Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti podnosioca prijave za posao

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 ili članom 24. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

  • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

Pravni osnov Svrha obrade

Član 12. stav 1 tačka 2) ZZPL-a -  preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

 

Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak - primenjuje se ukoliko kandidat istakne i druge podatke osim onih iz Zakona o radu (npr. fotografija u biografiji).

 

Član 17. stav 2 tačka 1) ZZPL- pristanak u slučaju postojanja posebne kategorije podataka o ličnosti (osetljivi podaci) u prijavi;

 

Član 19. ZZP-a samo ukoliko je obrada zahtevana zakonom i ukoliko se za konkretno radno mesto zahteva prikupljanje podataka o ličnosti koje se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti.

Sprovođenje procesa regrutovanja za predloženi posao
  • Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a – pristanak

Učestvovanje u daljim procesima regrutovanja koji sprovodi PwC;

Slanje obaveštenja o novim poslovima u PwC i događajima u vezi sa poslovima koje organizuje ili na kojima učestvuje PwC, poput karijernog sajma.

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa rukovaoca Ostvarivanje pravnih zahteva.

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

  • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

  • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

  • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

  • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

  • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani za vreme procesa selekcija i 6 meseci nakon toga. Ukoliko data svoj pristanak za dalje procese selekcije, Vaši podaci o ličnosti biće zadržani dok ne povučete svoj pristanak. 

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

  • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor; 

  • pravo na povlačenje pristanka, slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

  • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). 

8. Davanje podataka o ličnosti je neophodno za one podatke o ličnosti definisane Zakonom o radu. Za ostale kategorije podataka o ličnosti, davanje podataka je dobrovoljno.

Kontakt

Pratite nas: