Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za posetioce PwC poslovnog prostora

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

  • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

 

Pravni osnov Svrha obrade

Član 12. stav 1 tačka 3) ZZPL-a - poštovanje pravnih obaveza koje se primenjuju na PwC

Zakon o privatnom obezbeđenju

Otkrivanje podataka o ličnosti nosiocima javnih ovlašćenja (npr. policija)

Član 12. stav 1 tačka 3) ZZPL-a - poštovanje pravnih obaveza koje se primenjuju na PwC

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a

 

 

 
  • Obezbeđivanje fizičke bezbednosti ljudi, imovine i informacija u zgradama koje koristi PwC putem video-nadzora i pristupnim kontrolnim sistemima;

  • Ostvarivanje pravnih zahteva.

 

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 

  • Subjektima koji sarađuju sa PwC-om na polju obezbeđivanja sigurnosti ljudi, imovine i informacija u prostorijama PwC-a, kao što su menadžeri imovine, agencije i kompanije za obezbeđenje, kompanije koje pružaju usluge vođenja i održavanja video-nadzornog sistema; 

  • Državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

 

5. Snimci video-nadzora po pravilu se automatski brišu novim snimcima nakon kraćeg perioda, osim ako se utvrdi da postoji situacija koju je potrebno istražiti (npr. krađa).

6. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor. Takođe, imate pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

 

7. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno ali neophodno za ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a u obezbeđivanju bezbednosti naših poslovnih prostorija, ili za izvršenje obaveze propisane zakonom. Ukoliko nam ne pružite svoje lične podatke, može Vam se biti odbiti pristup u našim registrovanim poslovnim prostorijama, ograncima ili drugim prostorijama PwC-a.

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: