Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

Optimizacija efektivne poreske stope

 
Efektivna poreska stopa (EPS) predstavlja stvarnu poresku obavezu poreskog obveznika poreza na dobit pravnog lica. Efektivna poreska stopa može biti viša ili niža od zakonske (nominalne) stope poreza na dobit pravnih lica zbog različitih korekcija računovodstvenog dobitka koje propisuje Zakon o porezu na dobit pravnih lica kako bi se došlo do iznosa oporezive dobiti (amortizacija, umanjenje vrednosti sredstava, izdaci koji se ne priznaju kao trošak u poreskom bilansu).
Osim pomenutog, efektivna poreska stopa predstavlja pokazatelj uspešnosti preduzeća u upravljanju troškovima poreza na dobit pravnog lica.
Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda odnosno nepotrebnih materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.
Da bi preduzeće postiglo optimalnu efektivnu poresku stopu potrebna mu je poreska strategija koja će u potpunosti biti u skladu sa njegovim poslovnim ciljevima i planovima, kao i sa zahtevima zakonske regulative.
 

Stanje u vašem preduzeću:

  • Želite da imate potvrdu o usaglašenosti poslovanja sa Zakonom o porezu na dobit pravnog lica, kao i da identifikujete sve eventualne neusaglašenosti sa zakonskom regulativom i poreske rizike;
  • Želite da steknete bolje razumevanje ključnih pokretača rasta efektivne poreske stope i načina da se ona smanji;
  • Želite da smanjite troškove poreza na dobit pravnog lica i povećate iznos dobiti nakon oporezivanja;
  • Želite da steknete bolje razumevanje efekata planiranih poslovnih aktivnosti i novih projekata na efektivnu poresku stopu;
  • Potrebno vam je rano upoznavanje sa rizicima, kao i smernice za njihovo rešavanje odnosno smanjenje troškova oporezivanja u budućnosti;
  • Želite da iskoristite mogućnosti za ostvarivanje poreskih ušteda.

Naše usluge:

  • Pomoć u dostizanju i očuvanju optimalnog nivoa efektivne poreske stope kroz brigu o tome da obračun ne sadrži greške kao i da svi poreski podsticaji i raspoloživi izdaci koji se priznaju kao trošak u poreskom bilansu budu propisno iskorišćeni;
  • Identifikovanje ključnih faktora koji utiču na postojeću efektivnu poresku stopu (npr. delimično priznavanje marketinških izdataka kao troška u poreskom bilansu, nedokumentovani troškovi, itd.), upravljanje pomenutim faktorima i kreiranje strategija za smanjenje efektivne poreske stope u srednjoročnom i dugoročnom periodu;
  • Analiza i plan korišćenja poreskih gubitaka i poreskih kredita za potrebe postizanja maksimalnog učinka;
  • Analiza plana poslovanja i obračun očekivane efektivne poreske stope.

Kontakt

Branka Rajičić

Branka Rajičić

Partner, Poresko pravne usluge

Dragan Drača

Dragan Drača

Partner, Poreske usluge

Pratite nas: