Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti ugovorača/preduzetnika

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova: 

 

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 2) ZZPL-a -  izvršenje ugovora sa licem na koje se podaci odnose Zaključenje i izvršenje ugovora, npr. isplata ili kreiranje trening programa

Član 12. stav 1 tačka 3) ZZPL-a - poštovanje pravnih obaveza 

Član 17. stav 2 tačka 2) i 8) ZZPL-a  - izvršenja obaveza i ostvarivanje određenih prava u oblasti socijalnog osiguranja i socijalne zaštite i pružanja usluga zdravstvene ili socijalne zaštite ili upravljanja zdravstvenim ili socijalnim sistemima 

Naplata:

 • akontacije za porez na prihod građana;

 • doprinosa za socijalno osiguranje;

 • doprinosa za zdravstveno osiguranje;

Primenjuje se samo ako je PwC u obavezi da sprovodi gore navedene aktivnosti.

 

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a;

Član 17. stav 2 tačka 6) ZZPL-a ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a;

 

 • Upravljanje PwC poslovanjem, uključujući planiranje i organizovanje rada i koordinacije sa drugim društvima iz PwC mreže („PwC društva) i trenutnim ili potencijalnim klijentima;

 • Kreiranje relevantnih informacija u vezi sa kontakt podacima ugovorača/preduzetnika, kvalifikacijama, veštinama, eskpertizom, poslovnim interesovanjima i dostupnosti za rad u PwC sa klijentima, potencijalnim klijentima i drugima u vezi sa PwC poslovanjem, kao i sa drugim PwC društvima za potrebe interne administracije PwC mreže;

 • Poslovni marketing, marketing i odnosi sa javnošću u skladu sa uslugama koje pruža ugovarač/preduzetnik;

 • Obezbeđivanje bezbednosti, uključujući praćenje pristupa poslovnom prostoru PwC-a i obezbeđivanje usklađivanja sa našim relevantnim obavezama koji proizilaze iz standarda i pravila PwC mreže, kao i praćenje vašeg usklađivanja sa istim;

 • Upravljanje rizicima, uključujući sprečavanje prevare i interne istrage i inspekcije;

 • Upravljanje osobljem, ankete, uporedne procene i druge analize u vezi sa osobljem;

 • Ostvarivanje pravnih zahteva, ispitivanje i odbrana pravnih zahteva - koja se realizuje i u delu obrade posebnih kategorija podataka o ličnosti.

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • trenutni i potencijalni klijenti PwC-a, profesionalni savetnici PwC-a, trenutni i potencijalni dobavljači i pružaoci proizvoda i usluga isključivo u obimu neophodnom da Vas kontaktiraju i da vam omoguće adekvatno izvršenje profesionalnih dužnosti;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani za vreme trajanja ugovora. Nakon toga, lični podaci mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve.

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

8. Davanje podataka o ličnosti je uslov za zaključenje ugovora i zakonska obaveza u delu koji se odnosi na poštovanje zakonskih obaveza rukovaoca koji se na njega primenjuju.

Kontakt

Pratite nas: