Informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti ostalih lica koja stupaju u kontakt sa nama

Postupajući u skladu sa obavezama predviđenim članom 23. stav 1 i 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: „ZZPL“), rukovalac pruža sledeće informacije:

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a, Beograd, matični broj: 17147862, ili PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Beograd, ul. Omladinskih brigada 88a Beograd, matični broj: 20051167 („PwC”, “MI”) biće rukovalac Vaših podataka o ličnosti.

2. Za sva pitanja ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane PwC-a i/ili u vezi sa pravima koja imate, kontaktirajte Lice za zaštitu podataka o ličnosti na:

  • telefon: +381 64 820 3869.

3. PwC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu pružanja odgovora na pitanja koja Vi postavite, na osnovu člana 12. stav 1 tačka 6) ZZPL-a - ostvarivanje legitimnih interesa PwC-a. 

4. Vaši podaci o ličnosti neće biti otkriveni trećim licima osim sledećim primaocima:

  • drugim članicama globalne mreže PwC društava (a svaka od njih je posebno nezavisno pravno lice). Za pojedinosti o lokacijama na kojima se nalaze članice mreže društava, molimo posetite veb-sajt. Mi možemo podelite podatke o ličnosti drugom PwC društrvu kada je to neophodno za administrativne potrebe i za ostvarivanje legitimnih interesa od strane PwC-a koji su navedeni u tački 3); 

  • pružaoci usluga koji nisu članovi PwC mreže („nezavisni pružaoci usluga“) koji vrše obradu u ime PwC-a. Nezavisni pružaoci usluga mogu podrazumevati pružaoce IT usluga koje uključuje upravljanje zasnovano na identitetu, iznajmljivanje prostora na veb- sajtu, automatizovani marketing i upravljanje, CRM, analizu podataka, uslugu bekapovanja, usluge bezbednosti i skladištenja koje se vezuju za poslovne odnose sa PwC;

  • državni ili regulatorni organi, sudovi i drugi organi za sprovođenje zakona, ukoliko se to zahteva i/ili je u skladu sa zakonom ili drugim relevantnim propisom.  

5. Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti izvan Republike Srbije - trećim državama na osnovu: 

  • člana 64. stav 1 ZZPL-a - odluke Vlade Republike Srbije o primerenosti nivoa zaštite podataka o ličnosti (primenjuje se na države koje su predmet ove odluke);

  • člana 65. stav 2 tačka 2) ZZPL-a standardne ugovorne klauzule usvojene od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

6. Vaši podaci o ličnosti biće zadržani do završetka slučaja koji je bio predmet Vašeg pitanja ili prigovora na obradu podataka o ličnosti. Nakon toga, podaci o ličnosti mogu biti sačuvani samo za vreme određeno imperativnim odredbama zakona ili onoliko dugo koliko Vi ili mi možemo ostvarivati međusobne pravne zahteve.

7. U skladu sa obradom Vaših podataka o ličnosti imate sledeća prava: pravo na pristup, pravo na ispravku (ažuriranje), pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor. Takođe, imate i pravo na podnošenje pritužbe nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti). 

8. Davanje podataka o ličnosti je dobrovoljno ali neophodno kako bi odgovorili na Vaša pitanja.

 

Kontakt

Data Protection Officer

DPO, PwC Serbia

Pratite nas: