Živeti u skladu sa našim korporativnim ciljevima i vrednostima

Kodeks ponašanja kompanije PwC

Kodeks ponašanja afirmiše korporativne ciljeve i vrednosti kompanije PwC. Ažuriranje Kodeksa sprovedeno je sa ciljem da odrazi promene u okruženju u kom kompanija PwC posluje. Kodeks razvija naše korporativne ciljeve i vrednosti na stvaran način te nam svima pomaže da sa uspehom identifikujemo i rešavamo stvarne životne dileme.

 

Živeti u skladu sa  korporativnim ciljevima i vrednostima kompanije PwC

Korporativna kultura kompanije PwC se stiče i razvija uz pomoć i podršku sistema tj. okvira u koji ulaze očekivanja i zahtevi kako zaposlenih u našoj kompaniji tako i spoljašnjeg sveta.

Očekivanja i zahtevi zaposlenih i spoljašnjeg sveta nam pomažu da usmerimo naše ponašanje ka korporativnim ciljevima i vrednostima kompanije PwC i izgradimo poverenje

  • u način na koji poslujemo
  • između sebe
  • u naše zajednice
  • u način na koji koristimo informacije
living our purpose

Naš Kodeks ponašanja zasniva se na korporativnim ciljevima kompanije PwC, (izgradnja poverenja u društvenu zajednicu i rešavanje teških problema) i osnovnom skupu istih vrednosti koje delimo.

Kodeks ponašanja definiše zajednički okvir koji podrazumeva očekivano ponašanje, očekivan način poslovanja i ispravno postupanje. Osim toga, njime se takođe definiše stav da je potrebno da otvoreno i bez oklevanja kažemo ako uočimo situaciju koja odstupa od pravila Kodeksa ponašanja i usvojenih vrednosti kompanije PwC.

Znanje, razumevanje i život u skladu sa načelima Kodeksa ponašanja osnovni su elementi našeg identiteta kao stručnjaka kompanije PwC i predstavljaju sve ono za šta se mi zalažemo.

Pratite nas: