ESG - Osnovni program

Usvajanjem ESG regulative kompanije dobijaju novu mogućnost da širu javnost upoznaju sa aktivnostima koje preduzimaju kako bi bile u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Ipak, nova mogućnost donosi nove izazove - potrebno je prirediti novu vrstu izveštaja u kom će biti objavljene informacije koje se odnose na ekološka, društvena i pitanja u vezi sa upravljanjem. Premda je za kompanije još rano da se upuste u kreiranje novih strategija, mi znamo da izveštavanje o rezultatima aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i korporativno upravljanje (izveštavanje u oblasti ESG) uvodi mini revoluciju u proces izveštavanja. Nov način izveštavanja biće sveobuhvatan, a o rezultatima aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i korporativno upravljanje izveštavaće različiti sektori unutar organizacije. Osim toga, izveštavanje će se zasnivati na jasno definisanoj strategiji kompanije koja omogućava ocenu poslovnih procesa i uspostavljanje ključnih pokazatelja uspešnosti poslovanja.

Kako do sveobuhvatne poslovne strategije uz pomoć novih propisa?

Sticanje razumevanja o ESG i prepoznavanje eventualnih rizika i novih poslovnih prilika pomoći će vam da nove poslovne prilike maksimalno iskoristite, a rizike svedete na najmanju moguću meru.

Kroz primere najbolje prakse otkrićemo vam sve koristi koje vaše poslovanje može imati od aktivnosti u domenu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja:

 • Izdvajanje od konkurenata
 • Suštinska otpornost na rizike
 • Usaglašenost poslovanja sa zakonskom regulativom i jednostavnije prilagođavanje zahtevima novih propisa
 • Inovativno poslovno okruženje
 • Zadržavanje zaposlenih i visok stepen njihove angažovanosti u radu

Korist za polaznike obuke:

 • Sticanje razumevanja regulative u oblasti ESG, njenih strateških aspekata, efekata i složenosti
 • Sticanje razumevanja o tome na koji način će novi zahtevi u pogledu nefinansijskog izveštavanja uticati na godišnje izveštavanje vaše organizacije
 • Sticanje razumevanja o tome na koji način mogu da se ograniče rizici (finansijski, pravni i reputacioni) tokom zelene tranzicije
 • Sticanje uvida u najbolju praksu kada je reč o procesu izveštavanja
ESG Crash Course

Kome je ovaj program obuke namenjen?

Obuka je namenjena svima koji žele da steknu razumevanje o tome na koji način poslovanje može da raste i razvija se u vremenu koje karakterišu nastojanja da zaštitimo životnu sredinu i poslujemo u skladu sa principima društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja, i saznaju kako se primenom predstojećih propisa može postići otpornost preduzeća u budućnosti.

 • Višem rukovodećem kadru koji treba da stekne razumevanje o efektima primene zakonske regulative na poslovanje

 • Predstavnicima najvišeg rukovodstva koji treba da steknu razumevanja o različitim aspektima zakonske regulative koje treba imati u vidu prilikom njene primene

 • Članovima timova koji se bave pitnjima u oblasti ESG koji treba da steknu širu sliku o tome na koji način se primenjuju različiti elementi zakonske regulative

 • Zaposlenima u Službi finansija koji treba da steknu razumevanje o procesu i elementima izveštavanja

 • Predstavnicima Služba za marketing i komunikacju sa investitorima koji treba da steknu razumevanje o načinu prikazivanja podataka u oblasti ESG na transparentan i konkretan način

 • Članovima Službe za kadrove, koji treba da steknu razumevanje o sopstvenoj ulozi u procesu izveštavanja o ESG.

Modul 1: Strategija, socijalna politika i korporativno upravljanje

Modul daje sveobuhvatan prikaz važnih pitanja kao što su:

 • Uvođenje nove regulative i efekti njene primene na poslovanje,

 • Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD), Uredba o taksonomiji, Direktiva o analizi poslovanja,  

Koraci u izradi strategije u oblasti ESG: 

 • Utvrđivanje zrelosti za izveštavanje o ESG - utvrđivanje podataka i procesa u oblasti ESG koji su već usvojeni, uz obavljanje analize usklađenosti poštujući zakonsku regulativu i primere najbolje prakse,  

 • Procena materijalnosti i sagledavanje mogućih rizika, 

 • Izrada Plana za smanjenje razlike između postojećeg i ciljnog stanja, definisanje ciljeva, obaveza, ključnih pokazatelja uspešnosti,

 • Sprovođenje plana - povećanje stepena zrelosti za izveštavanje o ESG,

 • Obezbeđivanje kontinuiteta - sistemski pristup upravljanju pitanjima u oblasti ESG,

Dosadašnja najbolja praksa - unutar i izvan PwC. 

 • Ključni standardi u oblasti radnog prava

 • Uključivanje pitanje ljudskih prava u poslovanje i čitav lanac vrednosti

 • Jednaka zarada za isti rad i rodna ravnopravnost

 • Društveno odgovorno ulaganje;

 • Zastupljenost žena u korporativnim odborima

 • Poslovna etika i integritet

 • Poresko upravljanje

Teme se obrađuju razmatranjem ključnih modaliteta za njihovo sprovođenje , i to razmatranjem:

 • Aktuelne i buduće zakonske regulative na nivou EU i njenih konsekvenci po zemlje koje nisu članice EU

 • Najbolje međunarodne prakse i standarda u oblasti socijalne politike i korporativnog upravljanja

 • Ciljeva, njihovog sprovođenja, uspeha u njihovom odmeravanju i saopštavanju te međunarodnih i regionalnih primera najbolje prakse

 • Studije slučaja najbolje prakse

Modul 2: Proces dekarbonizacije i klimatske promene

Radionica pruža sveobuhvatan i objedinjen pregled ključnih  ekoloških pitanja kao što su:

 • Prilagođavanje klimatskim promenama

 • Ublažavanje klimatskih promena (proces dekarbonizacije)

U oviru svakog navedenog pitanja razmatra se sledeće:

 • Rizici i prilike

 • Aktuelna i predstojeća zakonska na nivou EU i njene konsekvence kada su u pitanju zemlje koje nisu članice EU

 • Ključne metode odmeravanja situacije u oblasti pomenutih ekoloških pitanja, definisanja i realizacije ciljeva, a sve na osnovu primera najbolje međunarodne prakse, sistema upravljanja i sertifikacije

 • Studije slučaja najbolje prakse

Modul 3: Analiza poslovanja sa aspekta zaštite životne sredine i socijalne politike

Ova interaktivna radionica pruža sveobuhvatan i objedinjen pregled ključnih  ekoloških pitanja kao što su:

 • Svrha, odnosno značaj sprovođenja analize poslovanja sa aspekta zaštite životne sredine i socijalne politike

 • Ključni koraci u procesu sprovođenja analize poslovanja sa aspekta zaštite životne sredine i socijalne politike

 • Postojeća i buduća relevantna regulativa na nivou EU 

 • Okviri za analizu poslovanja sa aspekta zaštite životne sredine i socijalne politike

 • Studije slučaja najbolje prakse

Modul 4: Izveštavanje I - Izveštavanje u skladu sa Direktivom o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD) i standardima Globalne inicijative za izveštavanje (GRI)

Modul se bavi sledećim temama:

 • Kontekst u kom je doneta zakonska regulativa u zemljama EU, prevashodno Direktiva o korporativnom izveštavanju o održivosti (CSRD)

 • Na koga se odnosi obaveza objavljivanja izveštaja o održivosti? Vremenski okvir. Da li izveštaj treba da bude revidovan? Druge novosti;

 • Šta predstavljaju EU standardi za izveštavanja o održivosti za kompanije (ESRS)?

 • Pregled ESRS standarda, kao i zahteva u pogledu obelodanjivanja;

 • Određivanje ključnih tačaka u procesu izveštavanja;  

 • Na koji način kompanije mogu da sagledaju eventualne prilike kroz proces izveštavanja

 • Standard GRI 2021 - novosti i sličnosti

 • Povezanost standarda GRI i ESRS 

 • Uporedivost načina izveštavanja kompanija u zemljama EU i izvan EU

Korist od ovog modula za vas i vašu organizaciju:

 • Jasno uputstvo za izradu mape puta kada je reč o procesu izveštavanja

 • Dobijanje smernica u procesu izveštavanja

 • Identifikovanje lica/procesa unutar kompanije za potrebe prikupljanja podataka

 • Identifikovanje urgentnih pitanja

Modul 5: Izveštavanje II - izveštavanje u skladu sa Uredbom o taksonomiji EU

Tokom obuke biće reč i o ovim temama:

 • Uredba o taksonomiji EU

 • Na koga se odnosi obaveza objavljivanja izveštaja u skladu sa Uredbom o taksonomiji EU i u kom formatu treba da bude izveštaj

 • Razlike između pojmova kvalifikovanost i usklađenost

 • Kriterijum "Davanje značajnog doprinosa" barem jednom ekološkom cilju

 • Kriterijum "Ne činiti značajnu štetu" (DNSH) bilo kojem drugom ekološkom cilju

 • Minimalne mere zaštite 

Korist od ovog modula za vas i vašu organizaciju:

 • U kratkim crtama jasno predstavljen način utvrđivanja kvalifikovanosti, odnosno definisanja stepena usklađenosti

 • Smernice u pogledu implementacije

 • Utvrđivanje bitnih neuskladjenosti, odnosno mera koje hitno treba preduzeti

 • Primeri dobre prakse u oblasti prikupljanja dokaza


Predavači (eng)

Ana is a Manager in Deals Advisory, driving development of ESG-related services and participating in ESG projects which include different line of services. She has 15 years of experience in financial services industry with extensive experience in company valuations, macroeconomic, credit, equity and ESG analysis. She started her career in another Big4 accounting firm performing audit services of financial institutions.

Her prior experience also includes the implementation of Sustainable Finance Disclosure Regulation and the EU Taxonomy regulation requirements on entity and product level for financial market participants and financial advisers. She has worked on various projects covering a sustainability-related regulation development (Sustainable Finance Disclosure Regulation, EU Taxonomy regulation for financial undertakings, Corporate Sustainability Due Diligence Directive) has practical experience in the integration of sustainability risk into investment-decision making process, including building ESG scoring model for measuring sustainability risks, disclosure requirements, ESG analysis of investee companies. Ana is knowledgeable in various ESG investment strategies (exclusion, ESG integration, best-in-class), ESG rating methodologies, ESG materiality assessment. 

Ana holds a bachelor's degree in economics and business and is an ACCA student. She also has a Certificate in ESG Investing by CFA Institute.

Amorella is a Manager for ESG in Assurance at PwC Croatia. Amorella has over seven years of experience in sustainability and corporate social responsibility consulting, with focus on strategy implementation, non-financial/ sustainability reporting, UN SDGs, according to GRI, and experience of ISO standards implementation. She worked for the Austrian consulting firm Hauska & Partner, in Zagreb for four years. Amorella has experience in sustainability strategy and its implementation, stakeholder engagement, sustainability communication strategy and experience working in various sectors; advising clients from financial sector (banks and insurance entities) and non-financial sector (retail, energy, telecommunication).

Amorella holds an MSc in Corporate social responsibility with environmental management  from The University of York and a MA in European and international studies from the European Institute , with BA in Communication science from The University of Zagreb.

Erato is a Manager in ESG Advisory Consulting at PwC South Eastern Europe. She is a Chartered Environmentalist (CEnv SocEnv) and Chartered Resource and Waste Manager (CRWM MCIWM). She holds a BSc (Hons) in Ecological and Environmental Sciences from The University of Edinburgh and an MSc in Environmental Engineering from Imperial College London. Prior to joining PwC, she worked as a Senior Environmental Consultant for the multinational engineering consultancy, Arup, based in London.

Erato has in-depth expertise in the applications of circular economy and urban systems resilience principles against climate-related and environmental risks. She has in-depth expertise in climate vulnerability and risks of infrastructure, water and energy resources and ecosystems. Erato worked as a circular economy expert on several resilience strategies in South America, southern Europe, and West Africa. She developed a framework for addressing resilience risks through the application of circular economy principles, that can support climate adaptation and mitigation. Erato has a strong understanding of addressing whole life carbon in infrastructure and ensuring futureproofing across all lifecycle stages. She also has experience with greenhouse gas removal technology, such as carbon capture, use and storage, and carbon sequestration in soils through regenerative agricultural practices. She has carried out capacity building within local authorities across the globe, while she also has strong analytical skills, having undertaken resource flow modelling and forecasting of future infrastructure needs, in locations such as Hong Kong, Australia, Canada, the UK and UAE.

Julian is a Director, Forensic Services Leader at PwC Bulgaria. She is a GRI Certified Sustainability Candidate and a FSA Level II Candidate. He holds a masters’ degree in law from Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Prior to joining PwC, he worked for more than 20 years as a Tax & Legal services advisor in other Big 4 companies in Bulgaria, the Netherlands and the UK.

Julian has experience in Corporate governance projects for a number of Bulgarian and international companies, related to both developing and review of internal compliance procedures, as well as developing non – financial (sustainability) reports for leading retail companies in SEE. Additionally, he has experience in leading projects related to financial fair play of sport clubs and federations, as well as developing code of ethics and internal whistleblowing channels.

Maria-Elena is an Manager in the ESG TLS Department at PwC Bulgaria. She is a GRI Certified Sustainability Candidate and a FSA Level II Candidate. She holds a LLB (Hons) in English and European Law from Queen Mary, University of London and an MSc International Relations & Diplomacy from Leiden University, The Netherlands. Prior to joining PwC, she worked as a Gender Equality Policy Analyst for the Council of Europe in France and interned at the United Nations in Geneva.

Maria-Elena has experience with Taxonomy reporting, human rights assessments and sustainability reporting. She has worked on gender equality assessments for a range of countries in central and eastern Europe and southeast Asia. Additionally, she has participated in the monitoring procedures of international human rights bodies and created various stakeholder engagement procedures for consultation with NGOs and members of civil society. She has co-led an expert study of the impact of COVID-19 on social movements, with implications for security in North America and Europe.

Slaven Kartelo is a partner in the audit department and accounting consulting department with 20 years of work experience in the field of auditing large and small companies from various industries in Croatia and the region. As a team leader, he participated in audits of companies from various industries such as pharmaceuticals, distribution, retail, trade and production of FMCG in Croatia and the region. He has extensive experience in the application of IFRS and HSFI and advises clients on various complex accounting issues and the implementation of controls in business processes. Slaven particular interest is in regulatory compliance and specifically sustainability reporting (ie. non-financial reporting), as he considers this reporting to be equally important as financial reporting. This trend of sustainability reporting importance will continue to rise among the stakeholders in the next ten years.

Slaven holds a degree in economics, an ACCA designation, and he is a certified  external auditor in Croatia as well as certified internal auditor.. Since 2020, he has also become a member of the Management Board of the Croatian Chamber of Auditors, where he actively supports the development of the auditing profession.

Pratite nas

Obavezna polja su označena zvezdicom(*)

Slanjem Vaše e-mail adrese, potvrđujete da ste pročitali Izjavu o privatnosti i da prihvatate našu obradu podataka u saglasju sa Izjavom o privatnosti. Ako se predomislite i ne budete želeli više da primate našu elektronsku poštu kontaktirajte nas

Kontakt

Jelena Jovanović

Jelena Jovanović

Koordinator PwC Akademije, PwC Serbia

Tel: +381 11 3302 100

Hide