Danas o tome kako će izgledati buduće revizije

Savršen spoj ljudi i tehnologija

Novo iskustvo prilikom izvođenja revizije. 

Uslugu revizije koju obavljamo uz pomoć tehnologija karakteriše savršen spoj ljudi i tehnologija, čime obezbeđujemo visokokvalitetan rezultat rada, uštedu vašeg vremena i nova saznanja. 

U saradnji sa vama i vašim timom savladavamo promene. Izdvajamo vreme da vam objasnimo kontinuiran proces utvrđivanja onih segmenata poslovanja unutar kojih ima smisla uvoditi inovacije, nakon čega vodimo računa o tome da tranzicija protekne glatko, tempom koji vam najviše odgovara. U saradnji sa vama, adekvatno ćemo prilagoditi vaše procese, sistem kontrola, organizacionu strukturu i sistem korporativnog upravljanja – to je jedini način da se prikupe, analiziraju i propisno upotrebe podaci neophodni za obavljanje revizije koja će imati efekta.

6 Stubova Digitalne Revizije

Šta digitalna revizija znači za vas

Reviziju obavljaju revizori

Revizija uz digitalnu inteligenciju omogućava pružanje izuzetne usluge. Stručni tim PwC eksperata za reviziju objedinjuje najbolje od oba sveta, sveta revizije i sveta digitalnih znanja i veština, i to u istoj razmeri. Od procene rizika do ključnih pitanja revizije, stručni tim PwC eksperata za reviziju prolazi kroz čitav postupak, nepokolebljivo posvećeni načelu koje podrazumeva kvalitet revizije i nezavisnost revizora, uvek vodeći računa o značaju revizije, kako za vaše poslovanje tako i za vaše zainteresovane strane i vaš tim. Revizija uz digitalnu inteligenciju pruža najbolje od sistema „ljudski faktor-mašina“,  čime se obezbeđuju poštovanje čvrsto utemeljenih procedura revizije i program revizije prilagođen potrebama svakog pojedinačnog klijenta.


Revizija je prilagođena 

Automatizaciju procesa obavlja tim angažovan na projektu, i to isključivo za potrebe revizije vašeg poslovanja. Inovativna rešenja koja se postavljaju na licu mesta moguća su zahvaljujući našoj posvećenosti ideji modernizacije radne snage koju čine zaposleni sa znanjima i veštinama, osposobljeni da koriste najnovija tehnička dostignuća za potrebe rešavanja izazova u oblasti revizije. Od robota do automatizacije procesa rada,  programski alati posebno kreirani za potrebe revizije vašeg poslovanja u velikoj meri će smanjiti obim posla i mogućnost nastanka greške.  Bez obzira na to da li koristite vodeći sistem za planiranje resursa preduzeća (ERP) ili pak neki drugi sistem prilagođen vašim potrebama, mi ćemo utvrditi segmente vašeg poslovanja u kojima uvođenje minimalne automatizacije može da dovede do značajne promene u smislu smanjenja broja sati koje bismo i vi i mi utrošili u toku revizije.

Revizija je efikasna 

Revizija predviđa manje vremena potrebnog za pripremu podataka i manje prekida u radu, čime se štedi vaše vreme. Recite zbogom zahtevima koji se upućuju elektronskom poštom, složenoj koordinaciji poslova i potrazi za oznakom na telefonu za pristup sačuvanim dokumentima.  Posao obavljamo u etapama tokom čitave godine, tako da je revizijska sezona manje naporna, odnosno u većoj meri predvidiva kada je reč o obimu posla. Osim pomenutog, naši Centri izvrsnosti (CoEs) u kojima rade timovi angažovani na reviziji pojedinačnih oblasti koriste sisteme za automatizaciju i standardizaciju procesa kako bi bili u mogućnosti da tokom godine obave veliki deo posla. Zajedničkim snagama možemo da obavimo brojne zadatke u okviru revizije te time smanjimo pritisak na njenom samom kraju i obezbedimo više vremena za pravovremeno rešavanje eventualnih spornih pitanja.  Na ovaj način, vaši zaposleni imaju manje obaveza na poslovima pripreme dokumentacije, odnosno više vremena da se bave osnovnom delatnošću vaše kompanije.


Revizija je transparentna 

Pregled stanja u realnom vremenu iz ma kod dela sveta, kao nikada do sada. 

Klasičnom revizijom mogu biti otkrivene neočekivane problematične oblasti za koje je potrebno angažovati na desetine različitih stručnih timova s obe strane. Alati koji se zajednički koriste u procesu rada olakšavaju sam proces rada budući da automatski označavaju i prate 24/7 neizmirene obaveze i probleme utvrđene u procesu revizije koji zahtevaju neposrednu pažnju i rešavanje. Koncept smo dodatno unapredili kroz naš efikasan i tokom vremena isproban interni postupak za rešavanje problema.  Na ovaj način možete imati uvid u progres izvršenja revizije u realnom vremenu, u svako doba i sa ma koje lokacije.

Revizija je precizna 

Reviziju odlikuju unapređen kvalitet usluge, unapređeni planovi revizije i ciljna testiranja. Poput vaše poslovne strategije, ni naša procena rizika tokom planiranja aktivnosti revizije ne nudi tipska rešenja. Detaljno sagledavamo sektor privrede u kom poslujete i vaše poslovanje, vršimo pregled i analizu vaših podataka kako bismo preciznije utvrdili moguće rizike, pri čemu koristimo kompletan programski paket alata za reviziju i vizualizaciju podataka. Automatskim prenosom vaših podataka u mogućnosti smo da bolje analiziramo i procenjujemo rizike, uočavamo nepravilnosti i našu pažnju usmeravamo na oblasti nad kojima se vrši revizija, odnosno na proveru pojedinosti. Našu reviziju odlikuje provera pojedinosti koja je relevantna i koja se sprovodi u odgovarajućem obimu.


Revizija pruža celovit uvid u poslovne pokazatelje

Relevantan uvid u poslovne pokazatelje, omogućen revizijom. 

Budući da je došlo do uštede vremena po osnovu digitalizacije revizijskih poslova koji se obavljaju ručno, tim za reviziju i ostali stručnjaci za poslove u oblasti finansija, zaštite od visokotehnološkog kriminala i druge poslove mogu u većoj meri i na potpuno nov način da se posvete bitnim pitanjima revizije. Oni će vršiti detaljniju analizu  podataka, jednostavnije će uočavati nedostatke i zapažati trendove u oblasti revizije. Osim toga, nalaze će vizuelno prikazivati, čime će vam pomoći da bolje sagledate poslovanje vaše kompanije.  Ovakav pristup reviziju čini relevantnom budući da pruža celovit uvid u podatke.

Tehnologije naslov

Tehnologije koje koristimo

Halo - Aplikacija za analizu podataka

Halo je alat za reviziju podataka kojima se vrši provera ogromne količine podataka, pri čemu se vrši analiza svih unosa sa ciljem da se poboljša obavljanje procene rizika, analiziranje i testiranje, kao i da se otkrije čitav spektar informacija. Postoji čitava paleta alata koji se koriste za individualne potrebe kompanija koje posluju u različitim sektorima privrede. 

Aplikacija Halo nam omogućava da obavimo procenu rizika, vizualizujemo elemente koji se stalno ponavljaju i klijentima obezbedimo nova saznanja.

Aplikacija za dokumentovanje svih podataka

Aura je platforma/aplikacija koja koristi "Cloud" servis. Sve kompanije PwC u svetu koriste ovu aplikaciju prilikom obavljanja poslova u oblasti revizije. Reč je o našem sistemu za planiranje resursa preduzeća (ERP) u kojem pravimo i realizujemo plan revizije, koji po obimu odgovara potrebama poslovanja naših klijenata.  Uz pomoć ove aplikacije možemo da razmotrimo nivoe rizika, nesmetano sarađujemo i steknemo razumevanje vaših poslovnih procesa.

Aplikacija Aura obezbeđuje doslednost i kvalitet revizije.  

 

Aplikacija putem koje sarađujemo i ostajemo u kontaktu sa klijentima i između sebe

Aplikacija Connect omogućava našim i stručnim timovima naših klijenata da budu u kontaktu 24/7, kao i da vide status projekta tj. sva ažuriranja u realnom vremenu, čak i putem telefona. Svi podaci  u vezi sa revizijom nalaze se na jednom mestu.

Aplikacija Connect omogućava praćenje statusa projekta u realnom vremenu, dostupna je na svim uređajima i obezbeđuje vidljivost svih elemenata u svakoj fazi projekta.

Hajde da razgovaramo!

Poverenje. Kvalitet. Inovativnost. U kom smislu su ove karakteristike međusobno povezane?  U svakom smislu. 

Nedostaje nam poverenje u mašine i alate koji naš rad čine efikasnijim, kao i u ljude koji te mašine i alate koriste. Upravo se iz tog razloga suočavamo sa različitim poremećajima nastalim digitalizacijom. Potreban je inovativan model revizije koji u jednakoj meri predviđa automatizaciju procesa rada i iskustvo revizora. Model revizije koji uvodi revolucionarno rešenje koje će unaprediti vaše iskustvo i iskustvo vašeg tima. Reč je o modelu revizije sutrašnjice koji mi već danas koristimo u našem radu!

Biljana Bogovac

Rukovodeća partnerka za Srbiju i Crnu Goru, PwC Serbia

+381 11 3302 100

E-mail

Milivoje Nešović

Partner, Ostale usluge Sektora za reviziju, PwC Serbia

+381 11 3302 100

E-mail

Pratite nas: