Skip to content Skip to footer
Pretraga
rs

Učitavanje rezultata

ESG - Osnovni program

ESG - Osnovni program

Usvajanjem ESG regulative kompanije dobijaju novu mogućnost da širu javnost upoznaju sa aktivnostima koje preduzimaju kako bi bile u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Ipak, nova mogućnost donosi nove izazove - potrebno je prirediti novu vrstu izveštaja u kom će biti objavljene informacije koje se odnose na ekološka, društvena i pitanja u vezi sa upravljanjem. Premda je za kompanije još rano da se upuste u izradu novih strategija, mi znamo da izveštavanje o rezultatima aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i korporativno upravljanje (izveštavanje u oblasti ESG) uvodi mini revoluciju u proces izveštavanja. Nov način izveštavanja biće sveobuhvatan, a o rezultatima aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i korporativno upravljanje izveštavaće različiti sektori unutar organizacije. Osim toga, izveštavanje će se zasnivati na jasno definisanoj strategiji kompanije koja omogućava ocenu poslovnih procesa i uspostavljanje ključnih pokazatelja uspešnosti poslovanja.

Kako do sveobuhvatne poslovne strategije uz pomoć novih propisa?

Sticanje razumevanja o ESG i prepoznavanje eventualnih rizika i novih poslovnih prilika pomoći će vam da poslovne prilike maksimalno iskoristite, a rizike svedete na najmanju moguću meru.

Kroz primere najbolje prakse otkrićemo vam koje sve koristi vaše poslovanje može imati od aktivnosti u domenu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja.

 • Izdvajanje od konkurenata

 • Suštinska otpornost na rizike

 • Usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativom i jednostavnije prilagođavanje zahtevima novih propisa

 • Inovativno poslovno okruženje

 • Zadržavanje zaposlenih i visok stepen njihove angažovanosti u radu

Korist za polaznike obuke: 

 • Sticanje razumevanja regulative u oblasti ESG, njenih strateških aspekata, efekata i složenosti

 • Sticanje razumevanja o tome na koji način će novi zahtevi u pogledu nefinansijskog izveštavanja uticati na godišnje izveštavanje vaše organizacije

 • Sticanje razumevanja o tome na koji način mogu da se ograniče rizici (finansijski, pravni i reputacioni) tokom zelene tranzicije

 • Sticanje uvida u najbolju praksu kada je reč o procesu izveštavanja

ESG Crash Course

Kome je ova obuka namenjena?

Obuka je namenjena svima koji žele da steknu razumevanje o tome na koji način poslovanje može da raste i razvija se u vremenu koje karakterišu nastojanja da zaštitimo životnu sredinu i poslujemo u skladu sa principima društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja, i saznaju kako se primenom predstojećih propisa može postići otpornost preduzeća u budućnosti.

 • Višem rukovodećem kadru, koji treba da stekne razumevanje o efektima primene zakonske regulative na poslovanje;

 • Predstavnicima najvišeg rukovodstva, koji treba da steknu razumevanje o različitim aspektima zakonske regulative koje treba imati u vidu prilikom njene primene; 

 • Članovima timova koji se bave pitanjima u oblasti ESG, koji treba da steknu širu sliku o tome na koji način se primenjuju različiti elementi zakonske regulative; 

 • Zaposlenima u Službi finansija, koji treba da steknu razumevanje o procesu i elementima izveštavanja; 

 • Predstavnicima Službe za marketing i komunikaciju sa investitorima, koji treba da steknu razumevanje o načinu prikazivanja podataka u oblasti ESG na transparentan i sadržajan način;

 • Članovima Službe za kadrove, koji treba da steknu razumevanje o sopstvenoj ulozi u procesu izveštavanja o ESG.

ESG i strategija

Modul daje sveobuhvatan prikaz važnih pitanja kao što su: 

 • Uvođenje nove regulative i efekti njene primene na poslovanje,

 • Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD), Uredba o taksonomiji, Direktiva o analizi poslovanja, 

 • Koraci u izradi strategije u oblasti ESG: 

  • Utvrđivanje zrelosti za izveštavanje o ESG - utvrđivanje podataka i procesa u oblasti ESG koji su već usvojeni, uz obavljanje analize usklađenosti poštujući zakonsku regulativu i primere najbolje prakse, 

  • Procena materijalnosti i sagledavanje mogućih rizika, 

  • Izrada Plana za smanjenje razlike između postojećeg i ciljnog stanja, definisanje ciljeva, obaveza, ključnih pokazatelja uspešnosti,

  • Sprovođenje plana - povećanje stepena zrelosti za izveštavanje o ESG,

  • Obezbeđivanje kontinuiteta - sistemski pristup upravljanju pitanjima u oblasti ESG,

  • Dosadašnja najbolja praksa - unutar i izvan PwC.

ESG i zakonska regulativa - Sve o zaštiti životne sredine

Modul daje sveobuhvatan prikaz ključnih ekoloških pitanja kao što su:

 • Klimatske promene i upravljanje ugljenikom,

 • Prelazak na cirkularnu ekonomiju,

 • Energetska efikasnost i upravljanje energijom,

 • Biodiverzitet i usluge ekosistema, 

 • Prevencija i kontrola zagađenja.

U okviru svakog od navedenih pitanja razmatraju se:

 • Rizici i prilike

 • Aktuelna i predstojeća zakonska regulativa na nivou EU i njene konsekvence kada su u pitanju zemlje koje nisu članice EU,

 • Ključne metode odmeravanja situacije u oblasti pomenutih ekoloških pitanja, definisanje i realizacija ciljeva, a sve na osnovu primera najbolje međunarodne prakse, sistema upravljanja i sertifikacije,

 • Studije slučaja iz primera najbolje prakse.

ESG i zakonska regulativa - Šta se može reći o socijalnoj politici i korporativnom upravljanju?

Modul daje sveobuhvatan prikaz ključnih aspekata socijalne politike i korporativnog upravljanja, kao što su:

 • Ključni standardi u oblasti radnog prava 

 • Uključivanje pitanje ljudskih prava u poslovanje i čitav lanac vrednosti

 • Jednaka zarada za isti rad i rodna ravnopravnost

 • Društveno odgovorno ulaganje

 • Zastupljenost žena u korporativnim odborima

 • Poslovna etika i integritet 

 • Poresko upravljanje

Navedeni aspekti se obrađuju razmatranjem ključnih modaliteta za njihovo sprovođenje, i to razmatranjem:

 • Aktuelne i predstojeće zakonske regulative na nivou EU i njenih konsekvenci po zemlje koje nisu članice EU

 • Najbolje međunarodne prakse i standarda u oblasti socijalne politike i korporativnog upravljanja

 • Ciljeva i njihovog sprovođenja, uspeha u odmeravanju i saopštavanju ciljeva te primera najbolje međunarodne i regionalne prakse

 • Studije slučaja najbolje prakse

ESG i izveštavanje - Izveštaj o održivosti

Modul se bavi sledećim temama:

 • Kontekst u kom je doneta zakonska regulativa u zemljama EU, prevashodno Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD);

 • Na koga se odnosi obaveza objavljivanja izveštaja o održivosti? Vremenski okvir. Da li izveštaj treba da bude revidovan? Druge novosti;

 • Šta predstavljaju EU standardi za izveštavanja o održivosti za kompanije (ESRS)?

 • Pregled ESRS standarda, kao i zahteva u pogledu obelodanjivanja;

 • Određivanje ključnih tačaka u procesu izveštavanja; 

 • Na koji način kompanije mogu da sagledaju eventualne prilike kroz proces izveštavanja. 

Korist od ovog modula za vas i vašu organizaciju:

 • Jasno uputstvo za izradu mape puta kada je reč o procesu izveštavanja; 

 • Dobijanje smernica u procesu izveštavanja; 

 • Identifikovanje lica/procesa unutar kompanije za potrebe prikupljanja podataka;

 • Identifikovanje urgentnih pitanja.

Datumi održavanja

Moduli
 
Modul 1: ESG i strategija 27. oktobar 2022. godine
Modul 2: ESG i zakonska regulativa - Sve o zaštiti životne sredine 28. oktobar 2022. godine
Modul 3: ESG i zakonska regulativa - Šta se može reći o socijalnoj politici i korporativnom upravljanju? 3. novembar 2022. godine
Modul 4: ESG i izveštavanje - Izveštaj o održivosti 4. novembar 2022. godine

Vreme održavanja obuke: 09.00 - 13.00 CET / 10.00 - 14.00 EST.

Način održavanja obuke: Direktna online obuka organizovana u četiri četvorosatne sesije.

*Pozovite nas za informaciju o mogućnostima za realizaciju interne obuke. 

Jezik: engleski (i/ili hrvatski)

Potvrda o pohađanju obuke: Izdaje se svim polaznicima po završetku obuke.

Cena

Redovna cena:

1. Kompletan program + ESG paket za e-učenje (6 modula) =  EUR 1.190 + PDV*

2. 1 modul + 2 ESG modula iz paketa za e-učenje po izboru = 410 euro + PDV*

Rana registracija do 31. maja:

1. Kompletan program + ESG paket za e-učenje (6 modula) =  EUR 990 + PDV*

2. 1 modul + 2 ESG modula iz paketa za e-učenje po izboru = 340 euro + PDV*

*PwC Alumni: 15% popusta
 Mini MBA Alumni: 15% popusta

 


Lecturers

Amorella je zaposlena na radnom mestu menadžera u Odeljenju za usluge savetovanja o pitanjima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG) u okviru Sektora za reviziju kompanije PwC u Hrvatskoj. Ona ima više od sedam godina radnog iskustva na poslovima savetovanja u oblasti održivosti preduzeća i društveno odgovornog poslovanja, posebno u sledećim oblastima: sprovođenje strategije; nefinansijsko izveštavanje/izveštavanje o održivosti preduzeća prema GRI standardima; uvođenje ciljeva održivog razvoja koje su usvojile sve članice UN (UN SDGs); kao i iskustvo i na poslovima uvođenja ISO standarda. Radila je četiri godine u austrijskoj konsultantskoj kući Hauska & Partner u Zagrebu. Amorella ima iskustvo i u poslovima kao što su: izrada nacrta strategije za održivi rast, implementacija strategije, uključivanje zainteresovanih strana, izrada strategije komunikacije o održivosti poslovanja, kao i radno iskustvo u različitim poslovnim sektorima; bavila se savetovanjem klijenata u finansijskom sektoru (savetovanje banaka i osiguravajućih društava) i u nefinansijkom sektoru (savetovanje kompanija u sektoru maloprodaje, energetike, telekomunikacija).

Amorella je završila master studije (MSc) u oblasti društveno odgovornog poslovanja i upravljanja zaštitom životne sredine na Univerzitetu u Jorku. Diplomu magistra nauka iz evropskih i međunarodnih studija (MA) stekla je na Evropskom institutu, dok je studije komunikologije (BA) završila na Univerzitetu u Zagrebu.

Erato je zaposlena na radnom mestu menadžera u  Odeljenju za usluge savetovanja o pitanjima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG) u okviru Sektora za usluge savetovanja kompanije PwC u jugoistočnoj Evropi. Ona ima licencu ovlašćenog lica za obavljanje poslova u oblasti zaštite životne sredine (CEnv SocEnv), kao i u oblasti upravljanja resursima i otpadom (CRWM MCIWM). Diplomu o visokoj školskoj spremi sa specijalizacijom iz ekologije i zaštite životne sredine (BA) stekla je na Univerzitetu u Edinburgu, dok je master studije (MSc) u oblasti inženjeringa zaštite životne sredine završila je na Imperial koledžu u Londonu. Pre nego što se zaposlila u kompaniji PwC, Erato je radila u zvanju stariji konsultant za pitanja zaštite životne sredine u multinacionalnoj inženjerskoj konsultantskoj kompaniji, Arup, sa sedištem u Londonu.

Poseduje stručno znanje u oblasti primene cirkularne ekonomije i dobro poznaje principe otpornosti urbanih sistema na ekološke rizike i rizike povezane sa klimatskim promenama. Osim toga, Erato poseduje veliko znanje u oblasti klimatski promena i ranjivosti na klimatske promene, kao i znanje o rizicima koji prete infrastrukturi, vodnim i energetskim resursima i ekosistemima. Kao stručnjak za cirkularnu ekonomiju, Erato je radila na poslovima izrade strategija za jačanje otpornosti za potrebe nekoliko kompanija u Južnoj Americi, južnoj Evropi i zapadnoj Africi. Kreirala je okvir za smanjenje rizika i izgradnju otpornosti kroz principe cirkularne ekonomije, koji može da pomogne u prilagođavanju klimatskim promenama i ublažavanju njihovog uticaja. Erato dobro razume način za smanjenje kako ukupne emisije ugljen dioksida u atmosferi tako i emisije ugljen dioksida svake faze životnog ciklusa infrastrukturnih objekata. Erato ima iskustva i sa geoinženjerskim tehnikama za uklanjanje gasova iz atmosfere koji kreiraju efekat staklene bašte,  hvatanje i skladištenje ugljenika i sekvestraciju ugljenika u zemljištima kroz regenerativnu poljoprivredu. Bila je angažovana na projektima izgradnje kapaciteta lokalnih samouprava u zemljama širom sveta, poseduje izrazite analitičke veštine, bavila se modeliranjem tokova resursa i procenom budućih infrastrukturnih potreba Hong Konga, Australije, Kanade, UK i UAE.

Georgi ima više 11 godina iskustva na poslovima zaštite životne sredine, posebno na poslovima strateške procene uticaja klime na životnu sredinu, definisanja strategije za dostizanje neto nulte emisije gasova, kvantifikacije gasova koji kreiraju efekat staklene bašte, provere i analize podataka. Georgi se specijalizovao za obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje potencijalnih negativnih uticaja na životnu sredinu i uvođenje mera za ublažavanje negativnih uticaja u postojeće sisteme upravljanja životnom sredinom. Poseduje bogato iskustvo na poslovima kao što su: procena uticaja projekata na životnu sredinu; obezbeđivanje praktičnih i ostvarivih rešenja za životnu sredinu i održivo upravljanje, odnosno mera za ublažavanje negativnih uticaja; izrada izveštaja o stanju zaštite životne sredina u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Georgi je bio zaposlen u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Bugarske u zvanju glavni stručnjak za procenu uticaja na životnu sredinu. Kao savetnik za pitanja zaštite životne u kompaniji SGS bio je angažovan je na poslovima merenja emisije zagađujućih materija u vazduhu i verifikacije emisije zagađujućih materija iz delokruga 1, delokruga 2 i delokruga 3 u skladu sa zahtevima protokola GHG. U zvanju savetnika, Georgi je sarađivao sa brojnim kompanijama u zemlji i inostranstvu, uključujući kompanije u zemljama istočne i zapadne Evrope te pružao usluge savetovanja o upravljanju projektima izračunavanja ugljeničnog otiska i verifikacije ciljnih vrednosti u skladu sa zahtevima Inicijative zasnovane na nauci (SBTi). On ima bogato iskustvo na poslovima upravljanja zaštitom životne sredine u automobilskoj industriji, kao i na implementaciji REACh i RoHS propisa. U zvanju projektnog menadžera radio je na projektu energetskog razvoja, koji je finansirala Evropska investiciona banka - EIB, gde je bio odgovoran za razvoj i implementaciju Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i društva u skladu sa standardima EIB.

Julian je direktor Sektora za forenzičke usluge kompanije PwC u Bugarskoj. On je u procesu sticanja certifikata za obavljanje poslova izveštavanja o održivosti međunarodne organizacije Global Reporting Initiative (GRI), kao i sertifikata 2. stepena za obavljanje poslova  računovodstva održivosti za potrebe nefinansijskog izveštavanja.  Diplomu magistra prava stekao je na Univerzitetu St. Kliment Ohridski u Sofiji. Pre nego što se zaposlio u kompaniji PwC radio je više od 20 godina kao poreski i pravni savetnik u kompanijama "velike četvorke" u Bugarskoj, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Julian je radio na projektima u oblasti korporativnog upravljanja za potrebe brojnih bugarskih i međunarodnih kompanija. Projekti su se odnosili na izradu i analizu internih procedura usaglašenosti i pripremu nefinansijkih izveštaja (izveštaja o održivosti) za kompanije koje posluju u sektoru maloprodaje u regionu JIE. Osim toga, Julian ima radno iskustvo na projektima u oblasti finansijskog fer-pleja u klubovima i savezima, kao i na projektima izrade kodeksa etičnog ponašanja i internih kanala za uzbunjivanje tj. prijavu nepravilnosti.

Maria-Elena radi kao saradnik za pitanja zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG) u Sektoru za poreske i pravne usluge kancelarije PwC u Bugarskoj.  Ona je u procesu sticanja certifikata za obavljanje poslova izveštavanja o održivosti međunarodne organizacije Global Reporting Initiative (GRI), kao i sertifikata 2. stepena za obavljanje poslova  računovodstva održivosti za potrebe nefinansijskog izveštavanja. Diplomirala je na Odseku za englesko i evropsko pravo Univerziteta Kvin Meri u Londonu, a master studije (MSc) na programu Međunarodni odnosi i diplomatija završila je na Univerzitetu Leiden u Holandiji. Pre nego što se zaposlila u kompaniji PwC radila je kao analitičar Politike rodne ravnopravnosti u Savetu Evrope u Francuskoj, a pripravnički staž obavila je u kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi.

Maria-Elena poseduje iskustvo u izradi izveštaja o usklađenosti aktivnosti kompanije sa kriterijumima taksonomije, ljudskim pravima, kao i u izveštavanju o održivosti. Radila je na projektima ocenjivanja rodne ravnopravnosti za potrebe zemalja regiona istočne Evrope i jugoistočne Azije. Osim pomenutog, učestvovala je na projektima  sprovođenja nadzornih procedura međunarodnih tela koje se bave stanjem ljudskih prava, kao i na projektima izrade procedura za potrebe konsultacija sa nevladinim organizacijama i pripadnicima civilnog društva. Bila je surealizator stručne studije o uticaju pandemije izazvane koronavirusom COVID-19 na društvene pokrete i bezbednost ljudi u Severnoj Americi i Evropi.

Slaven Kartelo je direktor Sektora za reviziju i usluge računovodstvenog savetovanja i ima 19 godina iskustva u oblasti pružanja usluga revizije velikim i malim preduzećima iz različitih sektora privrede u Hrvatskoj i zemljama regiona.  Kao rukovodilac tima, učestvovao je u pružanju usluga revizije velikim preduzećima koja posluju u različitim industrijama kao što su: farmaceutska industrija, distribucija, maloprodaja, trgovina i proizvodnja robe široke potrošnje u Hrvatskoj i zemljama regiona. Poseduje bogato iskustvo u praktičnoj primeni MSFI i HSFI, kao i na poslovima pružanja usluga savetovanja o brojnim složenim pitanjima iz oblasti računovodstva i kontrole poslovnih procesa. Posebna oblast njegovog interesovanja je usaglašenost kompanija za zakonskom regulativom i zahtevima u pogledu izveštavanja o održivosti (tj. zahtevima nefinansijskog izveštavanja) budući da smatra da je ova vrsta izveštavanja jednako važna kao i finansijsko izveštavanje te da će se ukazivanje na značaj izveštavanja o održivosti, kao aktuelni trend, nastaviti i u narednoj deceniji.

Slaven je diplomirani ekonomista. Imalac je sertifikata za  ovlašćenog računovođu koji izdaje Udruženje sertifikovanih računovođa Velike Britanije (ACCA), sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni revizor koje izdaje Hrvatska revizorska komora, kao i sertifikata za profesionalno zvanje ovlašćeni interni revizor. Od 2020. godine, Slaven je  član Upravnog odbora Hrvatske revizorske komore gde se aktivno bavi pitanjem razvoja revizorske struke.

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Vanja Štokić

Vanja Štokić

Menadžer, PwC Akademija, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide