Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za pojedince čije podatke o ličnosti pribavljamo radi pružanja usluga našim klijentima

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 24. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 3) ZZPL-a - poštovanje pravnih obaveza koje se primenjuju na PwC u pogledu pružanja profesionalnih usluga (npr. Zakon o računovodstvu).
 • Za dokazivanje usklađenosti poslovanja PwC-a sa relevantnim propisima, posebno sa čuvanjem izveštaja;

 • Omogućavanje pružanja profesionalnih usluga propisanih zakonom, poput revizije finansijskih izveštaja;

 • Čuvanje poslovne tajne.

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a
 
 • Omogućavanje pružanja profesionalnih usluga klijentima;

 • Upravljanje odnosima sa klijentima i dobavljačima;

 • Administriranje PwC usluga;

 • Razvoj našeg poslovanja i usluga, uključujući i kontrolu kvaliteta;

 • Upravljanje i administriranje PwC-a, posebno veb-sajtom, IT sistemima i poslovnim aplikacijama;

 • Sprovođenje data analitike;

 • Upravljanje bezbednošću i procena operativnog rizika (npr. tzv. „Znaj svog korisnika“ analiza ili potvrđivanje kvaliteta dobavljača);

 • Usklađivanje sa bilo kojim propisom profesionalnog tela čiji je PwC član;

 • Ostvarivanje pravnih zahteva, posebno dokumentovanjem izvršenih ili primljenih usluga.

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani do završetka saradnje klijenta sa PwC. Nakon toga, lični podaci mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve;

6. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

7. Davanje podataka o ličnosti je:

 • neophodno za potrebe uspostavljanja i realizacije saradnje  klijenta sa PwC – u delu obrade koja se vrši u svrhe kojim se ostvaruje legitimni interes PwC-a;

 • obavezno - u delu obrade koja se vrši u svrhu izvršenja zakonskih obaveza.

8. Entitet koji prosleđuje podatke o ličnosti PwC-u u sklopu korišćenja naših usluga (klijent) ili entitet koji prosleđuje podatke o ličnosti PwC-u u sklopu pružanja naših usluga klijentu je izvor Vaših podataka o ličnosti.

9. PwC standardno obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti: ime, prezime, i poslovne kontakt podatke (poput broja mobilnog telefona i i-mejl adresa). U nekim slučajevima, obim obrade može biti širi. Na primer, mi ćemo pregledati podatke platnog spiska u sklopu revizije i često ćemo morati da koristimo podatke o ličnosti kako bi obezbedili globalnu mobilnosti, ili ćemo obrađivati jedinstveni matični broj kako bi ispunili zakonske odredbe u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

Kontakt

Pratite nas: