Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za fizička lica povezana sa našim poslovnim klijentima ili dobavljačima

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 24. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova: 

Pravni osnov Svrha obrade

Član 12. stav 1 tačka 2) ZZPL-a -  izvršenje ugovora ili preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

 

 

Uspostavljanje saradnje sa korporativnim klijentom ili dobavljačem koji nisu fizička lica;

Primenjuje se samo za predstavnike klijenata ili dobavljača

Član 12. stav 1 tačka 3) ZZPL-a - poštovanje pravnih obaveza koje se primenjuju na PwC, poput:

Člana 4. i člana 7. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

Zakon  porezu na dohodak građana;

Relevantne odredbe zakona koje se primenjuju u okviru usluga koje zahtevaju poslovnu poverljivost

 • Preduzimanje finansijskih bezbednosnih mera u vezi sa korisnicima i stvarnim vlasnicima – do granica do kojih je PwC društvo institucija/obveznik;

 • Izvršavanje poreskih obaveza PwC-a;

 • Čuvanje poslovne tajne.

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a

 • Omogućavanje pružanja profesionalnih usluga klijentima – primenjuje se samo na lica koja je klijent naznačio u ugovoru kao kontakt osobu;

 • Naručivanje i prijem usluga od strane dobavljača - primenjuje se samo na lica koja je klijent naznačio u ugovoru kao kontakt osobu;

 • Upravljanje odnosima sa klijentima i dobavljačima;

 • Razvoj našeg poslovanja i usluga, uključujući i kontrolu kvaliteta;

 • Identifikovanje klijenata sa sličnim potrebama;

 • Upravljanje i administriranje PwC-a, posebno veb-sajtom, IT sistemima i poslovnim aplikacijama;

 • Sprovođenje data analitike;

 • Upravljanje bezbednošću i procena operativnog rizika (npr. tzv. „Znaj svog korisnika“ analiza ili potvrđivanje kvaliteta dobavljača);

 • Usklađivanje sa bilo kojim propisom profesionalnog tela čiji je PwC član;

 • Ostvarivanje pravnih zahteva, posebno dokumentovanjem izvršenih ili primljenih usluga.

Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak Direktni marketing PwC proizvoda i usluga, posebno nuđenje naših usluga, prezentovanje trenutnih informacija u industriji, pozivanje na događaje organizovane od strane PwC-a i obaveštavanje o PwC-u i opsegu naših usluga.

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani:

 • do završetka saradnje sa PwC;

 • povlačenje pristanka – primenjuje se samo na lica koja su dala pristanak za direktni marketing PwC proizvoda i usluga;

Nakon toga, lični podaci mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve;

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • pravo na povlačenje pristanka, slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

8. Davanje podataka o ličnosti je:

 • Dobrovoljno - u delu koji se odnosi na obradu u svrhe koje se ostvaruju pristankom - direktni marketing PwC proizvoda i usluga;

 • Dobrovoljno, ali neophodno za potrebe uspostavljanja i realizacije saradnje sa PwC – u delu obrade koja se vrši u svrhe kojim se ostvaruje legitimni interes rukovaoca i izvršenje ugovora;

 • Obavezno - u delu obrade koja se vrši u svrhu izvršenja zakonskih obaveza.

9. Entitet koji predstavljate (klijent ili dobavljač) je izvor Vaših podataka o ličnosti.

10. PwC standardno obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti: ime, prezime, naziv poslodavca, pozicija i poslovni kontakt podaci (poput broja mobilnog telefona i i-mejl adresa). U nekim slučajevima, obim obrade može biti širi (npr. ukoliko PwC mora da izvršava zakonske odredbe u vezi sa sprečavanjem pranja novca ili u prilikom pružanja poreskih usluga). U tom slučaju lica čiji se podaci obrađuju će biti obavešteni o tome u posebnim informacijama o obradi podataka o ličnosti.

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: