Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti za poslovne kontakte

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

 • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova: 

Pravni osnov Svrha obrade
Član 12. stav 1 tačka 1) ZZPL-a -  pristanak
 • Direktni marketing PwC proizvoda i usluga, posebno nuđenje naših usluga;

 • Slanje newsletter-a, informisanje o događajima koje organizuje PwC i pozivanje za učestvovanje u istim.

Član 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a;
 • Razvoj našeg poslovanja i usluga;
 • Pružanje informacija o nama i našim uslugama;

 • Identifikovanje klijenata sa sličnim potrebama;

 • Upravljanje i administriranje PwC-a, posebno veb-sajtom, IT sistemima i poslovnim aplikacijama;

 • Sprovođenje analitike, poput one o trendovima na tržištu, planovima poslovnih odnosa ili prodajnim prilikama;

 • Poboljšanje kvaliteta naših usluga;

 • Ostvarivanje pravnih zahteva.

 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

 • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

 • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb-sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

 • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

 • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

 • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani:

 • do prigovora na obradu podataka o ličnosti, ukoliko je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti bio legitimni interes PwC-a;

 • do povlačenje pristanka;

 • do odustanka od prijema newsletter-a ili marketing komunikacije putem telefona – primenjuje se na ona lica koja su dala svoj eksplicitni pristanak za prijem marketing komunikacije putem e-mail-a ili telefona.

Nakon toga, lični podaci mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve.

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava:

 • pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor;

 • pravo na povlačenje pristanka, slanjem mejla na rs_privacy@pwc.com. Povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja;

 • podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti).

8. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno.

Kontakt

Pratite nas: