataka o ličnosti

Naša politika podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od klijenata tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno u pomenute svrhe.

Kada treba obradimo podatke o ličnosti za potrebe pružanja profesionalnih usluga, od klijenata tražimo da obaveste lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu „Nosioci podataka“) da će njihovi podaci biti korišćeni. Naši klijenti mogu da da koriste relevantne odeljke ove Izjave o (zaštiti) privatnosti, odnosno da upute nosioce podataka da koriste iste, ukoliko to smatraju potrebnim.

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od klijenata, odnosno trećih lica koji postupaju u skladu sa instrukcijama koje su dobili od klijenata.

Podaci o ličnosti uključuju ime, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email, kao i druge podatke poslovnih kontakata.

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koriste se u sledeće svrhe:

Pružanje profesionalnih usluga
Kompanija PwC pruža čitav spektar profesionalnih usluga.  Neke usluge zahtevaju obradu podataka o ličnosti radi pružanja usluge savetovanja, odnosno izrade izveštaja.  Primera radi, u okviru revizije finansijskih izveštaja analiziramo podatke o platama dok kod usluga u oblasti globalne mobilnosti zaposlenih i penzija često moramo da koristimo podatke o ličnosti.

- Upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga
Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti radi realizacije poslovnih aktivnosti koje obuhvataju:

 • upravljanje odnosima sa klijentima;
 • razvoj poslovanja i usluga (npr. utvrđivanje potreba klijenata i poboljšanje kvaliteta usluga);
 • održavanje i korišćenje informacionih sistema;
 • hosting usluge;
 • administraciju veb-sajta, sistema i programa i njihovo upravljanje.

Obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima
Kompanija PwC ima uspostavljene mere bezbednosti radi zaštite svojih informacija i informacija klijenata (kao i zaštite podataka o ličnosti), kojima je obuhvaćeno otkrivanje, ispitivanje i rešavanje bezbednosnih pretnji.  Obrada podataka o ličnosti može da se vrši u sklopu kontrole bezbednosti npr. kroz automatsko pretraživanje e-pošte štetne po uređaj.   Kompanija PwC vrši kontrolu kvaliteta usluga. Kontrolom  može biti obuhvaćena obrada podataka o ličnosti pohranjenih u posebnim datotekama koje se odnose na klijente.  Kompanija PwC ima uspostavljene politike i procedure za potrebe praćenja  kvaliteta usluga i upravljanja rizicima po osnovu ugovora sa klijentima.  Kompanija PwC prikuplja i čuva podatke o ličnosti u okviru procedure za prihvatanje angažovanja.

Poslovanja u skladu sa zahtevima zakonske regulative, odnosno strukovnog tela čiji je PwC član
Kao svaki pružalac profesionalnih usluga, kompanija PwC je dužna da postupa u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke.   Kompanija PwC je dužna da vodi evidencije iz kojih se vidi da pruža usluge saglasno pomenutoj obavezi, a moguće je da su u evidencijama sadržani podaci o ličnosti.

 

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kada zakonska regulativa nalaže obradu podataka o ličnosti, kao pri  ispunjavanju poreske obaveze ili, pak, evidentiranja pruženih usluga, obrada ličnih podataka fizičkih lica povezanih sa korporativnim klijentima kompanije PwC zasniva se na zakonskoj obavezi.

Osim toga, mi možemo da vršimo obradu ličnih podataka fizičkih lica povezanih sa našim korporativnim klijentima na osnovu naših legitimnih poslovnih interesa (npr. pružanje usluga poslodavcu nosioca podataka), odnosno na osnovu saglasnosti za obradu podataka ukoliko je istra tražena od nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

Kompanija PwC zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).   

U odsustvu zakonske regulative, odnosno ugovornih ili zakonskih zahteva u pogledu zadržavanja podataka, period zadržavanja podataka i evidencije pruženih usluga kraći je od 10 godina.

 

View more

Privatni klijenti (Fizička lica)

Prikupljanje podataka o ličnosti

Naša politika podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od klijenata tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno u pomenute svrhe.

Kada treba obradimo podatke o ličnosti za potrebe pružanja profesionalnih usluga, od klijenata tražimo da obaveste druga lica na koje se podaci odnose, kao što su članovi porodice, da će njihovi podaci biti korišćeni.

S obzirom na raznovrsnost usluga koje pružamo privatnim klijentima (fizičkim licima), vršimo obradu brojnih kategorija podataka o ličnosti, zavisno od usluge koju pružamo, kao što su:

 • Kontakt podaci,
 • Poslovna aktivnost,
 • Porodični podaci,
 • Prihodi, porezi i drugi finansijski podaci,
 • Ulaganja i druga finansijska učešća

Mi imamo pravo da vršimo prikupljanje posebnih kategorija podataka o ličnosti, kada je reč o pojedinim uslugama, odnosno  delatnostima, odnosno kada to zahteva zakonska regulativa ili, pak, uz saglasnost fizičkog lica.  

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od klijenata, odnosno trećih lica koja postupaju u skladu sa instrukcijama koje su dobili od klijenata.  

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koriste se u sledeće svrhe:

Pružanje profesionalnih usluga
Kompanija PwC pruža čitav spektar profesionalnih usluga.  Pojedine usluge zahtevaju obradu podataka o ličnosti radi pružanja usluge savetovanja, odnosno izrade izveštaja.  Primera radi, podatke o ličnosti moramo da koristimo prilikom pružanja usluge savetovanja u oblasti oporezivanja i socijalnog osiguranja, kao i pri pružanju usluga stranim državljanima.

Upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga
Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti radi realizacije poslovnih aktivnosti koje obuhvataju:

 • upravljanje odnosima sa klijentima;
 • razvoj poslovanja i usluga (npr. utvrđivanje potreba klijenata i poboljšanje kvaliteta usluga);
 • održavanje i korišćenje informacionih sistema;
 • hosting usluge; i
 • administraciju veb-sajta, sistema i programa i njihovo upravljanje.
   

Obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima
Kompanija PwC ima uspostavljene mere bezbednosti radi zaštite svojih informacija i informacija klijenata (kao i zaštite podataka o ličnosti), kojima je obuhvaćeno otkrivanje, ispitivanje i rešavanje bezbednosnih pretnji.  Obrada podataka o ličnosti može da se vrši u sklopu kontrole bezbednosti npr. kroz automatsko pretraživanje e-pošte štetne po uređaj.  Kompanija PwC vrši kontrolu kvaliteta usluga. Kontrolom može biti obuhvaćena obrada podataka o ličnosti pohranjenjih u posebnim datotekama koje se odnose na klijente.  Imamo uspostavljene politike i procedure za potrebe praćenja  kvaliteta usluga i upravljanja rizicima po osnovu ugovora sa klijentima.  Kompanija PwC prikuplja i čuva podatke o ličnosti u okviru procedure za prihvatanje angažovanja.  

- Pružanje informacija o kompaniji PwC i uslugama koje pružamo
Saglasno važećoj zakonskoj regulativi, koristimo kontakt podatke klijenata sa ciljem da im pružimo informacije o nama i našim uslugama za koje smatramo da bi im mogle biti od koristi.   Reč je o  informacijama koje se odnose na aktuelna dešavanja i trenutno stanje u sektoru, informacijama koje se odnose na usluge koje bi mogle biti relevantne za naše klijente, odnosno pozivnicama za prisustvo različitim manifestacijama.  
 

Poslovanja u skladu sa zahtevima zakonske regulative, odnosno strukovnog tela čiji je PwC član
Kao svaki pružalac profesionalnih usluga, kompanija PwC je dužna da postupa u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke.  Kompanija PwC je dužna da vodi evidencije iz kojih se vidi da pruža usluge saglasno pomenutoj obavezi, a moguće je da su u evidencijama sadržani podaci o ličnosti.

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši za potrebe izvršenja ugovora u kojem je nosilac podataka o ličnosti jedna od ugovornih strana, kao što je slučaj kod pružanja usluga, za obradu podataka o ličnosti postoji zakonski osnov. Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši radi postupanja  skladu sa zakonskom obavezom, kao što je postupanje u skladu sa poreskim obavezama, odnosno zahtevima za evidentiranje pruženih usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na zakonskoj obavezi. Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija PwC se oslanja na svoj legitimni interes, odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

Kompanija PwC zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).   

U odsustvu zakonske regulative, odnosno ugovornih ili zakonskih zahteva u pogledu zadržavanja podataka period zadržavanja podataka i evidencije pruženih usluga kraći je od 10 godina.

 

View more

Pojedinci koji koriste naše aplikacije

Kompanija PwC pruža spoljnim korisnicima pristup aplikacija kojima upravlja.  Pomenute aplikacije imaju svoje vlastite Izjave o privatnosti u kojima su objašnjeni razlozi prikupljanja i načini obrade podataka o ličnosti.  Korisnike naših aplikacija upućujemo da pročitaju Izjave o privatnosti koje su dostupne za svaku pojedinačnu aplikaciju.

Pojedinci čije podatke o ličnosti pribavljamo radi pružanja usluga našim klijentima

Prikupljanje podataka o ličnosti

Naša politika podrazumeva prikupljanje samo onih podataka o ličnosti koji su potrebni za jasno određene svrhe te od klijenata tražimo da nam povere podatke o ličnosti samo onda kada je to potrebno za pomenute svrhe.

Kada treba obradimo podatke o ličnosti za potrebe pružanja usluga, od klijenata tražimo da obaveste lica na koje se podaci odnose da će njihovi podaci biti korišćeni.

Prikupljamo i koristimo kontakt podatke za potrebe naših klijenata  radi upravljanja i očuvanja poslovnih odnosa sa pomenutim pojedincima.  Više informacija o procesu obrade ove vrste podataka nalazi se u Izjave o privatnosti u odeljku Poslovni kontakti.

Imajući u vidu raznovrsnost usluga koje pružamo klijentima, vršimo obradu brojnih kategorija podataka o ličnosti kao što su:

 • Kontakt podaci,
 • Poslovna aktivnost,
 • Informacije o upravi društva i zaposlenima,
 • Zarade i drugi finansijski podaci,
 • Ulaganja i druga finansijska učešća

Po pravilu, podatke o ličnosti prikupljamo od klijenata, odnosno trećih lica koji postupaju u skladu sa instrukcijama koje su dobili od klijenata. Za potrebe pojedinih usluga, kao npr. kada za potrebe klijenta vršimo analizu poslovanja ciljnog preduzeća u procesu akvizicije, podatke o ličnosti možemo pribaviti od uprave ciljnog preduzeća i njegovih zaposlenih ili, pak, od trećeg lica koje postupa u skladu sa instrukcijama dobijenim od ciljnog preduzeća.

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

 • Pružanje profesionalnih usluga
  Kompanija PwC pruža čitav spektar profesionalnih usluga (za informacije o našim uslugama pritisnite ovde[1] ).  Pojedine usluge zahtevaju obradu podataka o ličnosti radi pružanja usluge savetovanja, odnosno izrade izveštaja.  Primera radi, u okviru revizije finansijskih izveštaja analiziramo podatke o platama dok kod usluga u oblasti globalne mobilnosti zaposlenih i penzija često moramo da koristimo podatke o ličnosti.

 • Upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga
  Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti radi realizacije poslovnih aktivnosti koje obuhvataju:
 •  upravljanje odnosima sa klijentima;
 • razvoj poslovanja i usluga (npr. utvrđivanje potreba klijenata i poboljšanje kvaliteta usluga);
 • održavanje i korišćenje informacionih sistema;
 • hosting usluge; 
 • administraciju veb-sajta, sistema i programa i njihovo upravljanje.

 • Obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima
  Kompanija PwC ima uspostavljene mere bezbednosti radi zaštite svojih informacija i informacija klijenata (kao i zaštite podataka o ličnosti), kojima je obuhvaćeno otkrivanje, ispitivanje i rešavanje bezbednosnih pretnji.  Obrada podataka o ličnosti može da se vrši u sklopu kontrole bezbednosti npr. kroz automatsko pretraživanje e-pošte štetne po uređaj.  Kompanija PwC vrši kontrolu kvaliteta usluga. Kontrolom može biti obuhvaćena obrada podataka o ličnosti pohranjenih u posebnim datotekama koje se odnose na klijente.  Imamo uspostavljene politike i procedure za potrebe praćenja  kvaliteta usluga i upravljanja rizicima po osnovu ugovora sa klijentima. 

 • Poslovanja u skladu sa zahtevima zakonske regulative, odnosno strukovnog tela čiji je PwC član
  Kao svaki pružalac profesionalnih usluga, kompanija PwC je dužna da postupa u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke.  Kompanija PwC je dužna da vodi evidencije iz kojih se vidi da pruža usluge saglasno pomenutoj obavezi, a moguće je da su u evidencijama sadržani podaci o ličnosti.

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Ukoliko se obrada ličnih podataka koje pribavljamo  radi pružanja usluga klijentima vrši radi postupanja  u skladu sa zakonskom obavezom, kao što je postupanje u skladu sa poreskim obavezama, odnosno zahtevima za evidentiranje pruženih usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na zakonskoj obavezi. Ukoliko se gore pomenuta obrada ličnih podataka vrši u druge svrhe navedene u ovom odeljku, kompanija PwC se oslanja na svoj legitimni interes (npr. pružanje usluga), odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

Kompanija PwC zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).   

U odsustvu zakonske regulative, odnosno ugovornih ili zakonskih zahteva u pogledu zadržavanja podataka period zadržavanja podataka i evidencije pruženih usluga kraći je od 10 godina.

 

View more

Ostala lica koja nam se obrate

Podatke o  ličnosti prikupljamo kada nam se pojedinac obrati sa pitanjem, žalbom, komentarom, odnosno  kada nam uputi neku povratnu informaciju (ime, kontakt podaci i sadržaj komunikacije).  U toj situaciji pojedinac ima podatke o ličnosti koje nam poverava, a koje mi koristimo u cilju davanja  odgovora na upit, odnosno rešavanja problema, već prema potrebi. Gore pomenuti podaci o ličnosti uključuju ime, naziv poslodavca, zvanje, broj telefona, email, kao i druge poslovne podatke.  

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija PwC se oslanja na svoj legitimni interes, odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

PwC zadržava lične podatke iz ovog odeljka onoliki vremenski period za koji smatramo da je potrebno za svrhu za koju su podaci prikupljeni.

View more

Podnosioci prijava za posao

Prilikom podnošenja prijave za posao u kompaniji PwC putem interneta, tj. preko stranice "Karijera u PwC", podnosioci prijava su dužni da obrate pažnju na informacije koje su im na raspolaganju prilikom prijavljivanja za posao tj. na pojedinosti kao što su razlozi  prikupljanja podataka o ličnosti i način obrade podataka.  

Dobavljači (uključujući podizvođače i fizička lica povezana sa našim dobavljačima i podizvođačima)

Prikupljanje podataka o ličnosti

Vršimo prikupljanje i obradu podataka o ličnosti naših dobavljača (kao i podataka o ličnosti podizvođača i fizičkih lica povezanih sa našim dobavljačima i podizvođačima) radi upravljanja poslovnim odnosima, zaključivanja ugovora, angažovanja dobavljača i, tamo gde je relevantno, pružanja profesionalnih usluga klijentima.

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti koriste se u sledeće svrhe:

Primanje usluga
Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti dobavljača i njihovih zaposlenih kako bi mogla da prima usluge. Primera radi, ukoliko dobavljač pruža uslugu upravljanja objektima, odnosno ukoliko pruža druge eksterne usluge, kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti onih fizičkih lica angažovanih na pružanju usluge.

Pružanje profesionalnih usluga klijentima
Ukoliko dobavljač pomaže kompaniji PwC u procesu pružanja profesionalnih usluga klijentima, kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti samo za ona lica angažovana na pružanju usluga, i to radi upravljanja odnosima sa dobavljačem i relevantnim fizičkim licima i pružanja usluga klijentima (npr. ukoliko dobavljač stavi na raspolaganje svoje zaposlene koji će kao deo PwC tima biti angažovani na pružanju usluga klijentima kompanije PwC).

- Upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga

 •  Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti radi realizacije poslovnih aktivnosti koje obuhvataju:
 • upravljanje odnosima sa dobavljačima;
 • razvoj poslovanja i usluga (npr. utvrđivanje potreba klijenata i poboljšanje kvaliteta usluga);
 • održavanje i korišćenje informacionih sistema;
 • hosting usluge;
 • administraciju veb-sajta, sistema i programa i njihovo upravljanje.
   

- Obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima
Kompanija PwC ima uspostavljene mere bezbednosti radi zaštite svojih informacija i informacija klijenata (kao i zaštite podataka o ličnosti), kojima je obuhvaćeno otkrivanje, ispitivanje i rešavanje bezbednosnih pretnji.  Obrada podataka o ličnosti može da se vrši u sklopu kontrole bezbednosti npr. kroz automatsko pretraživanje e-pošte štetne po uređaj.  Imamo uspostavljene politike i procedure za potrebe praćenja  kvaliteta usluga i upravljanja rizicima po osnovu ugovora sa dobavljačima.  Kompanija PwC prikuplja i čuva podatke o ličnosti u okviru procedure za prihvatanje dobavljača.  Kompanija PwC vrši kontrolu kvaliteta usluga. Kontrolom može biti obuhvaćena obrada podataka o ličnosti.

 

Pružanje informacija o kompaniji PwC i uslugama koje pružamo
Osim ukoliko se od nas traži da to ne činimo, koristimo podatke poslovnih saradnika za potrebe dostavljanja informacija o nama i našim uslugama za koje smatramo da bi mogle biti od koristi.  Reč je o informacijama koje se odnose na aktuelna dešavanja i trenutno stanje u sektoru, informacijama koje se odnose na usluge koje bi mogle biti relevantne za naše klijente, odnosno pozivnicama za prisustvo različitim manifestacijama.

   

- Poslovanja u skladu sa zahtevima zakonske regulative, odnosno strukovnog tela čiji je PwC član
Kao svaki pružalac profesionalnih usluga, kompanija PwC je dužna da postupa u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima struke.   Kompanija PwC je dužna da vodi evidencije iz kojih se vidi da pruža usluge saglasno pomenutoj obavezi, a moguće je da su u evidencijama sadržani podaci o ličnosti.

 

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši za potrebe izvršenja ugovora u kojem je nosilac podataka o ličnosti jedna od ugovornih strana, kao što je slučaj kod obrade podataka za potrebe primaoca usluga, za obradu podataka o ličnosti postoji zakonski osnov. Ukoliko se obrada podatka o ličnosti vrši radi postupanja skladu sa zakonskom obavezom, kao što je postupanje u skladu sa poreskim obavezama, odnosno zahtevima za evidentiranje primljenih usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na zakonskoj obavezi. Ako se vrši obrada podataka u druge tj. gore navedene svrhe, kompanija PwC se oslanja na svoj legitimni interes (npr. primanje  usluga, pružanje usluga, upravljanje i razvoj poslovanja i realizacija usluga, obezbeđivanje sigurnosti, kvaliteta i upravljanja rizicima) odnosno na pribavljenu saglasnost za obradu podataka, ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

Kompanija PwC zadržava obrađene podatke o ličnosti tokom vremenskog perioda neophodnog za realizaciju svrhe u koju su podaci prikupljeni (odnosno u vremenskom periodu koji propisuje važeća zakonska regulativa).   

Podaci o ličnosti mogu da se čuvaju tokom dužeg vremenskog perioda ukoliko zakonska regulativ zahteva zadržavanje podataka u dužem roku, odnosno radi ustanovljenja, ostvarivanja i odbrane naših zakonskih prava.

 

View more

Posetioci našeg poslovnog prostora

U našem poslovnom prostoru uspostavljene su mere bezbednosti, uključujući video nadzor (CCTV) i sistem kontrole pristupa zgradi.

U našem poslovnom prostoru postoje indikatori koji ukazuju na to da je video nadzor uključen. Zabeleženi snimci čuvaju se na sigurnom mestu i pristupa im se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio).  Video zapisi se uglavnom automatski brišu posle izvesnog vremena, osim ukoliko ne postoji problem koji treba ispitati (kao npr. krađa).

Od posetilaca tražimo da se prijave na recepciji a evidenciju posetilaca čuvamo tokom određenog perioda.  Evidencija posetilaca se čuvaj na sigurnom mestu i pristupa joj se prema potrebi (npr. radi razmatranja incidenta koji se desio).  Oslanjamo se na naš legitimni interes a to je da obezbedimo zaštitu i sigurnost zaposlenih u poslovnom prostoru.

 

Posetioci našeg veb-sajta

Posetioci našeg veb-sajta

Po pravilu, posetioci našeg veb-sajta imaju kontrolu nad podacima o ličnost koje razmenjuju sa nama.  Uz pomoć kolačića na našem veb-sajtu mi možemo automatski da uhvatimo podatke o ličnosti u ograničenom obimu.

Reč je o podacima o ličnosti kao što su ime posetioca veb-sajta, zvanje, adresa kompanije, email adresa, broj telefona i faksa koje pribavljamo onda kada se posetilac prijavi da od nas dobija različita obaveštenja.

Osim toga, posetioci imaju mogućnost da nam pošalju svoj email prekog našeg veb-sajta. Poruke koje dobijamo od njih sadrže informacije kao što su nadimak i email korisnika, kao i  sve ostale informacije koje korisnik želi da navede u poruci.    

Molimo vas da nam preko našeg veb-sajta ne poveravate osetljive informacije (kao što su podaci o rasnoj i etničkoj pripadnosti; političkom opredeljenju; verskom i filozofskom ubeđenju; članstvu u sindikatu; fizičkom i mentalnom zdravlju, genetski podaci; biometrijski podaci; podaci o seksualnom životu ili seksualnom opredeljenju; podaci iz kaznene evidencije). Ipak, ukoliko iz bilo kog razloga odlučite da nam poverite osetljive informacije, vi nam samom tim činom dajete vašu izričitu saglasnost da možemo da  prikupljamo i koristimo osetljive  informacija na način utvrđen u ovoj Izjavi o privatnosti, odnosno na način naveden na mestu obelodanjivanja pomenutih informacija.  

View more

Kolačići

Kompanija PwC koristi male tekstualne datoteke tzv. "kolačiće" koje prenosi na čvrst disk vašeg računara. Kolačići pomažu u procesu personalizacije sadržaja i unapređenja vašeg iskustva pri pretraživanju veb-sajta tako što prikazuju tj. nude sadržaje koji su u velikoj meri relevantni za vas i za koje ćete verovatno biti zainteresovani.   Danas, gotovo svi veb-sajtovi koriste kolačiće.  Međutim, ukoliko se zbog prisustva kolačića ne osećate prijatno, možete da odbijete instaliranje kolačića, budući da većina pretraživača nudi korisnicima pomenutu opciju.  Da biste se registrovali na našem veb-sajtu morate da prihvatite upotrebu kolačića.  Ukoliko onemogućite instaliranje kolačića, nećete moći da koristite neke od funkcionalnosti na veb-stranici.  Ukoliko želite, po završetku posete našem veb-sajtu možete da uklonite kolačiće sa vašeg računara.

Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće posetite našu stranicu  o kolačićima.

 

View more

Korišćenje podataka o ličnosti

prikupljanje podataka)  Podaci o ličnosti se uglavnom prikupljaju za potrebe:

·         registrovanja radi pregleda određenih stranica na veb-sajtu;

·         pretplate na dobijanje najnovijih informacija;  

·         upućivanja zahteva za informacijama;

·         distribucije traženog materijala;

·         podnošenja radne biografije;

·         praćenja primene i sprovođenja uslova korišćenja naše veb-stranice;

·         upravljanja i administracije veb-sajta, potvrde i provere identiteta, sprečavanja neovlašćenog pristupa oblastima kojima je pristup ograničen, pristupa ozbiljnim i dužim sadržajima i drugim uslugama namenjenim registrovanim korisnicima;

·         dobijanja zbirnih podataka u cilju veb analitike i različitih poboljšanja.

Osim ukoliko se od nas traži da to ne činimo, vaše podatke o ličnosti možemo da koristimo kako bismo stupili u kontakt sa vama i obavestili vas o našim poslovnim aktivnostima, uslugama koje pružamo i predstojećim događajima te pružili druge informacije koje bi za vas mogle biti od značaja.  Ukoliko posetioci našeg veb-sajta kasnije odluče da se odjave sa naših mailing lista, uputstvo mogu pronaći na za to predviđenoj veb stranici, kao i u našoj prepisci sa njima ili nam, pak, mogu pisati sa zahtevom za odjavu na ivana.m@pwc.com .

Naš veb-sajt ne vrši prikupljanje niti kompilaciju podataka o ličnosti radi njihove kasnije distribucije, odnosno prodaje trećim licima za potrebe potrošačkog marketinga ili, pak, pružanja tzv. mail hosting usluge.  U slučaju nastanka situacije u kojoj bi se informacija eventualno mogla razmeniti sa licem koje nije članica mreže društava PwC, od posetilaca veb-sajta traži se saglasnost.

 

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

Kompanija PwC vrši obradu podataka o ličnosti posetilaca veb-sajta na osnovu svojih legitimnih interesa, odnosno saglasnosti za obradu podataka ukoliko je saglasnost tražena od nosioca podataka. Primera radi, prilikom reklamiranja i oglašavanja naših usluga težimo tome da naš propagandni materijal bude relevantan za određenu ciljnu grupu stoga je moguće da ćemo vršiti obradu podataka o ličnosti radi prilagođavanja marketinškog materijala interesovanjima nosioca podataka.

 

View more

Zadržavanje podataka

Kompanija PwC zadržava podatke o ličnosti prikupljene putem veb-sajta dokle god je to potrebno (npr. dokle god ostvaruje poslovnu saradnju sa konkretnim licem). 

 

View more

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti  

Pravni osnov za obradu svake od kategorija ličnih podataka naveden je u relevantnim odeljcima u tekstu gore. Kada vršimo obradu  podataka o ličnosti saglasno našim legitimnim interesima, mi vodimo računa o tome da budu uzete u obzir i odmerene sve eventualne posledice tog čina po nosioce podataka (kako pozitivne tako i negativne), kao i prava nosilaca podataka u skladu sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite podataka. Međutim, to ne znači da naši legitimni interesi automatski imaju prevagu nad interesima nosilaca podataka. Mi ne vršimo obradu podataka o ličnosti onda kada bi posledice obrade podataka po nosioce podataka bile veće nego što su naši interesi (osim ukoliko nemamo saglasnost za to, odnosno ukoliko to ne zahteva, odnosno dopušta zakonska regulativa).

Kada i na koji način vršimo razmenu podataka o ličnosti. Mesta na kojima se vrši obrada podataka

Razmenu podataka sa drugim licima vršimo samo onda kada nam zakon dozvoljava.  Prilikom razmene podataka sa drugim licima mi zaključujemo ugovore i koristimo druge mehanizme zaštite sa ciljem da zaštitimo podatke i poslujemo u skladu sa našom politikom o zaštiti podataka i standardima u oblasti bezbednosti podataka i očuvanja poverljivosti informacija.

Mi smo deo globalne mreže društava te, kao i drugi pružaoci profesionalnih usluga, koristimo usluge trećih lica sa sedištem u inostranstvu da nam pomognu u realizaciji poslovnih aktivnosti.   Shodno tome, moguće je da će se podaci o ličnosti prenositi u druge zemlje, mimo one u kojoj se nalazi naše sedište, kao i sedišta naših klijenata.  

Budući da je oblast koja se odnosi na podatke o ličnosti regulisana zakonima EU, skrećemo vam pažnju na sledeće: prekogranični prenos podataka može da se odnosi na prenos podataka u zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), kao i u zemlje koje nemaju zakonsku regulativu u oblasti zaštite podataka o ličnosti.   Kompanija PwC je preduzela mere sa ciljem da obezbedi adekvatnu zaštitu svih podataka o ličnosti, kao i da svi prenosi podataka o ličnosti izvan EEA budu izvršeni u zakonito sprovedenom postupku.   U slučajevima kada vršimo prenos podataka o ličnosti izvan EEA, primera radi u zemlju koja od strane Evropske komisije nije označena kao zemlja koja pruža adekvatan stepen zaštite podataka o ličnosti, prenos podatka vršimo saglasno ugovoru koji uključuje zahteve EU u pogledu prenosa podataka o ličnosti izvan EEA kao što su uvođenje standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Evropske komisije.  Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije mogu se preuzeti ovde.

Podaci o ličnosti koje poseduje kompanija PwC mogu se preneti:

 • Drugim članicama mreže PwC društava.
  Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže PwC društava, pritisnite ovde. Kompanija PwC ima pravo da vrši razmenu podataka o ličnosti sa drugim članicama PwC mreže društava kada je to potrebno iz administrativnih razloga, kao i radi  pružanja profesionalnih usluga našim klijentima (npr. prilikom pružanja usluga koje uključuju usluge savetovanja od strane PwC društava sa sedištem u inostranstvu).  Naše poslovne kontakte mogu videti i koristiti ostali PwC korisnici kontakata zaposleni u kompanijama članicama mreže PwC društava, i to radi sticanja više informacija o kontaktu, klijentu ili, pak, prilikama za koje su zainteresovani (za više informacija o obradi ove vrste podataka, videti odeljak Poslovni kontakti u okviru Izjave o privatnosti).
 • Trećim licima (organizacijama) koja nam obezbeđuju aplikacije i njihove funkcionalnosti, odnosno pružaju usluge obrade podataka ili usluge u oblasti informacionih tehnologija.
 •  Usluge trećih lica koristimo radi dobijanja pomoći u procesu pružanju naših usluga, kao i u procesu  uspostavljanja, pokretanja i upravljanja  našim internim IT sistemima.  Reč je o subjektima koji obezbeđuju informacione tehnologije, uslugu „Cloud“ servisa, upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu i upravljanje, analizu podataka, uslugu bekapovanja, kao i uslugu zaštite i skladištenja podataka.  Serveri koji pokreću i omogućavaju rad „Cloud“ tehnologija nalaze se u obezbeđenim centrima podataka širom sveta a podaci o ličnosti mogu se skladištiti u svakom od njih.
 • Trećim licima (organizacijama) koja nam na drugačiji način pomažu u procesu pružanja roba, usluga i informacija.
 •  Revizorima i drugim licima koja pružaju profesionalne usluge savetovanja.
 •  Organima za sprovođenje zakona, vladinim institucijama i regulatornim telima, odnosno trećim licima u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
 • Nadležna treća lica nam povremeno upućuju zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti kao što su zahtevi radi  provere usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativom, ispitivanja navoda o počinjenom krivičnom delu, ustanovljenja, ostvarivanja i odbrane zakonskih prava.  Zahteve za obelodanjivanje podataka o ličnosti ispunjavamo samo ukoliko dopušta važeća zakonska regulativa.

Izmene i dopune Izjave o privatnosti

Imajući u vidu da je transparentnost poslovanja trajna obaveza, redovno vršimo proveru Izjave o privatnosti.

Ova Izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 4. maja 2018. godine.

 

Kontrolor podataka i kontakt podaci

Kontrolor podataka je PricewaterhouseCoopers d.o.o. i PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o., odnosno članica mreže društava PwC, naznačena na spisku do kog vodi ovaj  link, koja predstavlja ugovornu stranu u postupku pružanja/primanja usluga. Drugim rečima, kontrolor podataka je  društvo sa kojim ste zaključili ugovor.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti odnosno o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podataka o ličnosti, pozovite nas na:

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Omladinskih brigada 88a

11070 Belgrade

Email: rs_privacy@pwc.com  

Phone: +381 11 3302 100

Prava pojedinaca i kako ih ostvariti

Pojedinci imaju određena prava nad svojim ličnim podacima, dok su kontrolori podataka (lica kojima su ti podaci povereni) odgovorni za realizaciju pomenutih prava. Odlučivanjem o tome na koji način i zbog čega vršimo obradu podatka postajemo kontrolori podataka. Više informacija o pravima pojedinaca i načinima ostvarivanja pomenutih prava nalazi se u daljem tekstu.

Pristup podacima o ličnosti

Vi imate pravo pristupa podacima o ličnosti koji su nama, kao kontroloru podataka, povereni.  Ovo pravo možete da ostvarite upućivanjem email-a na rs_privacy@pwc.com, odnosno popunjavanjem posebnog formulara koji možete preuzeti ovde. 

Izmene i dopune podataka o ličnosti

Izmene i dopunu podataka o ličnosti koji su nam povereni možete da izvršite upućivanjem email-a na  petar.mijatovic@pwc.com, stupanjem u kontakt sa nama preko stranice za registraciju na našem veb-sajtu ili, pak, direktnom izmenom podataka o ličnosti u aplikacijama na kojima ste registrovani.

Nakon prijema obaveštenja o tome da podatak o ličnosti koji smo već obradili nije više validan, mi vršimo  izmenu podatka, čim je to praktično izvodljivo, u skladu sa  ažuriranom informacijom koju ste nam dostavili.  

Povlačenje saglasnosti

Kada vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti nosioca podataka, nosilac podatka ima pravo da povuče svoju izjavu o saglasnosti u svakom trenutku.  Po pravilu, mi ne vršimo obradu podataka o ličnosti na osnovu pribavljene saglasnosti (jer nam najčešće drugi pravni osnov to omogućava).  Da biste povukli saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti, pišite nam na rs_privacy@pwc.com, odnosno ukoliko ne želite više da primate objave i marketinški materijal kompanije PwC , pritisnite link za odjavu koji se nalazi u email-u koji smo vam poslali.

Pravo na odbijanje, odnosno ograničavanje obrade podataka o ličnosti

Vi imate pravo da u svakom trenutku, iz razumnih razloga koji se odnose na vašu situaciju, ograničite, odnosno odbijete obradu vaših podataka o ličnosti, osim ukoliko obradu podataka ne nalaže zakonska regulativa.

Tada mi prestajemo da vršimo, odnosno ograničavamo vršenje obrade podataka o ličnosti, osim u situaciji kada možemo da dokažemo pravni osnov za obradu podatka ili pokretanje, odnosno izvršenje sudskog postupka radi naplate potraživanja ili, pak, za odbranu u slučaju tužbe. 

Ostala prava nosioca podataka

Obaveštenje o transparentnosti treba da pruži informaciju o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, kao i na koji način ih koristimo.   Osim prava na pristup podacima, izmenu i dopunu podataka, ograničenje ili odbijanje obrade podataka o ličnosti, nosioci podataka mogu imati i druga prava u pogledu podataka o ličnosti koja su nam poverena, i to pravo na brisanje podataka i pravo na prenosivost podataka (data portability).  

Ukoliko želite da realizujete bilo koje od pomenutih prava, pošaljite nam email na rs_privacy@pwc.com.

Žalbe

Nadamo se da nikada nećete imati potrebu za upućivanje žalbe. Ipak, ukoliko želite da podnesete žalbu na način korišćenja podataka o ličnosti od strane PwC, pošaljite nam email uz jasan opis žalbe na  rs_privacy@pwc.com. Razmotrićemo i odgovoriti na sve žalbe koje budemo primili.

Osim pomenutog, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Više informacija o vašim pravima, kao i načinu podnošenja žalbe Povereniku nalazi se na https://www.poverenik.rs/sr/

Ukoliko postoji opcija da se žalba uputi drugom nadležnom organu – dodati kontakt podatke.

Pratite nas: