Naše iskustvo

Ocena uticaja COVID-19 na institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Srbiji

Kao posledica napora usmerenih ka tome da se bez odlaganja osigura odgovor na prijavljene slučajeve COVID-19 javili su se izazovi u oblasti pružanja socijalne zaštite, zdravstvene i pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ograničenje slobode kretanja tokom vanrednog stanja i strah od širenja virusa su u pojedinim slučajevima onemogućavali pristup podršci žrtvama nasilja. 

Kao posledica napora usmerenih ka tome da se bez odlaganja osigura odgovor na prijavljene slučajeve COVID-19 javili su se izazovi u oblasti pružanja socijalne zaštite, zdravstvene i pravne pomoći žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Ograničenje slobode kretanja tokom vanrednog stanja i strah od širenja virusa su u pojedinim slučajevima onemogućavali pristup podršci žrtvama nasilja. 

 

Kompanija PwC je dala uvid u probleme institucija i primere najbolje prakse u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja za vreme lkarantina u Srbiji i uputila Vladi Republike Srbije preporuke u pogledu mera oporavka.

 

Klijent:

UNDP Srbija 

 

Naša uloga:

Kriza nastala usled pandemije izazvane koronavirusom COVID-19 prouzrokovala je značajan pritisak na ekonomije najvećeg broja zemalja i nesrazmerno uticala na sektore u kojima žene čine većinu. Pored potrebe da se preduzmu neposredne mere za ublažavanje posledica pandemije izazvane koronavirusom COVID-19, javila se potreba da se u potpunosti razmotri, odnosno oceni uticaj COVID-19 na institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje (RZN) sa ciljem da se Vlada Republike Srbije i međunarodni partneri podrže u izradi plana oporavka i zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja u srednjem i dugom roku te da se na osnovu izvučenih pouka pripreme i bolje odgovore na eventualne krizne situacije u budućnosti.

Država: Srbija

 

Opis situacije

Na početku pandemije, ženske organizacije u Srbiji su upozorile na moguće posledice epidemioloških i drugih mera preduzetih u vreme vanrednog stanja na rodno zasnovano nasilje. Ekspanzija rodno zasnovanog nasilja potvrđena je u zemljama koje su uvele karantin, a porast nasilja u porodici je u velikoj meri bio povezan sa uvođenjem mera radi sprečavanja širenja i suzbijanja pandemije i povećanjem vremena provedenog u izolaciji.

Brojne zdravstvene ustanove širom Srbije pretvorene su u kovid bolnice, a ustanove socijalne zaštite, službe hitne medicinske pomoći i pripadnici policijskih službi aktivno su angažovani na ublažavanju posledica pandemije. Zbog promenjenog ili pak skraćenog radnog vremena javnih ustanova, obustavljanja javnog prevoza i ograničavanja slobode kretanja za vreme karantina, kao i zbog odsustva, odnosno otežanog pristupa sigurnim kućama  položaj jedne grupe žena bio je ugrožen. Osim navedenog, institucije su propustile da putem medija pošalju jasnu poruku da bi zaštita lične bezbednosti žrtava nasilja u porodici trebalo da ima prioritet u odnosu na mere ograničenja slobode kretanja. Grupa stručnjaka zadužena za pružanje podrške i zaštitu žena od rodno zasnovanog nasilja naišla je na poteškoće u organizovanju sastanaka sa predstavnicima različitih institucija na kojima bi se razmatrali tekući slučajevi nasilja nad ženama.

Vlada Republike Srbije želela je da se poboljša institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje kao deo svog srednjoročnog, odnosno dugoročnog plana oporavka.

g g

 

 

Kako smo mi pomogli

Kompanija PwC u Srbiji sprovela je kabinetsko istraživanje nacionalnog pravnog i strateškog okvira i multinacionalnih studija o učestalosti nasilja nad ženama u vreme krize, a terensko istraživanje sprovela je u periodu između marta i maja 2020. godine radi prikupljanja statističkih i kvalitativnih podataka od različitih institucija i organizacija civilnog društva putem upitnika i razgovora sa ispitanicima. Ekspertski tim na projektu se oslonio na svoje sveobuhvatno razumevanje državnog institucionalnog mehanizma  za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i intimnim partnerskim odnosima, a projektom je bilo predviđeno prikupljanje informacija od različitih grupa aktera - od zaposlenih u policiji i pravosuđu do radnika centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva.

Ekspertski tim kompanije PwC nastojao je da utvrdi, u potpunosti razmotri i oceni sistemske praznine i operativne propuste, kao i primere dobre prakse. Sledstveno tome, bilo je potrebno da se stekne uvid u celokupan sistem i prikupe statistički i kvalitativni podaci razasuti po različitim publikacijama radi ocenjivanja efikasnosti institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje. 

Rezultati projekta pokazali su da su nadležna ministarstva i druge institucije propustile da blagovremeno upute precizne i jednoobrazne smernice i uputstva kojima se konkretizuje postupanje institucija niže instance u slučajevima nasilja u porodici tokom vanrednog stanja. Nisu u svim institucijama bili adekvatno raspoređeni i obezbeđeni ljudski resursi kako bi bilo osigurano nesmetano postupanje i delovanje u slučajevima nasilja u porodici. Vanredno stanje i mere za zaštitu od pandemije uticale su na to da je institucijama bilo otežano da pristupe, prikupe i razmenjuju relevantne podatke koji su neophodni za adekvatnu procenu rizika od neposredne opasnosti od nasilja i/ili nasilja u porodici.

Kompanija PwC je pravovremeno priredila izveštaj i isti uputila Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije. Nalazi i preporuke sadržani u izveštaju otvorili su raspravu o institucionalnom odgovoru na rodno zasnovano nasilje u kriznim vremenima i našli svoje mestu u tekstu nove Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost.

Gorjana Mirčić Čulaković, članica radne grupe za izradu Predloga nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost.

 

Uticaj i uspeh

Kompanija PwC je uočila da su pojedine multisektorske grupe za koordinaciju i saradnju koristile aplikacije za video pozive za vreme karantina. Ministarstvo pravosuđa je prihvatilo tu dobru praksu i zajedno sa UNDP opremilo osnovna javna tužilaštva u 10 gradova širom Srbije aplikacijama za upućivanje video poziva za potrebe sazivanja video sednica. Danas je aplikacijama za upućivanje video poziva opremljeno ukupno 17 tužilaštva, tj. gotovo1/3 svih tužilaštava u Srbiji, čime je unapređena ukupna efikasnost rada tužilaštava, a žrtvama nasilja omogućeno, odnosno olakšano da u određenim slučajevima prisustvuju ovakvim sednicama.  

Nalazi i preporuke sadržani u Oceni uticaja COVID-19 na institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Srbiji integrisani su u tekst nove Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici koji je usvojen na sednici Vlade Republike Srbije u aprilu 2021. godine. Osim pomenutog, Ministarstvo pravosuđa je preuredilo internet stranicu "Isključi nasilje" kako bi žrtve nasilja širom Srbije bile pravovremeno obaveštene o pomoći i podršci koja im je na raspolaganju. Istraživanjem je utvrđeno da su organizacije civilnog društva pokazale veći stepen prilagodljivosti situaciji budući da su za potrebe svojih korisnika uspostavljale nove kanale komunikacije, što bi trebalo i nadalje činiti radi dobrobiti žena koje su deo ranjivih društvenih grupa. 

PwC Srbija nastavlja da u ovoj oblasti pruža podršku i pomoć UNDP. Na osnovu utvrđene potrebe za edukacijom svih aktera, kompanija PwC Srbija sada priprema dva programa online obuke u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici koje će pohađati polaznici Pravosudne akademije i pripadnici policijskih službi.

Prilikom realizacije projekta, mi smo osećali kao svoju dužnost i obavezu da kao ekspertski tim pružimo pomoć i podršku jednoj od najranjivijih društvenih grupa u Srbiji: ženama i devojkama žrtvama nasilja u porodici. Ostvarili smo blisku saradnju sa mnogobrojnim institucijama sa ciljem da identifikujemo uska grla koja su sprečavala institucije da brzo reaguju i zaštite žrtve nasilja u porodici za vreme karantina, kada u određenim slučajevima žrtve nasilja nisu bile u mogućnosti da napuste svoje domove. Veoma nam je drago što su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i UNDP prihvatili naše preporuke za efikasnije zajedničko delovanje i što su naše preporuke integrisane u Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost.

Marijana Trifunović-Stefanović, menadžerka na projektu, direktorka u kompaniji PwC u Srbiji
Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka, PwC Srbija

Kontakt

Biljana Bogovac

Biljana Bogovac

ESG lider za jugoistočnu Evropu, PwC Serbia

Pratite nas: