Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za učesnike događaja

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

 

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a
 
 • Komunikacija tokom procesa registracije i realizacije događaja;
 • Organizacija i realizacija događaja (registracija, priprema materijala i dr.);

 • Otkrivanje podataka o ličnosti organizatoru/organizatorima za administrativne potrebe (poput informisanja o vremenu i mestu događaja) – primenjuje se samo u situacijama kada PwC nije organizator događaja;

 • Ostvarivanje i odbrana pravnih zahteva.

Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak

 
 • Pozivanje za učestvovanje u PwC procesima regrutacije – primenjuje se samo na one događaje koje uključuju takvu mogućnost;

 • Direktni marketing PwC proizvoda i usluga (slanje newsletter-a i informisanje o događajima koje organizuje PwC) – primenjuje se samo na one koji su dali eksplicitni pristanak za prijem marketing komunikacije putem i-mejla ili telefona).

 

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 

 • organizatoru/organizatorima događaja (npr. srednje škole) – primenjuje samo ukoliko događaj nije organizovan od strane PwC-a;

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podeliti podatke o ličnosti drugom PwC društvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • treća lica (npr. predavači) koja nam pomažu u pružanju usluga ili informacije;

 • revizori i drugi profesionalni savetnici;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

 

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani:

 

 • do završetka događaja i naknadno onoliko dugo koliko Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve

 • do odustanka od prijema newsletter-a ili marketing komunikacije putem telefona – primenjuje se samo na lica koja su dala eksplicitni pristanak za prijem marketing komunikacije putem telefona ili e-mail-a;

 • do povlačenje pristanka – primenjuje se samo na lica koja su odlučila da primaju pozivnice za učestvovanje u PwC procesu regrutacije;

 

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • pravo na povlačenje pristanka, slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

 

8. Davanje podataka o ličnosti je:

 

 • Dobrovoljno - u delu koji se odnosi na obradu u svrhe direktnog marketinga PwC proizvoda i usluga i pozivanja za učestvovanje u PwC procesima regrutacije;

 • Dobrovoljno - u delu koji se odnosi na obradu u svrhe organizacije i realizacije događaja i otkrivanja podataka o ličnosti organizatoru/organizatorima za administrativne potrebe (kada PwC nije organizator događaja) ali neophodno za učestvovanje u događaju.

Kontakt

Pratite nas: