Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za učesnike treninga i kurseva PwC Akademije

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

Pravni osnov Svrha obrade

Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a - izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora; 

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a – legitimni interes PwC-a koji je primenjiv u slučajevima kada ste prijavljeni na kurs/trening PwC-a od strane Vašeg poslodavca na osnovu poslovnog ugovora

 • Komunikacija tokom procesa registracije i realizacije treninga/kursa;

 • Organizacija i realizacija treninga/kursa (registracija, priprema materijala, trening/kurs sesije i dr.);

 • Verifikacija kvalifikacija za trening/kurs i izdavanje sertifikata;

Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak
 • Direktni marketing PwC proizvoda i usluga (slanje ponuda za usluge odražavanja treninga/kursa u skladu sa potrebama klijenta, slanje ponuda za slične usluge koje bi mogli biti zainteresovani, slanje newsletter-a i informisanje o događajima koje organizuje PwC) – primenjuje se samo na one koji su dali eksplicitni pristanak za prijem marketing komunikacije putem i-mejla ili telefona)

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podeliti podatke o ličnosti drugom PwC društvu kada je to neophodno za pružanje profesionalnih usluga Vama (npr. kada pružanje usluga podrazumeva podršku PwC društava iz različitih teritorija); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • treća lica (npr. predavači) koja nam pomažu u pružanju usluga ili informacija;

 • revizori i drugi profesionalni savetnici;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani do:

 • ostvarivanja svrhe za koju nam je dozvoljena upotreba – najmanje za vreme trajanja ugovora zaključenog sa Vama ili ugovora koji je Vaš poslodavac zaključio sa nama i naknadno onoliko dugo koliko Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve;

 • odustanka od prijema ponuda za usluge odražavanja treninga/kursa, ponuda za slične usluge, newsletter-a ili marketing komunikacije putem telefona – primenjuje se samo na lica koja su dala eksplicitni pristanak za prijem marketing komunikacije putem telefona ili e-mail-a.

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • pravo na povlačenje pristanka, slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

8. Davanje podataka o ličnosti je:

 • Dobrovoljno - u delu koji se odnosi na obradu u svrhe direktnog marketinga PwC proizvoda i usluga;

Dobrovoljno - u delu koji se odnosi na obradu u svrhe organizacije i realizacije treninga/kursa, ali neophodno za učestvovanje na treningu/kursu.

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: