Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti newsletter pretplatnika

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti koje nam Vi dostavite.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

 

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak (direktni marketing)
 
 • slanje Tax and Legal alert-ova

 • slanje Daily Tax Update-a 

 • slanje drugih publikacija (PwC Report-ova i Insight-a) 

 • učestvovanje u PwC anketama 

 • prijema rezultata PwC anketa 

 • slanje obaveštenja o događajima koje organizuje PwC Serbia

 • pozivanje na događaje koje organizuje PwC Serbia 

 • slanje obaveštajnih e-mail-ova o aktivnostima PwC Akademije 

 • nuđenja proizvoda i usluga PwC Serbia

 • Vaše podatke ćemo kao rukovalac podataka obrađivati isključivo u svrhe za koje ste dali svoj pristanak, do povlačenja istog.
 • Podaci o ličnosti će biti obrađivani samo u svrhe (iz gore navedene liste) koje ste Vi izabrali, čime ste pristali na obradu podataka o ličnosti

 

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani dok ne odustanete od newsletter pretplate ili marketing komunikacije / primenjuje se samo na lica koja su, putem veb-sajta, i-mejla ili telefona, dala svoj eksplicitni pristanak  za prijem marketing komunikacije.

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

 • pravo na povlačenje pristanka, u bilo kom trenutku, putem Unsubscribe polja koje će biti dostupno u svakoj mejl komunikaciji PwC-a koju vrši u ove svrhe ili slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).  

8. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno ali neophodno za dobijanje newsletter-a.

 

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: